Baranya.hu

Kovácsszénája-Magyarhertelend-Sásd kerékpárforgalmi útvonal kialakítása

355 758 245 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

SÁSD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA


Pályázó neve:SÁSD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Projekt megnevezése:Kovácsszénája-Magyarhertelend-Sásd kerékpárforgalmi útvonal kialakítása

OP név:TOP

Pályázati kiírás megnevezése:TOP-3.1.1-16-BA1 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés

Projekt helyszíne (régió):Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye):Baranya

Projekt helyszíne (település):Sásd

Megítélt összeg:355 758 245 .- HUF

Támogatás aránya:100 %

Támogatási döntés dátuma:2017.12.21

Forrás:ERFA

Ország:Magyarország

Beavatkozási kategória:

Uniós társfinanszírozási ráta:85 - ERFA

Projekt összköltség:355 758 245 .- HUF

Projekt összefoglalása:

A projekt célja Baranya megye egyik országos kerékpáros törzshálózatba javasolt szakaszának kiépítése, megvalósítása. A megye ilyen típusú tanulmányterve 2013-ban készült, 2015-ös felülvizsgálattal „Országos Kerékpárút Törzshálózat javasolt kialakítása Baranyában” címmel. Az útvonal a Dombóvár – Sásd – Pécs – Drávaszabolcs törzshálózati útvonal szerves része. A konkrét elképzelés Kovácsszénájától, illetve Magyarhertelendtől Sásdig terjedő szakaszát kerékpáros forgalmi fejlesztését foglalja magába. Az elképzelés jelentőségét a 1012/2017. (I.11). Korm. határozat is erősíti, mely a kerékpárút tervezését Siófok-Pécs viszonylatában 2018-ra, a Dombóvár-Pécs szakasz építését 2019-re irányozza elő. A fejlesztendő szakasz egyrészt Magyarhertelend belterületén csatlakozik a jelenleg pályázati támogatással megvalósítás alatt lévő Komló Város Önkormányzata által beadott, a Terület-, és Településfejlesztési Operatív Programból megvalósuló Orfű-Sikonda-Komló kerékpáros útvonalhoz. A szakasz másik ága a 6601-es számú úton Kovácsszénájánál lévő elágazásban csatlakozik a szintén megvalósítás alatt lévő Orfű-Sellye kerékpárúthoz. Ez a projekt a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft konzorcium vezetésével valósul meg 592 millió Ft támogatással a Terület-, és Településfejlesztési Operatív Programból. Így a tervezett szakasz kijelölésével és megépítésével újabb hálózati jelentőségű szakasz épülhet Baranya megyében a kerékpáros forgalom számára. A települések között kijelölésre kerülő, valamint építendő szakaszok lehetővé teszik a megyeszékhely, Pécs és a megye keleti részének kerékpárosbarát összekötését. A kerékpározás feltételeinek a fejlesztésével, bővítésével a hivatásforgalmú és a közlekedésbiztonsági szempontokból is a településeken a kerékpározás feltételei, és a kistelepüléseken élők mobilitási lehetőségeik jelentősen javulnak. A napi utazások során a fő közlekedési eszközként a kerékpáros közlekedési módot választók részaránya növekszik, így hozzájárul a Terület-, és Településfejlesztési Operatív Program 3. prioritási eredményindikátorának teljesüléséhez. Az érintett települések között kerékpárforgalmi útvonal kerül kialakításra - illeszkedve a Pályázati Felhívás 3.1.1 fejezetében meghatározott A) Kerékpárosbarát fejlesztés b) pontjában meghatározott támogatható tevékenységhez. A projektet Sásd Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal (BMÖH) konzorciumban valósítja meg. A BMÖH feladata a projekt előkészítésének koordinálása, a projektmenedzsment feladatok ellátása és a szemléletformálás megvalósítása. A tervezési szakasz nyomvonala a kezdő és végpontjait tekintve három helyszínt érint. Délről észak felé haladva Magyarhertelend belterületéről, valamint a 6601-es számú út Kovácsszénájai elágazásától indul. E két szakasz a 6601-es úton egy közös pontban a bodolyabéri elágazásban találkozik, majd innét egy nyomvonalon Oroszló-Sásd irányában megy tovább Sásd belterületén lévő végpontig. A fejlesztéssel érintett közigazgatási terület az alábbi településeket érinti: Kovácsszénája 81 fő, Magyarhertelend 668 fő, Bodolyabér 235 fő, Kishajmás 228 fő, Husztót 65 fő, Mindszentgodisa 885 fő, Oroszló 322 fő, Sásd 3111 fő. Az érintett települések közül Kishajmás, Mindszentgodisa, Sásd a hegyháti járáshoz tartozik. A 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete szerint a Hegyháti járás a „komplex programmal fejlesztendő” járási kategóriába sorolandó. Magyarország 197 besorolt járásából az sajnos az 24. helyen található, amivel a ”negatív” sorrend első tizedében szerepel. Annak ellenére, hogy az érintett települési kör három járáshoz tartozik a megyében gazdasági, társadalmi mutatókat tekintve a legfejletlenebbek közé tartoznak. Az érintett települések döntő többsége küzd a magas munkanélküliséggel, a népességfogyás problémájával, a rossz mobilitási helyzettel. A folyamatosan csökkenő népesség, az elöregedő korstruktúra, a mobilitás hiánya komoly problémákat jelent a települések lakói számára. A közösségi közlekedés korlátai miatt a fenntartható közlekedésfejlesztés szinte az egyetlen lehetőség a fejlődésre a mobilitást tekintve. A települések munkanélküliségi rátája magas, a rossz közösségi közlekedési helyzet, nagyobb foglalkoztatók hiánya komoly kihívást jelent a településeken élőknek. A tervezési területen, a fejlesztéssel érintett településeken is komoly problémát jelent a munkaképes lakosság alacsony foglalkoztatottsága. A településeket az alacsony munkakínálat jellemez, ezért a munkavállalók kénytelenek ingázni lakhelyük és munkahelyük között. A tömegközlekedési járatokhoz való igazodás, az időhöz kötött munkába járás gátat szab a lakosság mobilitásának.

