Baranya.hu

Épületenergetikai korszerűsítés Berkesden

79 021 018 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

BERKESD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT


A projekt célja Idősek Napközi Otthona és Művelődési ház energetikai korszerűsítése Berkesden b) a projekt tartalma Önállóan támogatható tev. -
Önkormányzati tulajdonú épületek teljes körű homlokzati hőszigetelése, nyílászáró szerkezetek teljes cseréje a 7/2006 (V. 24.) TNM rendelet
követelményeknek megfelelően - Napelemes rendszer telepítése az épületeken Választható, önállóan nem támogatható tev.: - Fosszilis
energiahordozó alapú hőtermelő berendezések cseréje: fűtéskorszerűsítés mindkét épület esetén Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem
támogatható tev. - akadálymentesítés: projektarányos akadálymentesítés történik - azbesztmentesítés: nem releváns - nyilvánosság biztosítása: a
„Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” alapján történik - képzés: a műszaki átadás-átvétel előfeltétele lesz a képzés megtartása
energetikus szakértő által. - helyi védettség: nem releváns c) a felhívás 3.4.1.1 pontja: 1) Önálló energetikai rendszert alkotó épületek (összetett
beruházás) 2) A projekt energetikai központú felmérésen és számításon alapszik. 3) Az épületek az alábbi funkciót látják el: g) idősek otthona c)
művelődési ház 4) Arányosítás nem releváns 5) A tervezési értékek megfelelnek a hatályos TNM rendeletben meghatározott szakmai-műszaki
szabályozásnak és a Felhívás vonatkozó követelményeinek, létezik a kiinduló állapotot bemutató energetikai tanúsítvány 6) NR 7) a 176/2008
(VI.30.) Kormányrendelet szerinti Hiteles energetikai tanúsítvány készült. 8) Épületenergetikai átvilágítást csatoljuk. 9) az épületenergetikai
átvilágítást 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti műszaki szakértő készítette 10) világításkorszerűsítés nem releváns 11-15) NR 16) NR 17)
projektarányos akadálymentesítés történik 18) NR 19) Nyilvánosság biztosítása a „Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei” alapján történik
20) teljesül 21) Projekt Tervet csatoljuk 22) a teljes beruházásra vonatkozóan a BMR -4 % feletti 23) NR 24) szakirányú műszaki ellenőr költsége
betervezésre került 25) a projekt abszolút mértékben csökkenti az országos ÜHG kibocsátást 26) a feltétel teljesül 27) energetikai tanúsítvány készül
a megvalósítást követően is. 28) a jogszabályi környezet változásából fakadó többletköltségeket a projektgazda állja. 29) inverteren mérés
megvalósítható 30) időjárás-követő szabályozás épül be ahol releváns 31) heti időprogramozás biztosított lesz 32) rendszerhez való kapcsolódásra
lehetőség lesz 33-35) a feltételek teljesülnek – képzésre fordítandó költség betervezésre került 36) a fenntartási időszakba lépésig teljesül 37) a
beszerzendő eszközök legalább A+ energia besorolásúak 38) világításkorszerűsítés nem releváns 39-50) a műszaki tartalom megfelel ezen
pontoknak 51-63) NR Felhívás 3.4.1.2 pontjában előírt feltételek 1) a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat
betartjuk, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizzük, 2) az Önkormányzat esélytudatosságot fejez ki: nem
közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket 3) a projektnek nincs előre látható klímakockázata 4) NR 5) nemleges
nyilatkozatot csatoltuk 6) a tervezésnél figyelembe vettük az egyetemes tervezés elveit 7) projektarányos akadálymentesítés történik 8)
infokommunikációs akadálymentesítés történik 9) HEP-et csatoljuk 10) NR d) tartalmi értékelési szempontok 1.1 A projekt illeszkedik a Nemzeti
Energiastratégia 2030 és a Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Tervhez 1.2 a beruházás hozzájárul a primerenergiafogyasztás
és az ÜHG-kibocsátás csökkenéséhez 1.3 az érintett épületek 100%-ig önkormányzati tulajdonban vannak 1.4 az érintett épületek nem
tartalmaznak szórt azbesztet, projektarányos akadálymentesítés a projekt részét képezi 1.5 és 2.2 NR 2.3 a beavatkozások tervezése technológia
semleges megközelítést alkalmaz 3.2 Az érintett épületek rendelkeznek kiinduló állapotot bemutató energetikai tanúsítvánnyal. Épületenergetikai
átvilágítást csatoljuk 3.3 A támogatást igénylő és a támogatási kérelem tárgya nem tartozik a meghatározott kizáró okok alá 3.4 A támogatást igénylő
vállalja a Felhívás 3.4 és 3.6. pontjában meghatározott előírások teljesítését 4.1 A megvalósítás ütemterve valamint a fejlesztés előtti és utáni állapot
bemutatása reális 4.2-3 NR 5.1 NR 10.1-8 a feltételek teljesülnek e) terület-specifikus szempontok 1.1. A projekt illeszkedik a Baranya Megyei
Integrált Területi Program alábbi céljaihoz: 5. Stratégiai erőforrások fenntartható használata, 6. Elérhetőség és mobilitás javítása, 7. Nagytérségi
csomóponttá válás 1.2. 91,02 t CO2 kibocsátás csökkenés/év 2.1 Berkesd a 290/2014. (XI. 26.) Korm.rendelet alapján Átmenetileg kedvezményezett
település 3.2 11 kWp teljesítményű napelem telepítése valósul meg 4.1 3-5fő hátrányos helyzetű lakos bevonása


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067