Baranya.hu

Kerékpárút rendszer továbbfejlesztése, közlekedésbiztonsági fejlesztés Pellérd - Aranyosgadány között

382 179 736 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

PELLÉRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA


Pályázó neve:PELLÉRD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Projekt megnevezése:Kerékpárút rendszer továbbfejlesztése, közlekedésbiztonsági fejlesztés Pellérd - Aranyosgadány között

OP név:TOP

Pályázati kiírás megnevezése:TOP-3.1.1-16-BA1 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés

Projekt helyszíne (régió):Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye):Baranya

Projekt helyszíne (település):Pellérd

Megítélt összeg:382 179 736 .- HUF

Támogatás aránya:100 %

Támogatási döntés dátuma:2017.12.21

Forrás:ERFA

Ország:Magyarország

Beavatkozási kategória:

Uniós társfinanszírozási ráta:84,999999 - ERFA

Projekt összköltség:382 179 736 .- HUF

Projekt összefoglalása:

A tervezett kerékpárút annak a 2011-ben elkészült kerékpárútnak a folytatása lenne, amely a Pécset - Pellérddel összekötő kerékpár út folytatásaként épülhet meg Aranyosgadányig, illetve Pellérd község településközpont feltárása történik meg a tervezett kerékpárutak által. Az Érvényes helyi építész szabályzat (HÉSZ) A településterületén sok lehetőséget jelölt ki a kerékpárút építésére, ebből a lehetőségekhez képest legfontosabbakat szeretné az Önkormányzat megvalósítani. A település belső útjain alacsony gépjármű, gyalogos és a kerékpár forgalom van. A település belső közlekedési hálózata és az utcák közművesítése teljes és véglegesnek mondható. Ez elől kivétel az iparterület (régi katona lőszerraktár), ahol most kezdődik el telkek felosztása, a közművesítés és végül a közlekedési utak kiépítése. A Pellérdet Aranyosgadánnyal összekötő út jó állapotú, de kisforgalmú. A tervezés előkészítése során három fontos cél fogalmazódott meg az építtető részéről: 1. A meglévő kerékpár út végét összekötni Aranyosgadánnyal és a fő átmenő kerékpár forgalmat a településen kívülre terelni 2. A település központjának feltárása 3. A kiépítés alatt álló ipari terület feltárása. 1. A tervezett kerékpárút a meglévő kerékpárút végéhez csatlakozna és a 2,25 m (2,0 m széles hasznos forgalmisáv kiegészítve kétoldalt 12-12 cm széles sárga felfestéssel, középen szaggatott terelővonal felfestéssel) szélességben épülne meg a régi Pécs-Harkányi vasútvonal helyén az 5801-es útig. A meglévő fel- és lehajtó ágak megmaradhatnak hiszen ezek biztosítanák a településközpont rövidebb elérésének lehetőségét. Az 5801-es útnál a keresztezésnél a gépjárműveknek van elsőbbsége, azonban a fokozott kerékpáros közlekedésre fel kell hívni a gépjárművezetők figyelmét. A Pellérdet Aranyosgadánnyal összekötő út nem országos közút, az út a Pellérdi és Aranyosgadányi Önkormányzat kezelésében van. Az út belterületi szakaszán az É-i oldalon önálló kerékpárút létesítést terveztük, úgy hogy a gyalogos forgalom biztosítására a lakótelkek határán egy 1,5 m széles járda még megépíthető legyen. A később épülő járda és a kerékpár út széle közti távolság 1,0m. Az 5801-es úttól ~480 m távolságra található egy vízfolyás (Pellérdi patak), az út alatt O60-as áteresszel átvezetve. Ez a belterületi nyomvonal mélypontja. Az ároktól ~14,0 m távolságra egy négylábó nagyfeszültségű elektromos légvezeték oszlopcsoport található. Az oszlopcsoport és a mélyen fekvő terület korlátozza a kerékpárút nyomvonalvezetését. Itt a rézsü oldalában félmagasságban oldaltöltés létesítésével lehet a kerékpár utat elvezetni úgy, hogy a gyalogjárda lakótelek mellett elvezethető legyen és a nagyfeszültségű oszlopcsoportot sem kel kiváltani. Az oldaltöltés legszűkebb ~112 m hosszán szögtámfal építése válhat szükségessé. Az útárkot ez esetben át kel helyezni, szükség szerint zártszelvénybe kell helyezni a felszíni vizek rákötésének biztosításával. A kerékpár út nyomvonalvezetése továbbra is az É-i oldalon történik, két utca keresztezésével és egy utca érintésével. A keresztezések esetében a kerékpárúton közlekedőknek van elsőbbsége, melyet táblákkal és burkolati jelekkel is meg kell erősíteni. A nyomvonal külterületi szakaszán a kerékpár közlekedés kijelölés formájában működik kerékpáros nyom felfestésével, mivel az UME ÚT2-1.203. Kerékpár forgalmi létesítmények tervezése előírása szerinti minimális gépjármű