Baranya.hu

Körforgalom építése Szigetváron a 6-os és a 6607-es jelű utak csomópontjában (szerződéskötési szakaszban van)

134 572 710 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

SZIGETVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT


Pályázó neve:SZIGETVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Projekt megnevezése:Körforgalom építése Szigetváron a 6-os és a 6607-es jelű utak csomópontjában

OP név:TOP

Pályázati kiírás megnevezése:TOP-3.1.1-16-BA1 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés

Projekt helyszíne (régió):Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye):Baranya

Projekt helyszíne (település):Szigetvár

Megítélt összeg:134 572 710 .- HUF

Támogatás aránya:100 %

Támogatási döntés dátuma:2017.12.21

Forrás:ERFA

Ország:Magyarország

Beavatkozási kategória:

Uniós társfinanszírozási ráta:85 - ERFA

Projekt összköltség:134 572 710 .- HUF

Projekt összefoglalása:

Szigetvár Baranya megyében Pécstől 33 km-re nyugatra fekszik. Közlekedési szempontból Szigetváron halad keresztül a 6. sz. országos I. rendű főút (Budapest-Pécs-Barcs). A településen belül csatlakozik a 6. sz. főúthoz a 67. sz. Szigetvár-Kaposvár-Balatonlelle országos II. rendű főút. Szigetvárról indul a 6607-es sz. Szigetvár-Kadarkút, valamint az 5808-as sz. Szigetvár-Drávafok összekötő utak. Szigetvár közúti közlekedési kapcsolatai jónak mondhatók, ugyanakkor ezzel járnak azon hátrányok is, melyen jelen projekt szeretne javítani (környezetterhelés, közlekedés biztonság, stb.). A város úthálózatának a tengelye a 6.sz főút eredeti nyomvonala, ebből ágazik ki mind a négy égtáj felé egy-egy főbb közlekedési út. A belváros szűk áteresztő képessége miatt a 6-os út ezen szakaszát új nyomvonalra helyezték. Az országos úthálózatból törölt részt az önkormányzat tulajdonába került. A projekt célja A fejlesztés megvalósulásával olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztés történik a településen, mely hozzájárul a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az élhető városi és települési környezet kialakulásához, valamint az EU2020 és a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia fenntartható fejlődésre és közlekedésre vonatkozó céljainak a teljesüléséhez. A projekt a települési mobilitás környezetileg (levegőszennyezés, zajterhelés) és pénzügyileg (működtetők és a közlekedők oldalán) fenntarthatóbbá tételét szolgálja és hozzájárul a TOP 3. prioritási eredményindikátor („A napi utazások esetén fő közlekedési eszközként gyalogos, kerékpáros vagy közösségi közlekedési módot választók részaránya”) értékének közvetlen települési, és közvetve országos növekedéséhez. A fejlesztés területe Szigetvár nyugati részén található, a városban itt találkozik a délnyugatról (Hobol felől), nyugatról (Barcs felől), északnyugatról (Kadarkút felől) és a város északnyugati részéről a városközpont, illetve a város keleti részeire irányuló forgalom. Jelenleg itt háromágú „T” csomópont üzemel, amelyben az alárendelt irányban, csúcsidőszakban jelentős várakozási idők adódnak. A projekt a jelenlegi „T” csomópont helyett körforgalom építését valósítja meg. A tervezett csomópont környékén a közlekedésből származó környezetterhelési, zaj és rezgés értékek jóval kedvezőbbek lesznek az átépítés után, mivel a várakozási idők jelentősen csökkennek. A körforgalom kiépítése biztonságosabb a kereszteződés jellegű csomópontoknál. A tervezett fejlesztés előnyei: mérsékli és „kiegyenlíti” a járművek sebességet; növeli a forgalom biztonságát a konfliktusok leegyszerűsítése által; forgalomcsillapító eszköz; megfelelő kapacitást biztosít; mérsékli az időveszteséget; rugalmas és folyamatos