Baranya.hu

Csapadék- és belvíz elvezető hálózat építése Kölkeden

46 639 024 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

KÖLKED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA


Pályázó neve:KÖLKED KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Projekt megnevezése:Csapadék- és belvíz elvezető hálózat építése Kölkeden

OP név:TOP

Pályázati kiírás megnevezése:TOP-2.1.3-16-BA1 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések

Projekt helyszíne (régió):Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye):Baranya

Projekt helyszíne (település):Kölked

Megítélt összeg:46 639 024 .- HUF

Támogatás aránya:100 %

Támogatási döntés dátuma:2017.12.13

Forrás:ERFA

Ország:Magyarország

Beavatkozási kategória:

Uniós társfinanszírozási ráta:89,999997 - ERFA

Projekt összköltség:46 639 024 .- HUF

Projekt összefoglalása:

A PROJEKT CÉLJA: A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 4. § (1) bekezdés f) pontja szerint a helyi vízrendezés és vízkárelhárítás, valamint az árvíz- és belvízelvezetés a települési önkormányzatok feladata. A tervezett vízrendezési projekt megvalósítását a törvény az önkormányzati feladatok közé sorolja. A meglévő árokrendszer a csapadékvíz gyors levezetését csak részben tudja biztosítani, ezért a lakóépületek és a közintézmények ilyen esetekben vízben állnak: az árkok áteresztőképessége, a szintezésük nem megfelelő, több helyen pangó, lefolyástalan szakaszok alakultak ki; illetve a régi településrész szűk utcáin nincs kiépített elvezető rendszer, a víz az épületek környezetében szívódik el, ezáltal jelentősen rongálva az idősebb építményeket. A projekt célja az elkészült tervek alapján csapadék- és belvíz elvezetés megoldása. A vízelvezető árkok korszerűsítése, illetve a csatornák kiépítése megelőzné, csökkentené a magán- és közvagyont egyaránt fenyegető vízkárokat. A projekt megvalósulása az élet- és vagyonbiztonságot, és elsősorban az épített környezet védelmét szolgálná. A tervezett fejlesztés a település azon kritikus részeit érinti, mely helyeken a vízelvezetés tervszerűen nem megoldott, és a vízelöntések gyakori károkat okoznak. A tervezett vízrendezés magában foglalja azokat a vízilétesítményeket, amelyek segítenek a legjelentősebb problémák megoldásában.

A PROJEKT SZAKMAI-MŰSZAKI TARTALMA: Az önkormányzat 2015. évben elkészítette a teljes település vízrendezésének fejlesztését tartalmazó műszaki tervdokumentációt. Jelen projekt keretében nem valósul meg a tervekben foglalt teljes műszaki tartalom, a legkritikusabb szakaszokra koncentrál jelen beruházás: a műszaki tervdokumentáció részét képező létesítményjegyzékben szereplő szakaszok, hosszak valósulnak meg a pályázat keretében. A legveszélyeztetettebb terület az elvezető rendszerrel nem rendelkező Tisza utca-Hunyadi utca - Mátyás utca – II Lajos utca által határolt terület és a Tisza utca – II. Lajos utca – Mátyás utca Árpád utca által határolt terület; illetve a Tisza utca és II. Lajos utca által lehatárolt dél-keleti terület, ahol a szűk utcákban jelenleg semmilyen kiépített csapadékvíz elvezető rendszer nem található. A projekt keretében a jelenleg meglévő vízelvezetők nyomvonala nem változik. Fedett árok nem készül a projekt keretében. Fedett folyókák kerülnek kialakításra azon szakaszokon, ahol jelenleg semmilyen kiépített csapadékvízelvezetés nincs és a szűk utcák miatt más megoldás nem lehetséges. A beavatkozás a Pályázati felhívás „A) Belterület védelmét szolgáló vízelvezető-hálózat fejlesztése, rekonstrukciója a csapadékvíz-gazdálkodás céljainak figyelembe vételével” megnevezésű önállóan támogatható tevékenységének b) pontjába tartozik. A projekt keretében elszámolásra kerül projekt-előkészítő tanulmány, a vízjogi létesítési és kiviteli tervek elkészítésének költsége, a szükséges hatósági díjak, a kötelező nyilvánosság, a közbeszerzés, a szemléletformálás és a projektmenedzsment költsége. A „Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza” indikátor célértéke 1855 méter. A Pályázati Felhívás 3.4 pontjában előírt feltételek teljesülése biztosított. A megvalósuló beruházás ellenáll az éghajlatváltozással és a természeti katasztrófákkal szemben, a projekt megvalósítását vagy eredményét nem veszélyezteti extrém időjárási esemény, a projektnek nincs előre látható klímakockázata.

TERÜLET-SPECIFIKUS ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK: Lásd: PET 4. fejezet.


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067