Baranya.hu

Mohács Virág utcai és a Lakótelep - Újváros közötti gyalog- és kerékpárút építése és a Szabadság utcai és Dózsa Gy. utcai gyalog- és kerékpárút felújítása

249 110 247 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA


Pályázó neve:MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Projekt megnevezése:Mohács Virág utcai és a Lakótelep - Újváros közötti gyalog- és kerékpárút építése, valamint a Szabadság utcai és Dózsa Gy. utcai gyalog- és kerékpárút felújítása

OP név:TOP

Pályázati kiírás megnevezése:TOP-3.1.1-16-BA1 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés

Projekt helyszíne (régió):Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye):Baranya

Projekt helyszíne (település):Mohács

Megítélt összeg:249 110 247 .- HUF

Támogatás aránya:100 %

Támogatási döntés dátuma:2017.12.21

Forrás:ERFA

Ország:Magyarország

Beavatkozási kategória:

Uniós társfinanszírozási ráta:84,999999 - ERFA

Projekt összköltség:249 110 247 .- HUF

Projekt összefoglalása:

Mohács városa két jelentős megyeszékhely, Pécs és Szekszárd vonzáskörzetében helyezkedik el, határmentiségéből adódóan elsősorban az észak-déli irányú kereskedelem jelentős központja. A Duna mentén, az ország jó mezőgazdasági adottságú területén fekszik. A város az ország gazdasági-technológiai magterületének szélén, a külső nagyvárosi gyűrűn helyezkedik el, Pécs agglomerálódó térségének része. A település komplex vonzáskörzete nem esik egybe a járási közigazgatási határokkal, noha a város közvetlen vonzáskörzetét elsősorban a járás települései, ezen belül is a szomszédos, könnyen megközelíthető települések adják. Mohács Baranya megye harmadik legnagyobb városa. Lakossága folyamatosan csökken, ami mögött a nagyarányú természetes fogyás (az öregedési index meghaladja az országos átlagot), illetve a negatív vándorlási egyenleg áll. 2011-ben a teljes népességen belül a munkanélküliségi ráta 8% volt (a gazdaságilag aktívakon belül 17%), a foglalkoztatottsági ráta 40% alatti. A város megfelelő intézmény-hálózattal rendelkezik. A település jelentős térszervező erővel rendelkezik, mely a múltjára, tradícióira vezethető vissza. A településen erős a civil jelenlét, illetve a város járási kulturális és turisztikai központ, emellett kiemelt szerepet szán a településen működő élsportnak, illetve szabadidősportnak. A város belterületének jelentős részén a lakófunkció dominál. Az intézményi funkciók a városközponthoz (oktatás – művelődés – igazgatás) és az alközpontokhoz (Szepessy-park térsége – oktatás, egészségügy, szociális ellátás, illetve a lakótelep központi része – oktatás, kereskedelem) köthetők. A kereskedelmi és szolgáltató egységek a nagyobb utcákban alakultak ki. Nagyobb bevásárló központ az 57. út bevezető szakasza mellett épült. Az ipari funkciók szerencsésen leválnak a lakóterületről: az 56. út északi bevezető szakasza (Budapesti országút) mentén és az ettől nyugatra kialakított ipari park területén kaptak helyet. Lakóterületbe ékelődött ipari létesítmény egyedül a vasöntöde. A Szőlőhegy barátságos présházaival a város egyik jellegzetessége. A város szinte teljes belterülete – a közlekedési területek és a zöldterületek kivételével – beépített vagy beépítésre szánt terület. A hatályos településszerkezeti tervben meghatározott, elsősorban lakó és gazdasági funkciók elhelyezését célzó fejlesztési területek a már kialakult, hasonló területhasználatú területekhez csatlakoznak. Ezek a területek jelenleg mezőgazdasági művelés alatt állnak, igénybevételük a művelésből való kivonással jár. Mohács Város Önkormányzata az Integrált Településfejlesztési