forgalom lebonyolódást kínál; alacsonyabb környezetterhelés jelentkezik; visszafordulási lehetőséget kínál; egyszerű a jelzésrendszere; mérsékelt a terület-igénybevétele; gazdaságos a létesítése; a forgalomirányítás és az üzemeltetése gazdaságos; kedvező a közösségi fogadtatása; városképbe illeszthető. A pályázati felhívás önállóan támogatható tevékenységei közül a projekt a „B” Forgalomcsillapítás, közlekedésbiztonság, akadálymentesítés feltételeihez illeszthető. Ezen belül is az a) Közlekedésbiztonsági beruházás; b) Forgalomcsillapítás a fenntartható települési közlekedés, valamint az élhetőbb városi, települési környezet megteremtése érdekében; pontoknak feleltethető meg. A beruházás tervezése során is kiemelt szempont volt olyan műszaki megoldás találása, amely nem vezet a környezet indokolatlan károsításához, minél kisebb mértékű beavatkozással jár és a lehető legnagyobb mértékben felhasználja a meglévő adottságokat. Az indokolatlan környezetterhelés elkerülését a kivitelezés során is szem előtt kívánjuk tartani, pl. a kivitelezőtől megköveteljük, hogy a keletkező hulladékok, építési törmelékek gyűjtését kiemelten kezelje, a vonatkozó szabályok szerint hasznosításukról/ártalmatlanításukról gondoskodjon. Az egyes tevékenységek megvalósításakor kiemelt figyelmet fogunk fordítani a közúti biztonsági audit elvégzésére, forgalomcsillapítás fenntartható eszközeinek a műszaki tervezésére, valamint a fenntartható kialakítására. A körforgalom kialakításakor kerékpáros és a gyalogos közlekedés igényeit is figyelembe vesszük. A projekt műszaki tartalma: A projekt körforgalom építését valósítja meg a 6. sz. és a 6607. jelű utak csomópontjába: A 2015-ös forgalmi adatok szerint a Széchenyi utca (6. sz. főút keleti ága) keresztmetszeti forgalma ~11000 J/n. A Bajcsy-Zsilinszky út (6607. j. összekötő út) keresztmetszeti forgalma ~4000 j/n. A tervezett körforgalom kiépítése esetén a beérkező 15000 E/nap forgalommal szemben az egysávos körforgalom kapacitása tartalékot és várakozási idő csökkenést is eredményez. A körforgalom csomópont elhelyezése úgy történik, hogy a meglévő burkolatok felhasználhatók legyenek, csak kevés új burkolat épüljön. A körpálya külső sugara a 15m. A körpálya 6m széles. A csatlakozó ágaknál a behajtási ív 12, a kihaladásnál lévő 15 m sugarú. A körhöz való csatlakozások előtt K szegéllyel körülvett forgalomterelő terelő szigetek találhatók, szélességük ~2,5, hosszuk ~20-22 m. A lekerekítő ívek sugara 0,50 m. A befelé haladó forgalmi sávok szélessége 3,5 m, a kifelé haladóé 4,5 m. Kijelölt gyalogátkelőhely minden ágon, kerékpáros átvezetés az északi és keleti ágon lesz. Pályaszerkezetek: Új útburkolatok: 5 cm vtg. AC 11 kopó (F); 9 cm vtg. AC 22 kötő (F); 20 cm vtg. CKt-T2 cementes stabilizáció; 20 cm vtg. M-56 mechanikai stabilizáció. Meglévő burkolatokra: 5 cm vtg. AC 11 kopó (F); változó vtg. AC 11 (F) kiegyenlítő réteg a kopóréteggel egyszerre terítve. A kerékpárutak burkolata: 3,5 cm vtg. AC 11 kopó; 3,5 cm vtg. AC 11 kötő; 10 cm vtg. CKt-T2 cementes stabilizáció; 15 cm vtg. M-22 mechanikai stabilizáció; A járdák burkolata: 3 cm vtg. AC 8 aszfalt kopóréteg; 10 cm vtg. CKt-T2 cementes stabilizáció; 15 cm vtg. M-22 mechanikai stabilizáció; A forgalomterelő szigetek burkolata: 6 cm vtg. kiskő burkolat (piros, a gyalogos átvezetés helyén natúr); 4 cm vtg. 0/20 zúzalék; 20 cm vtg. M-56 mechanikai stabilizáció. A csomópont területén található útcsatlakozásokat és kapubejárókat megtartjuk. A tervezési területen új műtárgy nem készül. A tervezett útépítés táj,- és természetvédelmi értékeket nem érint. Jelenleg a csomópont területén zárt vízelvezető rendszer található, az elhelyezendő új víznyelőket rákötjük a meglévő csapadék csatornára. Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek A projekt keretében a „Nyilvánosság” biztosítása a vonatkozó útmutatók előírásai és követelményei szerint fog történni. Szemléletformálás keretében a közlekedésbiztonságot és a kerékpáros közlekedést népszerűsítő rendezvény megvalósítását tervezzük a lakosság számára a projekt kivitelezésének befejezését követően. Ehhez kapcsolódóan a résztvevők számára kerékpáros közlekedésbiztonsági ajándékok biztosítását (pl. lámpaszett, láthatósági mellények, fényvisszaverő szalag, stb.) is tervezzük. A pályázat keretében elszámolásra kerül a projekt megvalósításában részt vevő menedzsment bérköltsége is. A pályázat költségvetésének részét képezi még a tervezési, műszaki ellenőrzési és a közbeszerzési költségek is. Önállóan nem támogatható, kapcsolódó tevékenységek A fejlesztés keretében a körforgalmon belül elválasztjuk a kerékpáros és gyalogosforgalmat a közlekedésbiztonság fokozásának érdekében. A kialakítjuk a geometriára vonatkozó közvilágítást. Megvalósítjuk a szükséges infrastrukturális munkák mellett a keresztező közművek (víz, szennyvíz, gáz, elektromos és távközlési kábel) védelembehelyezését. Tulajdonviszonyok A tervezett beruházás az alábbi ingatlanokat érinti Szigetvár településen 1863/1 1863/2, 1863/3, 1892/2, 1924/1, 1924/2, 1924/3, 1501/2, 1502/2 hrsz-ok. Két terület az 1863/2 és a 1924/2 hrsz-ok Magyar Állam tulajdonában vannak, melyek kezelője a Magyar Közút NZrt. A fennmaradó területek Szigetvár Város Önkormányzatának tulajdonában vannak 1/1 arányban. Esetleges ingatlanvásárlással kapcsolatos költségekre terveztünk forrást, amennyiben a projektfejlesztés során szükséges lesz. A projekt előkészítése kapcsán egyeztettünk az állami tulajdonú országos közút vagyonkezelőjével a Magyar Közút NZrt-vel a támogatás igénylői kör meghatározásának érdekében. Amennyiben a későbbiekben szükséges bővíteni a konzorciumot erre nyitott a támogatást igénylő és a konzorciumi tag is. Fenntarthatóság A projektet Szigetvár Város Önkormányzata, valamint a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciumban valósítja meg. A projektfejlesztés során szükség esetén bevonásra kerül a Magyar Közút Nonprofit Zrt.A projekt műszaki, pénzügyi, és humánerőforrás szempontú fenntarthatósága is biztosított. A beruházás költséghatékony módon, reális és takarékos költségvetéssel került megtervezésre. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala a projekt megvalósulása után a fenntartáshoz kapcsolódó minden pályázattechnikai, adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettségnek eleget tesz. Szigetvár Város Önkormányzatának közreműködésével valósul meg a projekt tervezési feladatai, valamint az ehhez kapcsolódó egyéb tevékenység. Területspecifikus melléklet szempontjai Illeszkedik a Baranya Megyei Integrált Területi Programhoz: 1. Helyi gazdaságok fejlesztése 2. Tartós növekedésre képes gazdaság megteremtése A programok célja a megye saját belső erőforrásain alapuló gazdaságfejlesztés, amely hozzájárul a megye hátrányos helyzetű társadalmi rétegeinek és térségeinek felzárkóztatásához. Tekintettel arra, hogy a megye gazdasági helyzete az elmúlt évtizedekben folyamatosan romlott, ezért a megye gazdaságáról kialakult külső kép kedvezőtlen. Nagyon fontos tehát a megye egyes térségeinek befektetői politikáját erősíteni, amelyhez megfelelő alapot adhat a közelmúltban eszközölt gyorsforgalmú úthálózatot érintő és az üzleti infrastruktúra javítását célzó beruházások megvalósítása. Melyhez hozzájárulhat közvetett módon a tervezett fejlesztés is mindkét célkitűzés esetében. 