A PROJEKT CÉLJAI Összhangban a felhívásban meghatározottakhoz, jelen projekt célkitűzése elsődlegesen települések közötti megszakítás nélküli folytatólagos kerékpárforgalmi hálózat kialakítása, amely továbbá hozzájárul a munkaerő-mobilitás növeléséhez, - közvetetten a tömegközlekedéshez kapcsolódó kerékpáros forgalom erősítéséhez - a lakosság egészségmegőrzéséhez, a biztonságos és egészséges munkába járás megteremtése által - a Nyugat-Európában már elterjedt, hivatásforgalmú kerékpározási kultúra hazai kialakításához - az egyedi gépkocsi használat visszaszorításán keresztül a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a környezeti terhelés csökkentéséhez. A projekt a gépjárműforgalom csökkentésével szorosan kapcsolódik a környezetbarát, egészségmegőrző közlekedéshez. További, nem elhanyagolandó szempont, hogy a kerékpározás olcsó alternatívája az autóhasználatnak, így csökkenthetők az utazás költségei is. További cél, a kerékpározás népszerűsítése, hogy a térségben élő lakosság, a fiatalkorúak egyre jobban megkedveljék, m int a szabadidő egyik hasznos eltöltésének lehetőségét. Ezt a célt szolgálja a projekt keretében megvalósuló szemléletformálás is.