Stratégiában – a településfejlesztési koncepcióval és az EU2020 stratégiával összhangban – határozta meg a 2023-ig elérni kívánt fejlesztési célokat. A stratégiában kitűzött jövőkép és átfogó célok elérése érdekében 8 középtávú városi szintű tematikus célt jelölt ki. E célok között szerepel a fenntartható közlekedés feltételeinek fejlesztése, az alternatív közlekedési módok, valamint a kerékpáros és gyalogos közlekedők számának növelése. Mohács városa elnyerte a „Kerékpárosbarát Település 2015” címet. A projekt célja egyrészt a kerékpárút építéssel a fenntartható, kerékpárosbarát közlekedés feltételeinek fejlesztése a településen és a lakott területen kívül elérhető lakott településrész, valamint a lakott területen kívül elhelyezkedő munkahelyek és a település belterülete között; másrészt a település központi részében a kétezres évek elején épült, mára már elhasználódott, balesetveszélyes kerékpárút felújítása. A projekt tárgyát képező beruházás több, egymáshoz fizikailag nem kapcsolódó megvalósítási helyszínt érint. A város kerékpárút-hálózatának fejlesztése három különböző, ám egymáshoz kerékpáros közlekedés tekintetében szervesen kapcsolódó területen: a város NY-i részén (a Virág utca mentén), Újvároshoz átkötő részen (Középmező), valamint a városközpontból kivezető főutca, a Dózsa Gy. utca mentén valósul meg. A már meglévő kerékpárutak nem kötik össze ezen területi részeket, ezért kerékpáron, valamint gyalog történő közlekedés nem biztonságos. Ebből kifolyólag az ott élők a városba való bejutásuk érdekében gyakrabban használják az egyéni autós és a közösségi közlekedést. Jelen projekt keretében a Pécsi út – 5607-es út közötti kerékpárutat kötné össze a Liszt F. utcai szakaszon áthaladva, városközponttal, illetve a nyugati városrészen található lakótelepet Újvárossal és a helyközi buszmegállókkal. Tervezetten 1.170 m (Virág u.: 340 m; átkötő: 830 m) kerékpárút megépítésre, 662 m kerékpárút pedig felújításra kerül a megvalósítás során. A fejlesztés egyrészről biztosítja biztonságos, kényelmes közlekedési feltételeket valamennyi közlekedő számára, egyben hozzájárul a fenntartható közlekedési módok közlekedési feltételeinek javításához. Másrészt elősegíti a Mohácson már megvalósult kerékpárutak hálózatosodását. A Mohácsi járáson észak-déli irányban halad keresztül az 56. sz. főút, amely az V/C pán-európai korridor eleme. Az M6-os autópálya közelsége a városnak jó megközelítést biztosít. Az országhatárig tartó szakasz megépítése a közeljövőben megvalósulhat. A várost az 57. sz. főút kapcsolja be a vérkeringésbe, ez biztosít kapcsolatot az autópályával. Régóta tervben van egy mohácsi Duna-híd megépítése, amely a kelet-nyugati kapcsolatok fejlesztése céljából volna fontos. A helyközi autóbusz közlekedés megfelelő színvonalú. A vasúti megközelítés Pécs felől, a 65. sz. vonalon történik. Nem tud versenyképes alternatívát kínálni a közúti közlekedéssel szemben, ugyanakkor a Villányi borvidékhez való közvetlen kapcsolata tekintetében jelenleg kiaknázatlan turisztikai tényező. A megépítésre kerülő átkötő kerékpárút szükségességét a város nyugati részén található lakóterületek és az Újvárosban található kereskedelmi egységek (bevásárlóközpontok), valamint Pécs irányába csatlakozási lehetőséget biztosító buszmegállók között jelenleg is meglévő gyalogos és kerékpáros forgalom támasztja alá. Az Újvárosban található a Tesco Hipermarketnek is helyet adó Family Center, az Aldi, a Lidl – hogy csak a nagyobbakat említsük – nem csak kereskedelmi egységet jelentenek a lakosság részére a célterületen, hanem jelentős munkaadók is a