Baranya.hu

Mohácsi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése 2017

59 757 000 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA


A projekt keretében a Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése valósul meg. Elsődleges cél, hogy az épület éves energiafelhasználása és
üzemeltetési költsége, valamint az üvegházhatású gázok kibocsátása jelentősen csökkenjen, ezáltal csökkenjenek az önkormányzat
energiaköltségei. A projekt összhangban van a TOP 3.2 intézkedésében megfogalmazott fejlesztési irányokkal: az önkormányzati tulajdonú épületek,
intézmények, infrastruktúra energiahatékonyság-központú rehabilitációja, az épületek hőszigetelésének javítása a cél, illetve önkormányzati
tulajdonú épületek intézmények és infrastruktúra energetikai korszerűsítése valósul meg. A projekt összhangban van a pályázati felhívás TOP-ból
levezetett céljaival is: önkormányzati tulajdonú épület energiahatékonyságot célzó fejlesztése, valamint a hazai megújuló energiaforrások
fokozottabb használata is megvalósul, hozzájárulva ezáltal a felhívásban és a TOP-ban rögzített indikátorok teljesüléséhez. A projekt tárgyát képező
intézmény Mohács közigazgatási területén, a 7700 Mohács, Széchenyi tér 1. szám alatt található. Az épület külső határoló falai a hőtechnikai
követelményeknek, az elavult fűtési rendszerrel együtt igen magas energiafelhasználást és energiaköltséget eredményeznek. A külső nyílászárók
korábban kicserélésre kerültek, melyek így megfelelnek a 7/2006 TNM rendelet KO követelményszintjének, ugyancsak ez a megállapítás vonatkozik
az utolsó zárófödém, valamint a pince hűlő födémjére is. A külső falakat a helyi védettség miatt nem hőszigeteltük. A korszerűtlen kazánokat jelen
projekt keretén belül kívánjuk cserélni, valamint a villamos energia fogyasztás a telepítendő napelemek által termelt árammal biztosítani. A tervezett
fejlesztések megvalósulását követően az épület besorolása a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerint „korszerű”, mely megfelel a pályázat céljainak. A
projektgazda a fejlesztéssel érintett épület tulajdonosa, Mohács Város Önkormányzata. A projekt keretében kialakításra kerülő új fűtési rendszer
üzemeltetését a tulajdonos önkormányzat fogja végezni, az üzemeltetésbe külső szolgáltató, vagy egyéb üzemeltető cég nem kerül bevonásra. A
projekt hozzájárul a pályázati felhívásban és a TOP-ban rögzített indikátorok teljesüléséhez, mert a tervezett energetikai fejlesztéseknek
köszönhetően az indikátorszámítási melléklet alapján - 39,84 t CO2 egyenérték/év üvegházhatású gáz kibocsátás csökkenés, - 117.025 kWh/év
középületek éves primerenergia-fogyasztás csökkenése, - az energiahatékonysági fejlesztések által pedig 0,00010238 PJ/év primerenergia
felhasználás csökkenés érhető el. A műszaki tartalom, technológia: A projekt során kazáncserére és napelem telepítésre kerül sor. A kazáncsere
folyamán a cserélendő szivattyúk fordulatszám szabályozottak, tipusa: Grundfoss Magna 32-100 2 db. A beépítendő kazán: Viessmann gyártmányú
Vitodens 200 típusú 100 kW névleges fűtési teljesítményű kondenzációs falikazán 2 db. A kazánok telepítésével egyidejűleg megoldjuk a kazánok
égéstermék elvezető és égéséi levegő bevezető rendszerének a kiépítését is. Ehhez a Viessmann LAS égéstermék elvezető rendszerét kell
alkalmazni a gázellátás tervben előírtaknak megfelelően. A fűtési rendszert időjárásfüggő szabályozással tervezzük, mely alkalmas lesz program
szerinti csökkentett fűtés alkalmazására, tipusa: Viessmann VITOTRONIC 300-K. A telepítendő napelemekhez rendelt inverter teljesítménye 35 kWp.
A projekt keretében megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek a következőek lesznek: Felhívás 3.1.1. b) pontja Fosszilis energiahordozó
alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése (fűtési rendszer
korszerűsítése, kazáncsere), Felhívás 3.1.1. d) pontja Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját
villamosenergia-igény kielégítése céljából (napelemes rendszer kialakítása). A projekt során megvalósításra kerülő kötelezően megvalósítandó,
önállóan nem támogatható tevékenységek a következőek: Felhívás 3.1.2.1 a) akadálymentesítés (felhívás szerint projektarányos akadálymentesítés
nem, kizárólag infokommunikációs akadálymentesítés szükséges), c) nyilvánosság biztosítása, d) képzési anyag kidolgozása, képzés tartása, e)
műemléki vagy helyi védettséget megalapozó érték megőrzése.


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067