Baranya.hu

Baranya Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat

Baranya Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat

elnöke: Sárközi József

       Rövidített elnevezése: BVCNÖ

Székhelye: Pécs, Széchenyi tér 9.

Címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.

A nemzetiségi önkormányzat tagjainak száma 7 fő. A képviselők névsorát az SZMSZ 1. számú melléklete tartalmazza.

A nemzetiségi önkormányzat pecsétje: kör alakú

A körív szövege: Baranya Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat ELNÖK

                           Pécs, Széchenyi tér 9.

A nemzetiségi önkormányzat feladata és hatásköre

1. A nemzetiségi önkormányzati feladat- és hatáskörök a nemzetiségi önkormányzat testületét illetik meg.

2. A nemzetiségi önkormányzat ellátja a Baranya megyében élő cigányok érdekeinek területi szintű képviseletét és védelmét.

3. A nemzetiségi önkormányzat kötelező közfeladatait az Njt. 115. §-a szerint látja el.

4. A nemzetiségi önkormányzat - a rendelkezésére álló források keretei között - önként vállalt közfeladatait az Njt. 116. §-a szerint látja el.

5. A nemzetiségi önkormányzat – a rendelkezésére álló források függvényében - pályázat kiírásával támogatja a Baranya megyében működő települési cigány nemzetiségi önkormányzatok, társadalmi szervezetek tevékenységét.

6. A nemzetiségi önkormányzat tevékenységét a Baranya Megyei Önkormányzattal (a továbbiakban: megyei önkormányzat) szorosan együttműködve - a két önkormányzat közötti együttműködési keret-megállapodásban foglaltakra figyelemmel - fejti ki

7. A területi nemzetiségi önkormányzat kapcsolatot tart és együttműködik:

- a cigány nemzetiség országos és regionális szervezeteivel;

- a Baranya vármegyében működő cigány települési nemzetiségi önkormányzatokkal;

- a vármegyei önkormányzattal, szerveivel, hivatalával;

- más társadalmi szervezetekkel és alapítványokkal.

8. A nemzetiségi önkormányzat gyakorolja a jogszabályban biztosított egyetértési, véleményezési és javaslattételi jogát.

9. A testület feladat – és hatáskörét – az át nem ruházható feladat- és hatáskörök kivételével - szerveire ruházhatja. E hatáskör gyakorlásához útmutatást adhat, e hatáskör gyakorlását visszavonhatja.

10. Az átruházott hatáskör gyakorlásáról az önkormányzati testület legközelebbi ülésén a hatáskör gyakorlója beszámol.

11. A testület hatásköréből nem ruházhatók át az Njt. 103. § (6) bekezdésében, 113. §-ában, 114. §-ában, illetve a 125. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott döntések.