Baranya.hu

Új bölcsőde kialakítása Szászváron

266 671 423 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

SZÁSZVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT


Pályázó neve: SZÁSZVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Projekt megnevezése:Új bölcsőde kialakítása Szászváron

OP név:TOP

Pályázati kiírás megnevezése:TOP-1.4.1-15-BA1 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével

Projekt helyszíne (régió):Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye):Baranya

Projekt helyszíne (település):Szászvár

Megítélt összeg:266 671 423 .- HUF

Támogatás aránya:100 %

Támogatási döntés dátuma:2017.05.29

Forrás:ERFA

Ország:Magyarország

Beavatkozási kategória:

Uniós társfinanszírozási ráta:88,999999 - ERFA

Projekt összköltség:266 671 423 .- HUF

 Projekt összefoglalása:

PROJEKT CÉLJA:

Szászvár Baranya megye északkeleti részén fekszik, a Mecsek lábánál, a Komlói Járás északi részén elhelyezkedő nagyközség, a mikro térség gazdasági központja. Jelenleg Szászváron és térségében nem kielégítő a 3 éves kor alatti gyermekek ellátására szolgáló intézményi férőhelyek száma, így a nagyközség a projekt keretében kívánja ezen igényekre reagálni. A projekt célja, hogy Szászváron és térségében a gyermekjóléti alapellátáshoz való hozzáférése javuljon, a családok életminősége emelkedjen, a GYES/GYED-en lévő szülő visszatérhessen a munkaerőpiacra, valamint a 25-40 éves női népesség foglalkoztatási aránya emelkedjen. A tervezett működési területen – Szászvár, Vékény, Izmény, Györe, Váralja közigazgatási területén – jelentős kapacitáshiány áll fenn a 3 éves kor alatti gyermekek napközbeni ellátása, elhelyezésével kapcsolatban. Az új bölcsőde kialakítása során törekvésként jelenik meg, hogy a szülők igényeinek, a jelen kor elvárásainak megfelelően egy modern intézmény épüljön és működjön Szászváron.

PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGENKÉNT Önállóan támogatható tevékenységek: A. Intézmény/szolgáltatás infrastrukturális fejlesztése a. új férőhelyek kialakítása, új szolgáltatás létesítése, főzőkonyha kialakítása: 1 db új bölcsődei szolgáltatás kialakítása főzőkonyhával, 10 fő részére munkahely teremtés b. udvar, játszóudvar kialakítása (1 db játszóudvar kialakítása) B. Eszközbeszerzés a. bútorok és egyéb berendezési tárgyak, eszközök beszerzése közvetlenül a létrehozott szolgáltatáshoz kapcsolódóan: 1700 db eszköz beszerzése bruttó 22 859 067 Ft értékben (bölcsődei csoportszobákhoz, bölcsődei irodákhoz és a főzőkonyhához kapcsolódó eszközök) b. informatikai eszközök, berendezések, IKT-eszközök, vezeték nélküli technológiák beszerzése: a projekt keretében beszerzésre kerül multifunkciós nyomtató, notebook és hozzá tartozó irodai szoftver Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek: a. a hatályos jogszabályokban minimálisan előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely fejlesztése: 6 db parkoló-férőhely kerül kialakításra, melyből 1 db akadálymentes parkoló-férőhely b. a bölcsőde alapfeladatain túli szolgáltatás: vállalja térítésmentesen a játszócsoport, vagy az időszakos gyermekfelügyelet kialakítását c. járműbeszerzés: 1 db 15 személyes kisbusz kerül beszerzésre d. megújuló energiaforrás alkalmazása: az épület napkollektorral lesz ellátva Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek: a. akadálymentesítés: az Egyenlő esélyű hozzáférés c. dokumentum figyelembe vételével került megtervezésre az épület. b. szórt azbeszt mentesítés (nem releváns a kérelem jellegéből fakadóan) c. energiahatékonysági intézkedések: megújuló energia betervezésre került az építésbe, valamint a vonatkozó, hatályos jogszabályoknak megfelelően d. nyilvánosság biztosítása: a Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020“ c. dokumentum alapján valósul meg ÁLTALÁNOS ELVÁRÁSOK A PROJEKTTEL SZEMBEN - A támogatást igénylő nemleges nyilatkozatot nyújt be a projekt előkészítése során, mivel a projekt megfelel valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogszabálynak, és az energiafelhasználásra, a környezetének ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a klímaváltozásra hatással nincs - A támogatást igénylő figyelembe veszi és érvényesíti az egyetemleges tervezés elveit. - A támogatás igénylő rendelkezik helyi esélyegyenlőségi programmal. - A támogatás igénylő a közös szabályok, valamint a bölcsőde létesítésére vonatkozó építési és eszközbeszerzési szabályok, feltételek figyelembevételével állította össze a támogatási kérelem dokumentációit (megalapozó dokumentum, költségvetés, eszközlista). - A bölcsőde létesítésére vonatkozó tervezés során a vonatkozó, hatályos jogszabályoknak megfelelően készült el. - A projekt mérföldkövei a felhívás elvárása alapján 7. mérföldkőre került ütemezésre (1. Előkészítés, 2. Kiviteli terv, tervezői költségbecslés és konzorciumi megállapodás véglegesítése, 3. Közbeszerzés lefolytatása, 4. A kivitelezés 50%-os készültségi szintje, 5. A kivitelezés 75%-os készültségi szintje, 6. A kivitelezés 100%-os készültségi szintje, 7. projekt zárás és az eredményességmérési keret indikátor teljesítése)

MŰSZAKI-SZAKMAI EREDMÉNYEK: - Projekt előkészítéséhez szüksége tervdokumentáció: engedélyes tervdokumentum akadálymentesítésről szóló tervfejezettel, jogerős építési engedély - 1 db kiviteli terv a közbeszerzési kiírás és az építés megalapozásához - 2 db közbeszerzési eljárás (eszközbeszerzés, építés) - 1700 db eszköz beszerzése 22 859 067 Ft értékben (bölcsődei eszközök, bútorzat, konyhai eszközök és bútorok, informatikai eszközök) -1 db kisbusz beszerzése (15 személyes) - 365,05 m2 újonnan épített bölcsődei épület benne: 2 db csoport szoba, 1 db bölcsődei intézményvezetéshez kapcsolódó iroda, dolgozói teakonyha; gyermek, felnőtt, akadálymentesített WC, öltözők, raktárak; 1 db főzőkonyha, 1 db fedett babakocsitároló - 76,72 m2 fedett bejárat és terasz kialakítása - 288 m2 játszóudvar kialakítása.