3. Piaci igényekre reagálni képes emberi erőforrás fejlesztés 4. Társadalmi felzárkózás elősegítése A megyei kohézió erősítésének, a területi hátrányok mérséklésének, azaz a hátrányos helyzetű térségek gazdasági és társadalmi felzárkóztatásának fontos eleme a közlekedési elérhetőség javítása. A szegénységben élő társadalmi csoportok integrációjához elengedhetetlen az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása az alapszükségletek és szolgáltatások területén, melynek hiánya a hátrányok felerősödéséhez vezet. A kerékpáros közlekedés olyan közlekedési forma, ami a hátrányos helyzetű csoportok számára is elérhető, biztosítva mobilitásukat. Ezáltal a projekt hozzájárul az ITP-ben megfogalmazott 3. és 4. célkitűzéshez is. 5. Stratégiai erőforrások fenntartható használata Baranya megye gazdaságának jövőbeli fejlődése és a lakosság magasabb életminőségének biztosítása megköveteli a környezeti állapot javítását, a környezeti fenntarthatóságra törekvő új szemléletű, racionális környezet-, illetve erőforrás gazdálkodást. A körforgalom építése mérsékli az időveszteséget, rugalmas és folyamatos forgalom lebonyolódást kínál ezáltal alacsonyabb környezetterhelés jelentkezik. 6. Elérhetőség és mobilitás javítása A megyei kohézió erősítésének, a területi hátrányok mérséklésének, azaz a hátrányos helyzetű térségek gazdasági és társadalmi felzárkóztatásának fontos eleme a közlekedési elérhetőség javítása, melynek megvalósítása során a környezeti szempontokat is figyelembe kell venni. A 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete szerint a Szigetvári járás a „fejlesztendő” járási kategóriába sorolandó. Magyarország 197 besorolt járásából az sajnos az 53. helyen található, amivel a ”negatív” sorrend első negyedében van. A stratégiai célkitűzésnek feladata, hogy előmozdítsa a fenntartható közlekedési rendszerek létrejöttét a megyében: a munkahelyek és szolgáltatások jobb elérhetőségének biztosításával, az áru- és személyszállítás hatékonyságának növelésével úgy, hogy mindeközben megteremti a lehetőségét a környezetszennyezés (káros anyag-, üvegházgáz-kibocsátás, zaj-, por- és látványszennyeződés) és az energiafogyasztás csökkentésének (erőforrás-hatékony közlekedés), a közlekedésbiztonság fokozásának, illetve a vonzóbb, jobb minőségű környezet kialakításának. A körforgalom építése a fenti szempontoknak teljes mértékben megfelel. Illeszkedés Szigetvár Város Településfejlesztési Koncepciójához A fejlesztés illeszkedik a város hosszútávú 2030-ig szóló stratégiai fejlesztési céljának – „nyugodt, vonzó, prosperáló és fenntartható Szigetvár – specifikus céljai közül a „3. fenntartható, élhető, vonzó környezet megteremtéséhez”. Ezen belül is az 1. részcél „Átfogó közlekedési fejlesztések végrehajtása: hálózatfejlesztés, útfelújítás és építési program valamint környezetbarát közösségi közlekedési rendszer kialakítása” fedi a projekt tartalmát. A körforgalom közvetlen környezetében közszolgáltatások – buszmegállók – és vállalkozások székhelyei illetve telephelyei is megtalálhatóak a pályázathoz csatolt melléklet szerint.


Vissza


További projektjeink

„Felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan Baranya megyében”

Projekt megvalósításának összege:

75 000 000 Ft EFOP – Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
EFOP-1.6.3-17-2017-00007

A Baranya megyei identitás erősítése

Projekt megvalósításának összege:

25 000 000 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-5.3.2-17-BA1-2018-00001

TURISZTIKAI KERÉKPÁRÚTFEJLESZTÉS A BŐKÖZBEN

Projekt megvalósításának összege:

149 996 993 Ft Tésenfa Községi Önkormányzat
TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA1-2017-00005