Baranya.hu

Abaliget község belvízrendezése

48 617 500 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

ABALIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA


Pályázó neve:ABALIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Projekt megnevezése:Abaliget község belvízrendezése

OP név:TOP

Pályázati kiírás megnevezése:TOP-2.1.3-16-BA1 - Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések

Projekt helyszíne (régió):Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye):Baranya

Projekt helyszíne (település):Abaliget

Megítélt összeg:48 617 500 .- HUF

Támogatás aránya:100 %

Támogatási döntés dátuma:2017.12.13

Forrás:ERFA

Ország:Magyarország

Beavatkozási kategória:

Uniós társfinanszírozási ráta:90 - ERFA

Projekt összköltség:48 617 500 .- HUF

Projekt összefoglalása:

Abaliget a Mecsek hegység É-ÉNy-i oldalán gyönyörű természeti környezetben fekszik. A hatályos Natura 2000 Kormányrendelet [275/2004. (X.8.)] alapján Abaliget külterületének jelentős területei tartozik a Natura 2000 területéhez. A település több területe a Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet része. A település domborzati adottságai miatt jelentősek az eróziós hatások, jelentős elárasztások voltak a településen, különösen a Bükkösdi-víz felső szakaszán, a kemping térségében. A projekt a felhívás 3.1.1.A) pontjához illeszkedik. A Bükkösdi-víz az Abaligeti Camping déli kerítésétől a felső tó melletti 1,3x1,3 m-es keretelemig egy O 60 cm-es beton átereszen van összekötve. Az áteresz hossza 60 méter. Az átereszt a hidrológiai és a hidraulikai méretezések alapján 1,3x1,3 méteres keretelemre szükséges cserélni az elöntések elkerülésére. A másik kritikus terület a Petőfi utcával párhuzamos vízfolyás, ahol nagy esésű árkon jelentős kimosódások keletkeznek, az általános iskola és művelődési ház közti részén komoly mederomlások következtek be. Célszerű az árok teljes hosszán a megfelelő szelvényű burkolat kiépítése. A Bükkösdi-víz völgyének a jelenlegi állapota kedvez a víz visszatartásnak, a vízgyűjtőn nyelők, spontán tároló terek vannak, és a projekt során ezeket nem is módosítjuk. A választott műszaki megoldások elsősorban a vizek helyben tartását szolgálják, az elvezetésre abban az esetben kerül sor, ha a megtartás feltételi nem adottak. A Petőfi utcával párhuzamos árokrendszert burkolni kell a lejtésviszonyok miatt az erózió megakadályozására, de a burkoló elemeknél lehetővé tesszük a vizek szikkasztását. A településen a lakosság korábban is törekedett a csapadékvizek megfogására, és öntözésre történő felhasználására. A projekt megvalósítása során az önkormányzat törekedni fog ennek a szemléletnek a további tudatosítására, hogy a település vízelvezető rendszereinek a terhelése csökkenjen, a víz helyben tartása megvalósuljon. Jelen projekt keretében tervezett beruházás illeszkedik az aktuális vízgyűjtő-gazdálkodási tervhez. A fejlesztésre fordítandó 48,6 millió Ft költséget jelentősen meghaladja a klímaváltozás csapadékintenzitásokra gyakorolt kedvezőtlen hatására várható vízkárok, a védendő értékek összege.

TERÜLETI KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK: A tervezett projekt illeszkedik a Baranya Megye Integrált Területi Programjában meghatározott valamennyi stratégiai célhoz. A 61/2012 (XII.11.) BM rendelet alapján a fejlesztéssel érintett település katasztrófavédelmi besorolása: Abaliget: III. katasztrófavédelmi osztály A kemping területén épülő vízelvezető csatorna érinti a sérülékeny vízbázis hidrogeológiai védőterületét a 123/1997 (VII.18.) Korm. rendelet alapján. Abaliget a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet 2. számú melléklete („Felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területek besorolása”), valamint a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról szóló 27/2004 (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapján a felszín alatti víz állapota szempontjából fokozottan érzékeny terület. A 18/2003. (XII. 9.) KvVM–BM együttes rendelet Abaliget települést nem sorolja be ár- és belvíz veszélyeztetettségi kategóriába. A vizsgált időszakban a káresemények száma meghaladja az 5 alkalmat. Nagyobb esőzések alkalmával – jellemzően egy éven belül több alkalommal is – elöntésre kerül a kemping területe és az ott található szociális blokk. Ugyanígy évente visszatérő probléma, hogy a Petőfi utcával párhuzamos vízfolyáson, a nagy esésű árkon jelentős kimosódások keletkeznek, az általános iskola és művelődési ház közti részén komoly mederomlások következnek be. A káreseményeket szemléltető fotódokumentációt mellékeljük. A projekt még nem rendelkezik a TVT illetékes Szakmai Bizottsága támogató nyilatkozatával. Abaliget község nem városi rangú település. Abaliget község lakóinak száma 2016.01.01-jén 649 fő volt. A fejlesztés nem kedvezményezett településen valósul meg a 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet szerinti besorolás alapján. A fejlesztés településközponti vegyes terület, falusias lakóterület és üdülőterület besorolású területeket érint. Az üdülőterületen gazdasági funkciót betöltő kemping üzemel. A fejlesztéssel által megvédendő területen működő vállalkozások száma 6 db. A területen található az Abaliget kemping, az Abaligeti-tó és csónakázó tó környékén további 5 db idegenforgalommal foglalkozó vállalkozás üzemel. Az önkormányzat a fejlesztés során vállalja, hogy úgy alakítja az ajánlattételi felhívását, hogy az ajánlatadók számára kötelező legyen 6 fő hátrányos helyzetű személy bevonása. Karakterszám korlát miatt bővebb kifejtés nem lehetséges, a Projekt-előkészítő tanulmány és a mellékletek tartalmazzák a részletesebb információkat.

Az elmúlt években a hirtelen lezúduló nagymennyiségű csapadék következtében Abaligeten több vízkáresemény történt, mely főleg a Kemping területét, épületeit, valamint a községet átszelő egyik vízfolyást és annak épített környezetét érintették. A fejlesztés ezért elsősorban a vízelvezető rendszerek infrastrukturális feltételeinek javítását, a hidrológiai és hidraulikai átméretezését célozta az ingatlanok védelme, a csapadékvíz és belvíz veszélyeztetettség csökkentése érdekében.

A beruházás első ütemében a Petőfi utcával párhuzamos vízfolyás, árok alsó szakaszának a mederburkolása valósult meg 348 fm hosszon a Kossuth utcától a befogadó Bükkösdi-vízig. A fejlesztés során a vízfolyás medrének védelme az érintett szakaszon a burkolat beépítésével, ugyanakkor a szikkasztás és a rétegvizek mederbe jutásának biztosításával történt meg. Elsődleges cél volt a közösségi és magánépületek védelme az árok környezetében. A beruházással biztosíthatóvá vált az akár alkalmanként nagymennyiségű csapadékvíz elszállítása a meder állékonyságának fenntartásával.

A projekt keretében a második ütemben a Bükkösdi-víz és a Felső-tó közötti több mint 60 méter hosszú hidraulikai szempontok szerint alulméretezett vízelvezető átereszt cseréje valósult meg. A nagyobb átmérőjű áteresz beépítésével és hordalékfogó műtárgy kialakításával a jövőben megelőzhetők a Kemping területét és épületeit korábban gyakran sújtó elöntések.

2019. novemberében került sor a fejlesztett vízilétesítmények műszaki átadás-átvételére. A projekt a beruházást követően szemléletformáló rendezvénnyel zárult.  


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067