ILLESZKEDÉS - Az ITP-hez: A tervezett projekt illeszkedik a Baranya Megye Integrált Területi Programjában meghatározott valamennyi stratégiai célhoz, valamint hozzájárul a helyi adottságokra, komparatív előnyökre és lehetőségekre épülő vidék- és gazdaságfejlesztés, mint területi célhoz. A beruházás eredményeként 3,904 km kerékpárút jön létre, a célérték elősegíti a „Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza” OP indikátor teljesítését is. 1. ITP CÉL: Helyi gazdaságok fejlesztése 2. ITP CÉL: Tartós növekedésre képes gazdaság megteremtése A projekt fenti két célhoz való illeszkedés vitathatatlan, hiszen a beruházás hatására javul az ipari park elérhetősége, növekszik a munkaerő mobilitás. A helyi munkaerő rendelkezésre állása versenyelőnyt jelent a településnek a vállalkozások betelepülése során. 3. ITP CÉL: Piaci igényekre reagálni képes emberi erőforrás fejlesztés 4. ITP CÉL: Társadalmi felzárkózás elősegítése A megyei kohézió erősítésének, a területi hátrányok mérséklésének, azaz a hátrányos helyzetű térségek gazdasági és társadalmi felzárkóztatásának fontos eleme a közlekedési elérhetőség javítása. A szegénységségben élő társadalmi csoportok integrációjához elengedhetetlen az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása az alapszükségletek és szolgáltatások területén, melynek hiánya a hátrányok felerősödéséhez vezet. A kerékpáros közlekedés olyan közlekedési forma, ami a hátrányos helyzetű csoportok számára is elérhető, biztosítva mobilitásukat. Ezáltal a projekt hozzájárul az ITP-ben megfogalmazott 3. és 4. célkitűzéshez is. 5. ITP CÉL: Stratégiai erőforrások fenntartható használata A klímaváltozás fokozódó kockázatainak kivédése érdekében előtérbe kell helyezni a fenntartható közlekedési módokat, a kevésbé környezetterhelő megoldásokat. A kerékpáros közlekedés térhódítása hozzájárul a gépkocsi használat csökkenéséhez, a CO2 kibocsátás mérsékléséhez, egészségtudatosabb gondolkodás, életmód elterjedéséhez. 6. ITP CÉL: Elérhetőség és mobilitás javítása Ennek a stratégiai célkitűzésnek a feladata, hogy előmozdítsa a fenntartható közlekedési rendszerek létrejöttét a megyében: a munkahelyek és szolgáltatások jobb elérhetőségének biztosításával. A korábban bemutattak alapján a projekt egyértelműen hozzájárul a cél eléréséhez. - TOP-hoz: A környezettudatosságot szem előtt tartó kisléptékű közlekedés-fejlesztések hozzájárulnak az energiafüggőség csökkentéséhez, a fenntarthatóság érvényesüléséhez és a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodáshoz. A projekt a városi mobilitás környezetileg (levegőszennyezés, zajterhelés) és pénzügyileg (működtetők és a közlekedők oldalán) fenntarthatóbbá tételét szolgálja, azáltal, hogy ipari parkban lévő munkahelyek kerékpárral biztonságosan elérhetővé válnak. A projekt hozzájárul a TOP 3. prioritási eredményindikátor („A napi utazások esetén fő közlekedési eszközként gyalogos, kerékpáros vagy közösségi közlekedési módot választók részaránya”) értékének közvetlen növekedéséhez. A beruházás tervezése során is kiemelt szempont volt olyan műszaki megoldás találása, amely nem vezet a környezet indokolatlan károsításához, minél kisebb mértékű beavatkozással jár. Az indokolatlan környezetterhelés elkerülését a kivitelezés során is szem előtt kívánjuk tartani, pl. a kivitelezőtől megköveteljük, hogy - gépeket és anyagokat termőföldön nem tárol - a keletkező hulladékok, építési törmelékek gyűjtését kiemelten kezelje, a vonatkozó szabályok szerint hasznosításukról/ártalmatlanításukról gondoskodjon - az építési területen a felső talajréteget – tényleges vastagságának megfelelően – elkülönítve tárolja, törekedve a humuszos termőréteg megvédésére - olyan anyagok kerüljenek felhasználásra, ami a föld minőségét nem károsítja, a termőterületet a munkavégzéskor talajidegen anyagokkal nem szennyezi - földmunkát túlnedvesedett talajon ne végezzen, mert a nehéz gépek talajszerkezeti romlást okozhatnak. A