TARTALMI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOKHOZ ILLESZKEDÉS - A tervezett beruházás hozzájárul a kisgyermekesek, különösen a 3 év alatti gyermekeket nevelő szülők munkaerőpiacra történő visszatéréséhez, ezáltal a foglalkoztatás növeléséhez. A támogatási kérelem tárgya nem tartozik a kizáró okok alá. - A tervezett beruházás hozzájárul a szűk kapacitások felszámolásához, és figyelembe veszi a jövőben várható szükségleteket. - A fejlesztés összhangban van a felhívás céljaival, a felhívásban szereplő célokat teljesíti, illetve azokhoz hozzájárul. - A projektben elszámolni tervezett tevékenységek megfelelnek a támogatható tevékenységeknek és nem tartalmaznak a Felhívás 3.1.4. pontjában felsorolt nem támogatható tevékenységeket. - A fejlesztési elképzelés kivitelezhetősége, megvalósíthatósága a rendelkezésre álló információk alapján megítélhető. - A betervezett mérföldkövek reálisak és a felhívásban rögzített ütemezéssel összhangban vannak. - A bölcsődei ellátást nyújtó intézmények infrastrukturális fejlesztését és kapacitásbővítését célzó fejlesztések esetében a projekt tervezésébe és kivitelezésébe kisgyermekellátás területén jártas szakember bevonásra kerül. - A fejlesztési elképzelés bemutatásában mérlegelésre került, hogy milyen valós kockázati tényezők veszélyeztetik a fejlesztés megvalósulását, és milyen intézkedések lettek tervezve a kockázatok mérséklésére. - A projekt infastrukturális fejlesztést és eszközbeszerzést tartalmaz. - A projekt ESZA típusú fejlesztésekhez is kapcsolódik/kapcsolódni fog. - Megalapozottan bemutatott a megvalósított tevékenység hosszú távú (legalább 5 éves) működtetése és fenntartása. - A tervezett beruházás nem okozza a zöld területek csökkenését, vagy alacsony CO2 kibocsátású technológiák, vagy megújuló energiákat alkamaz a fejlesztés során. - A fejlesztés eredményeként a szolgáltatások hozzáférhetővé válnak, kiegyenlítődnek vagy javulnak a területi különbségek, különösen a szegény családok és a hátrányos helyzetű gyermekek számára. - A fejlesztéssel érintett intézmény vállalja a befogadó-elvű nevelési gyakorlat megvalósítását, beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő, valamint a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek integrált/integrációs nevelését, vagy a HH/HHH gyermekek integrációját. - A beruházás költséghatékony módon, reális és takarékos költségvetéssel tervezett. - A kérelmező a fejlesztés szempontjából releváns indikátor esetében célérték vállalást tesz.

TERÜLETSPECIFIKUS ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOKHOZ VALÓ ILLESZKEDÉS: A. Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz a. A fejlesztés az alábbi 5 stratégiai célhoz kapcsolódik: helyi gazdaságok fejlesztése, tartós növekedésre képes gazdaság megteremtése, a piaci igényekre reagálni képes emberi erőforrás fejlesztése, társadalmi felzárkózás elősegítése, stratégiai erőforrások fenntartható használata, elérhetőség, mobilitás javítása b. A fejlesztés a megyei szinten vállalt eredményességi keret indikátorához hozzájárul: 28 db (2*14) férőhely fejlesztését vállalja, a fejlesztés magában foglalja az újonnan létesítendő 2 csoportos bölcsődei épület építését és eszközbeszerzést. B. Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez a. A fejlesztés férőhelybővítést, új intézmény/szolgáltatás létrehozását, eszközbeszerzés közül a bútorok és egyéb berendezési tárgyak, bölcsődei szolgáltatáshoz és főzőkonyha kialakításához kapcsolódó eszközök, valamint informatikai eszközök beszerzését valósítja meg. b. A fejlesztett intézmény a tervezett működési terület szerint 5 db települést lát el. c. A projekt keretében eddig nem elérhető szolgáltatás/intézmény kerül kialakításra. C. Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez a. Az új bölcsődei intézmény építése során betervezésre került megújuló energiaforrás felhasználása. A tervezett napkollektorok telepítése nagyban hozzájárul az intézmény működési fenntartásához, költséghatékony üzemeltetéséhez. b. Az új szolgáltatás kialakítása során a szükségletfelmérésben szereplő igények kielégítése tekintetében az intézmény vállalja a szülők/hozzátartozók munkaidejéhez igazodó hosszabb és a rugalmas nyitva tartási idő megvalósítását. D. Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez a. Új bölcsődei intézmény növeli a településen a munkahelyek számát, összesen 10 fő részére teremt új munkahelyet. b. A projekt keretében a fejlesztendő bölcsődei intézmény térítésmentesen vállalja az alapfeladatain túli szolgáltatás nyújtását, mint a játszócsoport, vagy az időszakos gyermekfelügyelet kialakítását


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067