Baranya.hu

Horvát Nemzetiségi Önkormányzat

Baranya Megyei Horvát Önkormányzat

elnöke: Sárosácz Mihály

Hrvatska samouprava Baranjske županije

Rövidített elnevezése: BMHÖ

Székhelye: Pécs, Széchenyi tér 9.

Címe: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9.

A nemzetiségi önkormányzat tagjainak száma 7 fő. A képviselők névsorát az SZMSZ 1. számú melléklete tartalmazza.

A nemzetiségi önkormányzat pecsétje: kör alakú

A körív szövege: Baranya Megyei Horvát Önkormányzat Pécs

                           Hrvatska samouprava Baranjske županije Pečuh

                          7621 Pécs, Széchenyi tér 9.

A nemzetiségi önkormányzat feladata és hatásköre

 1. A nemzetiségi önkormányzati feladat- és hatáskörök a nemzetiségi önkormányzat testületét illetik meg.
 2. A nemzetiségi önkormányzat ellátja a Baranya megyében élő horvátok érdekeinek területi szintű képviseletét és védelmét.
 3. A nemzetiségi önkormányzat kötelező közfeladatait az Njt. 115. §-a szerint látja el.
 4. A nemzetiségi önkormányzat - a rendelkezésére álló források keretei között - önként vállalt közfeladatait az Njt. 116. §-a szerint látja el.
 5. A nemzetiségi önkormányzat – a rendelkezésére álló források függvényében - pályázat kiírásával támogatja a Baranya megyében működő települési horvát nemzetiségi önkormányzatok, társadalmi szervezetek tevékenységét.
 6. A nemzetiségi önkormányzat tevékenységét a Baranya Megyei Önkormányzattal (a továbbiakban: megyei önkormányzat) szorosan együttműködve - a két önkormányzat közötti együttműködési keret-megállapodásban foglaltakra figyelemmel - fejti ki.
 7. A területi nemzetiségi önkormányzat kapcsolatot tart és együttműködik:

         - a horvát nemzetiség országos és regionális szervezeteivel;

         - a Baranya megyében működő horvát települési nemzetiségi önkormányzatokkal;

         - a megyei önkormányzattal, szerveivel, hivatalával;

         - más társadalmi szervezetekkel és alapítványokkal.

 1. A nemzetiségi önkormányzat gyakorolja a jogszabályban biztosított egyetértési, véleményezési és javaslattételi jogát.
 2. A testület feladat – és hatáskörét – az át nem ruházható feladat- és hatáskörök kivételével - szerveire ruházhatja. E hatáskör gyakorlásához útmutatást adhat, e hatáskör gyakorlását visszavonhatja.
 3. Az átruházott hatáskör gyakorlásáról az önkormányzati testület legközelebbi ülésén a hatáskör gyakorlója beszámol.
 4. A testület hatásköréből nem ruházhatók át az Njt. 103. § (6) bekezdésében, 113. §-ában, 114. §-ában, illetve a 125. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott döntések.