Baranya.hu

„Kincses Baranya”

85 000 000 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

TOP-5.3.2-17-BA1-2018-00001


 

Pályázó neve: BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Projekt megnevezése: Kincses Baranya

OP név: TOP

Pályázati kiírás megnevezése: TOP-5.3.2-17 – Megyei identitás erősítése

Projekt helyszíne (régió): Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye): Baranya

Projekt helyszíne (település): Pécs

Megítélt összeg: 85 000 000,- HUF

Támogatás aránya:100 %

Támogatási döntés dátuma:

Forrás: ESZA

Ország: Magyarország

Beavatkozási kategória:

Uniós társfinanszírozási ráta: 84,999992 - ESZA

Projekt összköltség: 85 000 000,- HUF

Projekt összefoglalása

A TOP-5.3.2-17-BA1-2018-00001 azonosítószámú „Kincses Baranya” című projekt a Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciumában valósul meg 2020. július 1. és 2022. július 31. között.

 

A projekt célja Baranya megye járásaiban a közösségek kezdeményező és cselekvőképességének fejlesztése, a közösségi szerepvállalás erősödésének elősegítése. A közösségi felmérés lefolytatását követően a projekt keretében nagyobb tömegeket megmozgató, a fenti célok elérését elősegítő, reprezentatív rendezvények szervezése valósulhat meg a projekt révén.

 

A megye településszerkezetét tekintve az egyik legszegregálódottabb térség az országban, a társadalmi csoportok jelentős része periférikus helyzetű településen él. Az egyes társadalmi rétegek közösségfejlesztés iránti igénye, illetve közösségi élete eltérően alakul.

 

Fő célként a megye településein élő helyi közösségeinek fejlesztését, a helyi identitás és a társadalmi kohézió erősítését tűztük ki célul.

 

Operatív céljaink:

helyi közösségi tevékenységek történeti feltárása és a lakosság számára való bemutatása kiadvány formájában

közösségi eredmények bemutatása, közösségi kiállítás rendezése

helytörténetet kutató közösségek alapítása, működtetése

helytörténeti, helyismereti dokumentumok gyűjtése, feltárása

helyi, térségi szellemi kulturális örökség feltárása, bemutatása

 

A megvalósuló beavatkozásoknak köszönhetően az alakuló közösségek tagjainak felelősségtudata egymás iránt erősödik, ami hozzájárul a helyi konfliktusok megoldásához, valamint megnő a civil aktivitás, illetve fejlődnek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez való kötődés. A fejlesztések következtében kialakuló együttműködések minőségi változást hoznak a megye közösségi életébe.

 

A Felhívásban foglaltaknak megfelelően a megye járásaiban a helyi közösségek kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése, a közösségi szerepvállalás erősödését jelenti. A helyi közösségi identitás és az adott településhez és a megyéhez kötődés erősítésre szorul, ezért fontos a társadalmi aktivitás és együttműködés növelése a térségben. A megyei lakosság összetartóerejének növelésére olyan közösségi rendezvények, programok kerülnek megszervezésre, melyek által fejlődik a közösség egymás iránti felelősségtudata. A cél elérésének érdekében szükséges a helyi szellemi kulturális örökség feltárása és bemutatása, a helytörténeti dokumentumok gyűjtése, olyan kutatási körök alapítása, működtetése, amelyek feltárják az adott település rég elfelejtett hagyományait, értékeit.

 

A helyiek igényeit jól mutatja a folyamatosan bővülő Baranya Megyei Értéktár gyűjteménye. Az Országgyűlés 2012. április 2-ai ülésén fogadta el a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényt, amely a – 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelettel kiegészülve – a nemzeti értékek azonosításának, rendszerezésének és védelmének jogi alapjait teremtette meg. A törvény szellemében többszörösen összetett, alulról felfelé építkező rendszer, az ún. Magyar Nemzeti Értékek Piramisa alakult ki. Az értékek felkutatása, azonosítása és gyűjtése a településeken kezdődik, hiszen a helyi értékeket a helyiek ismerik a legjobban. A szakemberek már több településen listázták a helyi értékeket, amely folyamatosan tovább bővíthető. A Magyar Értéktárat a helyi, ágazati és külhoni értéktárak összesítése során a Hungarikum Bizottság állítja össze. Ennek nyomán 2013-ban megalakult a Baranya Megyei Értéktár Bizottság, amely a helyi értéktárak ajánlásaiból válogatva, megkezdte Baranya megye értékeinek összegyűjtését, amely azóta is folyamatos. A bizottság tájékoztatása szerint jelenleg 45 Baranya megyei értéket tartanak nyilván, ezek közül 40 nemzeti értékké is nyilvánított a Magyar Értéktár.

 

A Baranya Megyei Területfejlesztési Koncepció 3 átfogó célja közül az „Egészséges és megújuló társadalom”-hoz, ennek stratégiai célrendszerei között található, „Társadalmi felzárkózás elősegítése”-hez, a Baranya Megyei Területfejlesztési Program IV. „Az élhetőbb települések, élhetőbb közösségek kialakulását szolgáló komplex fejlesztések, egészségtudatosság és egészségügyi prevenció az egészséges munkaképes társadalom biztosítása érdekében” prioritásához illeszkedik. Az említett prioritás keretében hozott első intézkedés, a „Településfejlesztési akciók megvalósítása” mentén hajtjuk végre projektünket. Az igényfelmérés során azonban figyelembe vesszük a harmadik, „A lakosság egészségmagatartásának fejlesztése” és a negyedik, „Hátrányos helyzetű gyermekek társadalmi felzárkóztatásának és integrációjának elősegítése”, intézkedés céljainak elérését is.

 

A programjaink célcsoportja a megye lakossága, célunk a térségben élők identitásának erősítése és a társadalmi kohézió elősegítése valamennyi járásban. Elsődleges célcsoport Baranya megye, megyei jogú városon kívüli lakossága, azon belül is a kultúra, az értékek és a helyi identitás megőrzése iránt érdeklődők. Másodlagos célcsoport a felhívásban szereplő korlátok figyelembevételével Pécs Megyei Jogú Város lakossága.

 

 


Vissza


További projektjeink

„Felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan Baranya megyében”

Projekt megvalósításának összege:

75 000 000 Ft EFOP – Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
EFOP-1.6.3-17-2017-00007

A Baranya megyei identitás erősítése

Projekt megvalósításának összege:

25 000 000 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-5.3.2-17-BA1-2018-00001

TURISZTIKAI KERÉKPÁRÚTFEJLESZTÉS A BŐKÖZBEN

Projekt megvalósításának összege:

149 996 993 Ft Tésenfa Községi Önkormányzat
TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA1-2017-00005