város életében. Az Ipari Parkban található vállalkozásokat és a közelmúltban megnyílt Vágóhidat elérő kerékpárutakhoz is összeköttetést biztosít a megépíteni tervezett új kerékpárút, így közvetve ugyan, de ezek is jelentős forgalomgeneráló tényezők. A munkahelyek könnyebb megközelíthetősége lehetőséget teremt, valamint csábítóan hat az álláskeresőkre, ami kedvező irányba mozdítja a munkahelyteremtést. A projekt közvetett módon hatással lehet a turizmusra és a gazdaságra is, mivel a városközpont és a településrész között a kerékpárforgalmi hálózat teljessé válik, így a városba érkező turisták kerékpárral (kerékpárkölcsönzés) biztonságosan eljuthatnak a városból, a déli lakóparkból, vagy a nyugati városrészből Újvárosba. Ezeken keresztül pedig, illetve a jelenleg futó kerékpárút-fejlesztések segítéségével a Szőlőhegyig, ahol megtekinthetik a turisztikai látnivalókat, a nyitott pincéket. Továbbá a megvalósuló kerékpárbarát fejlesztés a jövőben becsatlakozna az EuroVelo 6 hálózatba is. Mindezek mellett a sportolási lehetőséget biztosító Újvárosi Stadion is a célterületen található forgalomgeneráló létesítmény. A tervezett beruházás hozzájárul a 3 megyei stratégia célhoz, mivel a fejlesztés közlekedésbiztonságot fokozná, hatásaként növekedne a kerékpáros és a gyalogos közlekedés iránt elkötelezettek száma. A kerékpáros és a gyalogos közlekedés számának emelkedése, ill. a csomópontba a szinte folyamatosan befűződő gépjárművek eredményeként csökken a CO2 kibocsátás, ami ökológiai lábnyom csökkenést generál. A káros anyagok kibocsátásának mérséklése kedvezően hat a klímaváltozásra, javítja a lakosság környezeti egészségügyi feltételeit, ami környezeti állapot javítását eredményezi. A fejlesztés elősegíti a megye nagytérségi csomóponttá válását is, mivel a Mohácson már meglévő kerékpárút-hálózat a jövőben összekapcsolja a mohácsi Duna-hídon kialakításra kerülő külön kerékpáros átvezetést a Pécs irányából megépülő kerékpárúttal. A fejlesztés táj- és természetvédelmi értékeket nem érint, továbbá a tervezés és a megvalósítás során nagy figyelmet fordítunk a környezetre. A beruházás megvalósítása nem veszélyezteti a környezet indokolatlan – szükséges mértéken felüli – károsítását. A megépülő létesítmények fenntartását az önkormányzat saját költségvetéséből biztosítja. A projekt keretében megvalósuló fejlesztés a közúti közlekedésről szóló 1988. I. tv. 8. § (1a) bekezdésével összhangban kerül tervezésre, valamennyi érintett közlekedő igényeinek a figyelembevételével. A beavatkozással – a gyengébb közlekedők védelme érdekében – a gyalogos és a kerékpáros közlekedési módok biztonságos közlekedési feltételei kerülnek fejlesztésre, valamint a közösségi közlekedés elérhetőségének feltételei javulnak. A megvalósítással a biztonságos közlekedési feltételek valamennyi közlekedő számára biztosítottak lesznek. Mohács kiterjedt kerékpáros hálózattal rendelkező város, amelyre jellemző, hogy a kerékpárok száma meghaladja a lakosság számát is. A jelentős kerékpáros turizmus ezt még növeli. A kiépített utak szervesen kapcsolódnak, illetve kapcsolódnának az országos kerékpáros hálózathoz. Az EuroVelo nyomvonal a városon keresztül vezet, a jelenlegi dunai átkelést felhasználva. A közigazgatási határig kiépültek kerékpárútjaink: Pécs irányába az 57-es út mellett, Szekszárd irányába az 56-os út mellett, illetve a határátkelőhely irányába az 56-os út mellett. A jelenlegi projektterv szerint a Mohács belvárosi és lakótelepi övezeteket kötné össze a Pécs irányába az 57-es út mellett futó, valamint a 2011-ben átadott, az iparterületet és a szőlőhegyi