Baranya.hu

Piac és az ahhoz szükséges alapinfrastruktúra kialakítása Sellyén (szerződéskötési szakaszban van)

149 999 998 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT


Pályázó neve:SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Projekt megnevezése:Piac és az ahhoz szükséges alapinfrastruktúra kialakítása Sellyén

OP név:TOP

Pályázati kiírás megnevezése:TOP-1.1.3-16-BA1 - Helyi gazdaságfejlesztés

Projekt helyszíne (régió):Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye):Baranya

Projekt helyszíne (település):Sellye

Megítélt összeg:149 999 998 .- HUF

Támogatás aránya:100 %

Támogatási döntés dátuma:2017.12.13

Forrás:ERFA

Ország:Magyarország

Beavatkozási kategória:

Uniós társfinanszírozási ráta:88,999999 - ERFA

Projekt összköltség:149 999 998 .- HUF

Projekt összefoglalása:

A „Piac és az ahhoz szükséges alapinfrastruktúra kiépítése Sellyén” című projekt Sellye Város Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciumában valósul meg. A projekt megvalósításának tervezett időtartama 24 hónap, a projektkezdés időpontja 2018. január 1, zárása 2019. december 31. A fejlesztés helyszínét adó Sellye a 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet szerint komplex programmal fejlesztendő Sellyei járás székhelye. A járás kedvezőtlen gazdasági és társadalmi mutatókkal rendelkezik. A térség népessége folyamatos csökkenést mutat, magas a munkanélküliség, alacsony a lakosság jövedelemszintje. Sellye városa a 1321/2016 (VII:1.) Korm. határozat által meghatározott Ős-Dráva Program keretében fejlesztendő település. A járás gazdasági fejlődésének és foglalkoztatottsági helyzetének elősegítése érdekében Sellye Város Önkormányzat piaccsarnok létrehozását tervezi. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX tv. 13.§ (1) bekezdése szerint „A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen: 14. a kistermelők, őstermelők számára – jogszabályban meghatározott termékeik – értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;”. Az önkormányzati törvény felhatalmazása mellett Sellye Integrált Településfejlesztési Stratégiájában szereplő problématérképen a tervezett piac épület helyszíne rendezetlen területként jelenik meg. Baranya megye TOP-1.1.3-16 területspecifikus melléklete a 1321/2016 (VII.1.) Korm. határozat 1. sz. mellékletére hivatkozva indikatív keretet különített el a térség településeire. A tervezett projekt igazodik a felhívás és a Terület- és településfejlesztési Operatív Programban megfogalmazott átfogó célhoz, miszerint a nemzeti célkitűzéssel összhangban a teljes foglalkoztatás és a munkalapú társadalom fő eszköze a gazdaságélénkítő és foglalkoztatás-ösztönző térségi és helyi gazdaságfejlesztés. A piac értékesíti színteret jelent a térség termelői, kiskerekedői számára, ezáltal kereslet ösztönző hatása van. A projekt önmagában 1 újmunkahelyet teremt elősegítve a térség foglalkoztatási helyzetének javítását. A konkrét gazdaságfejlesztési cél mellett a piac épületének belvárosban való lehelyezésével a projektnek jelentős szerepe van a városkép alakításában. A piac és környezete közösségi színtér, melynek komoly közösségformáló szerepe van. Önállóan támogatható tevékenységek keretében sor kerül egy új építésű piaccsarnok létrehozására a jogszabályi előírások szerinti parkoló férőhelyek kialakításával. Választható tevékenységként beszerzésre kerülnek a piac működéséhez szükséges alapvető eszközök. Megvalósításra kerülnek a felhívás által elvárt kötelező tevékenységek, mint az akadálymentesítés, az épület az energiahatékonysági szempontok szerint kerül tervezésre és kivitelezésre, megújuló energiaforrás beépítésre kerül. Sor kerül a kötelező nyilvánosság biztosítására. A térség gazdasági helyzetéből adódóan elektromos töltőállomás létesítésére nincs igény. A projekt eleget tesz a felhívás által elvárt horizontális követelményeknek. A projekt szinergiában valósul meg a tervezett TOP-2.1.2-16 Zöld város kialakítása és TOP-2.1.-16 Barnamezős területek rehabilitációja című pályázati felhívások keretében tervezett tevékenységekkel. Mindhárom projekt támogatása esetén Sellye városának egyik fő ütőere jelentős fejlődésen menne át. A fejlesztés elvárt eredménye egy a helyi igényeket kielégítő piaccsarnok létesítése a működtetéshez szükséges kiszolgáló helyiségekkel és parkolási infrastruktúrával. a projekt által vállalt indikátorok: támogatásban részesülő vállalkozások száma 3,Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma 2, nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma 1. A projekt elszámolható összköltsége 149.999.998 Ft. Ebből Sellye Város Önkormányzat által elszámolt összeg 143.645.935 Ft, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal által elszámolható költség 6.354.063 Ft. Sellye Város Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal költségei bruttó módon kerülnek elszámolásra. A projekt költségvetése a piaci árakhoz igazodóan, reális és takarékos módon került összeállításra. A megépülő piac üzemeltetését Sellye Város Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő Sellye Kommunális Beruházó és Szolgáltató Kft. végzi az Önkormányzattal kötendő üzemeltetési szerződésben foglaltak szerint. A projekt pénzügyi elemzése a vonatkozó CBA útmutató pénzügyi elemzés fejezetében előírtak alapján készült. A támogatási arány meghatározásának eredményeképpen megállapítható, hogy a projekt 100%-os támogatásban részesíthető. A pénzügyi elemzés eredménye alapján a projekt maximálisan 149.999.998 HUF összegig finanszírozható EU támogatásból.


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067