Baranya.hu

2023. évi bírósági ülnökválasztás

2023. évi bírósági ülnökválasztás
2023. évi bírósági ülnökválasztás

Magyarország Köztársasági elnöke a bírósági ülnökök megválasztása időpontjának kitűzéséről szóló KEH/1323-2/2023. számú határozatával a törvényszékek és a járásbíróságok ülnökeinek megválasztását 2023. március 7. napja és 2023. április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki.

A bírósági ülnökök megválasztását a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) szabályozza. Az ülnökök megbízatása 4 évre szól azzal, hogy a korábban megválasztott ülnökök megbízatása az új ülnökválasztástól számított 30 nap elteltével jár le.

Az ülnökök jelölés alapján választhatók meg.

A Bjt. 215. § (1) bekezdése szerint:

  • a járásbíróságok ülnökeit a bíróság székhelye szerint illetékes helyi önkormányzat, illetve települési nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete,
  • a törvényszék, valamint a munkaügyi bíróságként eljáró bíróság ülnökeit a vármegyei, illetve megyei jogú városi képviselő-testület és a területi nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei,

választják meg.

A fenti rendelkezések alapján a Pécsi Törvényszék ülnökeit – a megválasztandó ülnökök számának megállapításáról szóló 24.SZ/2023. (II.15.) OBHE határozatban írt számban és az OBH elnöke bírósági ülnökök 2023. évi választásáról szóló tájékoztatójának 6. számú mellékletében írt felosztásban - a Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése, a területi nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése választja meg.

Az ülnökjelöltekkel kapcsolatos követelmények:

Az ülnökökre vonatkozó legfontosabb rendelkezéseket a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) és a Bjt. tartalmazza.

Ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

A bűntetőeljárásról szóló 2017. évi CX. törvény (a továbbiakban: Be.) 680. § (5) bekezdése alapján a fiatalkorú elleni bűntetőeljárásban ülnökként kizárólag pedagógus, pszichológus vagy a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet részt.

Az ülnök nem lehet tagja pártnak és politikai tevékenységet nem folytathat.

Az ülnökök jelölése:

A Bjt. 213. § (1) bekezdése értelmében az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek – kivéve pártokat – jelölik.

A Bjt. 213. § (2) bekezdés a) pontja értelmében a fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei jelölik.

A tantestületek nyugdíjas, állományukba már nem tartozó pedagógust is jelölhetnek.

A Bjt. 213. § (2) bekezdés b) pontja értelmében a fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság nem pedagógus ülnökeit az egyesületek, kivéve pártokat, a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint őket a Be. 680. § (5) bekezdés c) pontja szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervek jelölik.

A Bjt. 213. § (4) bekezdés értelmében a munkaügyi bíróságként eljáró bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és a munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik.

Egy jelölt kizárólag egy bírósághoz választható meg.

A jelöléshez csatolni kell az azt elfogadó nyilatkozatot, amelynek tartalmaznia kell a Bjt. 214. § (1) bekezdésében felsorolt adatokat.

A jelölt a jelölés elfogadását követően haladéktalanul, az ülnökké történő megválasztására jogosult képviselő-testület részére a bírósági ülnökök részére kiállított hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja azt, hogy

  • büntetlen előéletű,
  • nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt (A jelöléshez ezen speciális feltételt is igazoló erkölcsi bizonyítványt kell igényelni.)

A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság nem pedagógus ülnökjelöltjének az ülnökké történő megválasztására jogosult képviselő-testület részére igazolnia kell a megválasztásához szükséges adatokat és tényeket.

Amennyiben a jelölt ezen igazolási kötelezettség valamelyikét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet.

A jelöléshez és a jelölés elfogadásához szükséges nyomtatványok a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatalban (7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 1. emelet 112. számú iroda) szerezhetők be, illetve letölthetők a www.baranya.hu honlapról.

A bírósági ülnökök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatal Portáján (7621 Pécs, Széchenyi tér 9.), továbbá a www.baranya.hu honlapon is megtekinthető.

A Baranya Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése által megválasztandó ülnökök személyére vonatkozó jelölést – a szükséges nyilatkozatokkal és a hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal együtt – a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatalban (7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 1. emelet 112. számú iroda) személyesen 2023. április 14. napján (péntek) 12.00 óráig lehet benyújtani, míg levélben úgy kell postára adni, hogy a küldemény legkésőbb 2023. április 14. napjáig megérkezzen.

Az ülnökválasztással kapcsolatos egyéb kérdésekben további információk kérhetők a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatalban személyesen (7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 1. emelet 112. számú iroda), a +36 20 522 04 24 telefonszámon, valamint a hamarics.ildiko@baranya.hu e-mail címen.

 

 

 

Kapcsolódó dokumentumok:

Hirdetmény

OBHE határozat ülnökválasztás 2023.

OBHE határozat ülnökválasztás melléklet 2023.

Tájékoztató ülnökválasztás 2023.

Ülnökök jogai és kötelezettségei 2023.

Jelölésminta fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróságra 2023.

Jelölésminta munkaügyi bíróságként eljáró bíróságra 2023.

Elfogadó nyilatkozatminta ülnökválasztás 2023.

Ülnökök felosztása ülnökválasztás 2023.

Hatósági erkölcsi bizonyítvány igénylése ülnökválasztás 2023.

 

 
További hírek