területet feltáró kerékpárúttal. Egyúttal összeköttetést biztosítana a helyközi közösségi közlekedési megállók eléréséhez. A gyalogosok és kerékpárosok számának emelkedése, a városi mobilitás környezetileg (levegőszennyezés, zajterhelés) és pénzügyileg (működtetők és a közlekedők oldalán) fenntarthatóbbá tételét szolgálja, és hozzájárul a TOP3. prioritási eredményindikátor (A napi utazások esetén fő közlekedési eszközként gyalogos, kerékpáros vagy közösségi közlekedési módot választók részaránya) érékének közvetlen települési és közvetve országos növekedéséhez. A megépülő, illetve megújuló, összesen 1,832 km becsült hosszúságú kerékpárforgalmi létesítmény hozzájárul a megyei területfejlesztési programban meghatározott „Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza” elnevezésű indikátor teljesítéséhez. Fejlesztést meghatározó, rendelkezésre álló dokumentumok közül elsődleges jelentőségű Mohács Város Önkormányzatának a helyi építési szabályzatról és a szabályozási tervről szóló 25/2009. (XI.30.) számú rendelete (a továbbiakban: építési rendelet), ami a módosításokkal egységes szerkezetben taglalja azokat a stratégiai elképzeléseket, melyek – többek között – a városi kerékpárút-hálózat fejlesztését is meghatározza. Ehhez szorosan kapcsolódik a déli lakópark helyi építési szabályzatáról szóló 17/2005.(VII.4.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: déli lakópark építési rendelet). Emellett a település rendelkezik Integrált Városfejlesztési Stratégiával, valamint Integrált településfejlesztési Stratégiával, illetve Településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetési Szabályzattal is. A fejlesztés előkészítési szakaszában nem releváns, de a kivitelezés során figyelembe veendő szabályzóként meg kell említeni a Mohács város zöldterületeinek használatáról és védelméről szóló 1/2005.(I.31.) számú és a közterület-használat helyi szabályozásáról szóló 19/1995.(VI.19.) számú önkormányzati rendeleteket is. A fejlesztéssel érintett területek a fenti szabályozók szerint „KÖu-8 – Kerékpárút”, illetve „KöU-4 – Önálló kerékpár- és gyalogutak” kategóriájú közlekedési területnek minősülnek, a hálózatfejlesztési koncepcióba szervesen kapcsolódik, így régi terve az Önkormányzatnak a fejlesztés megvalósítása. A közúthálózat elemeit az építési rendelet 17. számú melléklete, valamint a déli lakópark építési rendelet 10. §-a tartalmazza. A Partnerségi Egyeztetési Szabályzat azt rögzíti, hogy az egyes fejlesztésekkel kapcsolatos konzultációba kiket és milyen formában kell bevonni. Ennek releváns részletei a KHT szervezeti-működési hátteret bemutató vonatkozó fejezeteinél kerülnek részletesen kifejtésre. A fejlesztési tevékenységet a Mohácsi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) főleg pályázat keretében működteti, külön fejlesztési csoport működik az intézményben, az itt dolgozó munkatársak megfelelő szakmai kompetenciával a pályázatok előkészítését és lebonyolítását koordinálják. Az üzemeltetési tevékenységet a Hivatal a Városgondnokság keretében végzi, melynek irányítását a Városfejlesztési Osztály látja el. A fenntartási munkák keretében végzik a jelzőtáblák pótlását, javítását, a téli síkosság elleni védekezést és a padkák kaszálását. A belterületi gyalog- és kerékpárutakat kézi munkával közhasznú munkások takarítják, munkájukat a rendelkezésre álló gépek – egy kétéves Johdeer kistraktor, egy Zetor és a szükséges adapterek, valamint több kisteherautó – segítik. A burkolatjel-festési munkákat az adott évre megkötött szerződés alapján egy külső vállalkozó végzi. A fenntartási tevékenység