forgalomnak csak kb.1/3-a jelentkezik az összekötő úton. A szabvány szerint a kerékpár út építése ezen szakaszon nem indokolt. A kerékpáros nyom kijelölés a Pellérd belterületi határától a Aranyosgadány Önkormányzatáig tart. A meglévő kerékpárút vége a belterületi Vasút utca végéhez csatlakozik. Az építtető elképzelése szerint önálló kerékpár út kiépítését kérte az 5801-es útig. Azonban az utca olyan alacsony gépjármű forgalommal rendelkezik, hogy nem indokolt az önálló kerékpár út kiépítése - hely is csak drága közmű kiváltások révén állna rendelkezésre- ezért a Vasút utcában a fokozott kerékpáros közlekedésre történő figyelemfelhívás és a kerékpáros nyom kijelölése történik. A Zrínyi Miklós utcában kerékpáros nyom felfestéssel Vasút utcai kijelölést összekötjük a Régi vasút nyomvonalán az átmenő forgalomra tervezett kerékpárúttal. Így aki eltévesztette lehajtást, itt még visszatérhet a település központ felé, vagy éppen az Aranyosgadány felöl érkezőknek lesz könnybe megközelíthetőségük a településközponthoz. A vasút utcáról még két leágazás történik É-i irányba. Az első leágazás a Vasút utca 23/1 számú ház K-i oldalán történne, az árok Ny-i oldalán. Ez a szakasz az Iskola É-i és déli bejáratának a megközelítését segíti elő. É-i és D-i oldalról egyaránt. Amennyiben a kerékpárút ezen szakasza megépül azt leginkább az iskolások és szüleik veszik majd igénybe. A D-i oldali elérést a tervezett kerékpár útról történő leágazással az Árnyas utca felé lehet megoldani, szükség esetén kerékpáros nyom felfestésével. Az Iskola ÉK-i sarkán lévő földárok egy rövid 12m-es szakaszát ~1-1,5m-el K-i irányba át kell helyezni, hogy helyet biztosítsunk a kerékpárútnak. A kerékpár út folytatását K-Ny-i irányban a sétány É-i oldalán azzal párhuzamosan, tőle 1,0m távolságra kell vezetni és leágazást biztosítani az iskola felé. A burkolat mellett "K" szegéllyel csatlakozik a meglévő járdaburkolathoz. ennek a szakasznak a vége a Polgármesteri Hivatal D-i oldali térkő burkolata. A második leágazás a Vasút utca Ny-i vége, ahol az 5801-es út K-i oldalán lévő, meglévő járdával párhuzamosan, "K" szegéllyel elválasztott új kerékpár út épül, melynek vége a COOP áruház. A kerékpárútról K- irányba két leágazás készül egy az Árnyas utca parkoló irányába, továbbra is az iskola megközelítése céljából Ennek a leágazásnak nyomvonalán zöldfelület már ki lett járva, ezért arra következtettünk, hogy láthatóan, nagyobb mértékű gyalogos és kerékpár forgalom bonyolódik rajta. Tovább haladva az Önkormányzat felé lesz egy leágazás, majd a kerékpárút keresztezi a Takarékszövetkezet előtti térburkolatot, az épület közel helyezkedik el ezért itt nincs szükség leágazásra. A kerékpárút végül elfordul a COOP áruház irányába és a D-i falsíkjánál ér véget. 3. Az iparterület feltárására az Érvényes szabályozási terv szerint egy 16 m széles közterületi sáv lett lehatárolva. Mivel nem találtunk a szabályozási tervben elrendezési mintaszelvényt a keresztmetszeti kialakításra, ezért javaslatot tettünk a közlekedési és közműnyomvonalak megvalósíthatóságára minimális méretetekkel. Az általunk javasolt elrendezés szerint a kerékpár út két forgalmi sávval a közterületi sáv D-i oldalán helyezkedne el. Véleményünk szerint kétoldali irányhelyes kerékpáros közlekedés kialakítása nem indokolt, mert a kerékpár út létesítésének elsődleges célja az iparterület elérése kerékpárral, valamit az É-i oldalon szántóföldek találhatók (akár 92 cm szélességűek is) és sok lehajtó jelentősen drágítaná a bekerülési költséget A kerékpár út itt is 2,25 m (2,0 m széles hasznos forgalmisáv kiegészítve kétoldalt 12-12 cm széles sárga felfestéssel, középen szaggatott terelővonal felfestéssel) szélességben épülne meg. Az ipaterületi kerékpárút csatlakozik a település központi kerékpár nyom kijelölésű úthoz illetve az átmenő kerékpárforgalmat bonyolító kerékpárúthoz is, ezzel biztosítva a helyben lakók és a környező településen lakók biztonságos közlekedését az ipariparkba. Kerékpárosbarát beavatkozások: Pellérd Község közigazgatási területét képező központi közutakon - az 5801-es sz. főúttól Keletre lévő utcák - kerékpárbarát forgalomszabályozás kerül kialakításra 30km/hó sebességkorlátozással 30-as zónává alakítva lakóterületi utakat, nem feledkezve el a kerékpársávok kijelölésével. Ehhez minden útcsatlakozásban a forgalmi irányoknak megfelelően zóna