PROJEKT SZAKMAI-MŰSZAKI TARTALMA Önállóan támogatható - A) TEVÉKENYSÉG: Kerékpárosbarát fejlesztés A Kovácsszénája – Magyarhertelend - Oroszló - Sásd kerékpárút létesítését a helyi hivatásforgalom és a kerékpáros turizmus egyaránt indokolja. A legfontosabb kérdés a Sásd és Oroszló közötti útszakasz kiváltása, melyet - összhangban Sásd város településszabályozási tervével és a Baranya Megyei Vízügyi Igazgatóság állásfoglalásával – a Baranya csatorna bal parti töltésén építendő kerékpárúttal kívánunk megoldani. Az 66-os út a nagy közúti forgalom (4001-8000 E/nap) és a Sásd – Oroszló közötti katasztrofálisan rossz magassági vonalvezetés miatt a kerékpárosok számára különösen balesetveszélyes, biztonságos közlekedésre alkalmatlan. A két kezdőpontban a Kovácsszénájai elágazástól a Bodolyabéri elágazásig, illetve Magyarhertelendtől a Bodolyabéri elágazásig, majd onnét Oroszlóig a 6601-es számú úton kerékpáros útirányjelző táblák kerülnek elhelyezésre. Oroszlónál csatlakozunk a Baranya csatorna bal parti töltésére a 6601-es számú úton. Az árvízvédelmi töltésen haladva - pihenőhelyet és híd műtárgyat építve - a csatlakozó Gödrei-vízfolyás jobb partján érkezünk Sásd belterületére. A belterületen az Erzsébet utca - Dózsa György út - Temető utca - Hősök tere – Kaposvári út irányban részben kijelöléssel, részben gyalog és kerékpárút építéssel haladunk tovább a Rózsa utcán és a Jókai utca végéig, ahol a tervezési terület véget ér. A projekt műszaki tartalma kb. 3,569 km kerékpárút építést és 16,7 km kerékpárút kijelölést jelent Sásd belterületén kívül, Sásd településen belül 335 m gyalog és kerékpárút épülhet és 273 m kijelölés történik. A beruházás által több közszolgáltatás és vállalkozás válik kerékpáron biztonságosan megközelíthetővé (lásd: térképi melléklet). A fejlesztéssel a biztonságos közlekedés feltételei valamennyi közlekedő esetében teljesülni fognak. Önállóan nem támogatható, KAPCSOLÓDÓ - D) TEVÉKENYSÉG: - Kerékpár támaszok és pihenőhelyek kialakítása - Új híd műtárgy - A vasúti keresztezések kialakítása - átereszek építése, csapadékvízelvezetés megoldása, - zöldterület-építési, átalakítási munkák Önállóan nem támogatható, KÖTELEZŐEN MEGVALÓSÍTANDÓ tevékenységek - Nyilvánosság biztosítása a vonatkozó útmutatók előírásai szerint - Szemléletformálás keretében a kerékpáros közlekedést népszerűsítő rendezvény megvalósítását tervezzük a lakosság számára a projekt kivitelezésének befejezését követően. Ehhez kapcsolódóan szemléletformáló, közlekedésbiztonságot fokozó eszközök beszerzését is tervezzük. A rendezvény keretében, a kiépített kerékpárúton közös kerékpározásra is sor kerül. Továbbá, a pályázat keretében elszámolásra kerül a projekt megvalósításában részt vevő projektmenedzser időarányos bérköltsége is. A pályázat költségvetésének részét képezi még a szükséges tervdokumentáció, a kerékpárforgalmi hálózati terv elkészítésének, illetve műszaki ellenőrzés és a közbeszerzés költsége is. TULAJDONVISZONYOK A tervezett beruházás alapvetően önkormányzati területek érint, Sásd, Oroszló, Bodolyabér, Kishajmás, Husztót, Magyarhertelend településeken egyaránt. A Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel megtörtént az egyeztetés arra vonatkozóan, hogy a közút érintettsége okán nem szükséges bevonni a Magyar Közút Zrt-t konzorciumi tagként. Esetleges ingatlanvásárlással kapcsolatos költségekre terveztünk forrást, amennyiben a projektfejlesztés során szükséges lesz. FENNTARTHATÓSÁG A projektet Sásd Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciumban valósítja meg. A projekt műszaki, pénzügyi, és humánerőforrás szempontú fenntarthatósága is biztosított. A beruházás költséghatékony módon, reális és takarékos költségvetéssel került megtervezésre. Sásd Város Önkormányzatának tevékenysége kiterjed az elkészülő úthálózat üzemeltetési, fenntartási és karbantartási munkáira is. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala a projekt megvalósulása után a fenntartáshoz kapcsolódó minden pályázattechnikai, adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettségnek eleget tesz.


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067