finanszírozásához szükséges évi 6-8 millió Ft-ot Mohács Város Önkormányzata az éves költségvetésből biztosítja. Az építési szabályzatban is megfogalmazott közlekedési fejlesztéseket az Integrált Városfejlesztési Stratégia, illetve az Integrált Településfejlesztési Stratégia mentén, a 7/2015. (II.13.) KT határozattal elfogadott, „Településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetési Szabályzat” iránymutatásai szerint a helyi gazdasági szereplők és civil szervezetek bevonásával irányozza elő a városvezetés. Első körben az egyeztetésre szánt dokumentumok a város honlapján (www.mohacs.hu) jelennek meg egy külön tárhelyen. A településfejlesztési/településrendezési dokumentumtól és az egyeztetési eljárás módjától függően az egyes egyeztetési szakaszokban a polgármester az értelmezéshez szükséges részletezettségű tájékoztatást biztosít. Településfejlesztési koncepció esetén, illetve a településrendezési eszközök (pl. helyi építési szabályzat, szabályozási terv, településszerkezeti terv) teljes eljárásaiban az egyeztetésben érintett partnerek előzetes tájékoztatást kapnak már az eljárás megindításáról, valamint a koncepció elfogadása előtt. A közzétett tájékoztató alapján a partnerek a tájékoztatóban meghatározott határidőig írásos észrevételeket tehetnek a Hivatal felé Fentiek alapján Mohács Város Önkormányzata a kerékpáros közlekedésben, illetve egy a kerékpáros turizmus témájában aktív helyi civil szervezetet von be a kerékpárutas fejlesztési projektjeinek előkészítésébe évek óta. A Zöldküllő Mohácsi Túrakerékpáros és Természetvédelmi Egyesület 2002. óta működik a településen, tagjai aktív szereplők a város kerékpáros életében. Megalakulásuk óta több alkalommal bizonyították, hogy a kerékpározás mellett a környezetünk védelme is fontos számukra: biciklis kirándulások szervezése mellett a városból az udvari határátkelőhöz vezető országút mentén évek óta havi rendszerességgel összeszedik az autósok által kidobált szemetet. Velük is együttműködve - a kivitelezést követően - a kerékpáros kultúra népszerűsítésére szemléletformáló rendezvényt tervezünk megvalósítani, melynek keretében KRESZ oktatást tervezünk fiataloknak, előadó részvételével; a városi közlekedési szabályok kerülnek ismertetése; valamint egy szórólap kerül megszerkesztésre ehhez kapcsolódóan, melyben a kerékpározás előnyei kerülnek népszerűsítésre. A kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek közül emellett a kötelező nyilvánosság kerül a projekt keretében megvalósításra. Tekintettel arra, hogy épület építése/felújítása, illetve energiahatékonysági fejlesztés nem valósul meg a projektben, így az akadály- és azbesztmentesítés és energiahatékonysági intézkedések nem relevánsak jelen megvalósítást illetően. Tekintettel arra, hogy a projekt keretében parkolóhely fejlesztése, létesítése nem valósul meg, és a települési töltő-infrastruktúra kiépítése sem indokolja, elektromos járművek használatához szükséges alapvető töltő-infrastruktúra kiépítése nem valósul meg a beruházás környezetében. A pályázat keretében az "A" kerékpárosbarát fejlesztés keretén belül a településrész közlekedési úthálózatának kerékpárosbaráttá alakítása kerékpárforgalmi létesítmények kijelölésével, építésével tevékenység kerül megvalósításra, míg a választható, önállóan nem támogatható tevékenységek közül a meglévő kerékpárforgalmi létesítmény korszerűsítése tevékenység valósul meg a Dózsa Gy. utcai meglévő gyalog- és kerékpárút kapcsán, ahol az érintett szakasz burkolatminősége a közlekedésbiztonságot veszélyezteti.


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067