kezdete és zóna vége jelzőtáblákat kell kihelyezni. Ezeken az utak jű állapotúak, azonban szükséges lehet néhány helyen a meglévő burkolat javítása kátyúzása. Az esetlegesen előforduló burkolati hibákat, melyek kerülgetése a kerékpárosok részéről balesetveszélyes szituációkat okozna, kátyúzással javítani szükséges. A kátyúzás becsült mértéke a helyszíni bejárás alapján: ~100 m hosszonként maximum 5 m2. A munka elvégzése a meglévő aszfalt min. 4 cm vastagságban történő felmarásával és a javításra kerülő felület szintén min. 4cm vastagságban történő aszfaltozásával történik. A többi utca kerékpáros barát környezetének kialakítására a burkolaton felfestéssel a kerékpáros nyomok jelölésre kerülnek, mely jelzések 25-50 méterenként megismétlendők. Kerékpáros pihenőhelyek: A belterületen pihenőhelyek kialakítása a kis távolságok miatt nem indokolt, azonban az elérési célként megjelölt intézményeknél javasoljuk kerékpár támaszok kialakítását. - Vasút utca K-i vége egy kerékpár támasz egység - Vasút utca Ny-i vége Templom, egy kerékpár támasz egység - Vasút utca Ny-i vége Posta, egy kerékpár támasz egység - Iskola D és É- i oldala két- két kerékpár támasz egység - Takarékszövetkezet egy kerékpár támasz egység - Önkormányzat Pellérd két kerékpár támasz egység - COOP áruház két kerékpár támasz egység - Pellérd - Aranyosgadány összekötő út Nyi belterületi vége egy kerékpár támasz egység - Önkormányzat Aranyosgadány két kerékpár támasz egység Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza: 8228 m 3.1.1 A) a) kialakításra került egy kerékpárosbarát településrész (lásd melléklet), b) Pellérd és Aranyosgadány települések között kialakított kerékpárforgalmi útvonal megvalósul. c) nem releváns d) kialakításra kerül a település és az ipari park közötti kerékpárút. e) nem releváns B) a) átvezetésre kerül a 5801-es úton a kerékpárút Aranyosgadány irányában. A kereszteződésben a szükséges forgalomtechnikai eszközökkel, felfestésekkel jelölésre kerül az áthaladó kerékpáros forgalom. b) nem releváns c) nem releváns d) nem releváns C) nem releváns 3.1.2.1. - kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: a), b), c), f): nem releváns d): kötelező nyilvánosság megvalósítása a felhívás melléklete szerint e): kötelező szemléletformáló kampányos kerülnek rendezésre a pályázat végén, a kerékpáros közlekedés népszerűsítése érdekében. 3.1.2.2. - Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek: D) 1) 3.4.1.1 D) d1) c. pontja alapján burkolatfelújítás 3) kerékpártámaszok a elérési célként megjelölt intézményeknél (iskola, polgármesteri hivatalok, stb.) 8) a kialakított kerékpárforgalmi létesítmény fenntartásához szükséges gép és tartozékainak beszerzés a költségvetésben leírtak szerint. 9) a biztonságos éjszakai kerékpáros közlekedés érdekében kialakításra került a megvilágítás fejlesztése is a mellékelt tervezői költségbecslés alapján 10) elkészül a kerékpárforgalmi létesítmény mentén a csapadékvíz elvezetés fejlesztése a mellékelt tervezői költségbecslé alapján. A további pontok nem relevánsak. 3.4.1.1 A) Aa), Ab) Csatalakozás a már meglévő Pécs irányából érkező kerékpárúthoz, egy kerékpárosbarát településrész lehatárolása Pellérd központi részén, valamint tovább folytatása egészen Aranyosgadány Községig. Ad) összeköttetésben a helyi ipari parkkal, a könnyebb és kényelmesebb környezetbarát munkába járás érdekében. a20) az elkészült tervek (a műszaki leírás is tartalmazza) az ÚT 2-1.203 útügyi műszaki előírás alapján lettek elkészítve. a30) az auditok elvégzését a pályázó vállalja A pályázat megfelel min a tartalmi értékelési szempontoknak, mint a területspecifikus értékelési szempontoknak is, kiemelve: Területspecifikus ért. szempontok: 1.2 - 8,228 km kerékpárforgalmi létesítmény hossza 2.1 - 2 db település (Pellérd, Aranyosgadány) 2.3 - összeköttetésben lesz Pécs Város területén található kerékpárúttal, ezáltal az egész megyével 3.1 - összeköttetésbe kerül a helyi ipari parkkal 3.2 - így válik teljessé a pár éve átadott, és információink szerint tovább folytatódó pécsi szakasz, ezáltal az egész megye 3.4 - Bölcsőde, Iskola, 2 db polgármesteri hivatal, posta, bank, 5.1 - az érintett területen több mint 8 db gazdasági tevékenységet végző vállalkozás lesz jobban, könnyebben elérhető a fejlesztés következtében.


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067