Baranya.hu

Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban

499 999 999 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA


Pályázó neve: MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Projekt megnevezése: Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban

OP név: TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Pályázati kiírás megnevezése: TOP-4.3.1-15-BA1 - Leromlott városi területek rehabilitációja

Projekt helyszíne (régió): Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye): Baranya

Projekt helyszíne (település): Mohács

Megítélt összeg: 499 999 999 .- HUF

Támogatás aránya: 100 %

Támogatási döntés dátuma: 2017.10.24

Forrás:ERFA

Ország:Magyarország

Beavatkozási kategória:

Uniós társfinanszírozási ráta:84,999999 - ERFA

Projekt összköltség: 499 999 999 .- HUF

Projekt összefoglalása: 

A projekt keretében megvalósítani kívánt beavatkozások átfogó célja a szegregátumot magában foglaló akcióterületen a további szegregálódás folyamatának megakadályozása, az akcióterületen élők életkörülményeinek javítása, társadalmi-fizikai-gazdasági problémáik komplex kezelése, az ott élők egyéni és közösségi társadalmi integrációjának elősegítése érdekében komplex, a célcsoport igényeihez igazodó infrastrukturális beavatkozások megvalósítása az esélyegyenlőség alapelvének figyelembe vételével és biztosításával, és ehhez kapcsolódóan TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 projekttel szinergiában társadalmi akciók megvalósítása. A projektjavaslat specifikus céljai: lakhatási helyzet javítása, közösségi funkciók javítása, szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, közterületi funkciók javítása, közbiztonság javítása, antidiszkrimináció. Fenti célok elérése érdekében az alábbi tevékenységek megvalósítását tervezzük:

Felhívás 3.1.1. I. A) b): Mohács Város Önkormányzata tulajdonában lévő, Újváros területén található szegregátumban elhelyezkedő 48 db szociális bérlakás korszerűsítése valósul meg.

Felhívás 3.1.1. II. 1) a): Mohács Város Önkormányzata tulajdonában lévő, a szegregátum területén található szociális bérlakás felújítása valósul meg, továbbá bútorok beszerzésére is sor kerül. A felújítást követően a projekt megvalósításának, valamint fenntartásának időszakára erre szerződtetett szociális munkás látja el a kapcsolódó TOP-5.2.1-15-BA1-2016-00001 azonosító számú, „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács Újvárosban” című projekttel is összhangban a folyamatos segítő munkát.

Felhívás 3.1.2. A) b-c): A tevékenység keretében az akcióterületen hiányzó közösségi épület kialakítására kerül sor az akcióterületet határoló Pécsi út déli oldalán. Az épület egyben szociális munkás irodahelyiségként is funkcionál, ehhez kapcsolódó eszközök beszerzése is megvalósul.

Felhívás 3.1.2. B) b): A tevékenység keretében 4 darab térfigyelő kamera telepítésére kerül sor az akcióterületen. A kameraképek elérhetővé tétele a már működő térfigyelő központban valósul meg.

Felhívás 3.1.2. D) c): A tevékenység kosárpálya, pihenő kialakítását, játszótér felújítását, zöldfelületek megújítását, minőségi utcabútorok:padok, szemetesek elhelyezését tartalmazza.

Felhívás 3.1.2. D) d): A tevékenység keretében az akcióterületen található járdák bontása, felújítása, akcióterületi belterületi közúthálózat felújítására kerül sor a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása érdekében.

Felhívás 3.1.2. D) f): A tevékenység keretében meglévő hálózat átalakításával és új hálózat létesítésével a korszerű, energiatakarékos közvilágítás kialakítását tervezzük.

Felhívás 3.1.2. D) h): A tevékenység keretében a szennyvízelvezetés, valamint az ivóvízellátás vezetékrendszerének felújítása valósul meg.

Felhívás 3.1.2. D) j): A tevékenység keretében a hatályos jogszabályoknak megfelelő, kötelezően (minimálisan) előírt számú parkoló-férőhely és akadálymentes parkoló-férőhely létesítése valósul meg a felhívás a 3.1.1 és 3.1.2 pontjai alapján fejlesztéssel érintett épületekhez tartozóan.

Valamennyi beavatkozás tervezése az energiahatékonyság és akadálymentesítés elvének figyelembe vételével történt, valamint a projekt megvalósítása során a nyilvánosságot az előírtaknak megfelelően biztosítjuk. Azbesztmentesítés a projekt esetében nem releváns. A felhívás 3.2. pontjában előírt feltételek teljesülése: A projekt keretében fejleszteni kívánt akcióterületet az ITS tartalmazza, a projekt mind az ITS-sel, Anti-szegregációs programmal és HEP-pel összhangban áll, melyekhez való illeszkedést a Projekt-előkészítő tanulmány III.3.1-3. pontja tartalmazza.A fejlesztés keretében kizárólag akcióterületi beavatkozások valósulnak meg.A fejlesztés középpontjában szegregátum áll,melynek teljes területét magában foglalja az akcióterület.A lakófunkciós tevékenységek a szegregátum területén valósulnak meg,a projekt hatására a lakások száma az akcióterületen nem nő.A lakófunkciós tevékenységek mértéke meghaladja a projekt összköltségének 30 %-át.A TOP-5.2.1 projekt összköltsége meghaladja a jelen konstrukcióban igényelt támogatás 30 %-át,ugyanakkor erre vonatkozóan még nem született támogatói döntés.Az ESZA tevékenységek 6 hónappal jelen projektet megelőzően indulnak és 12 hónappal utána tartanak.A projektfejlesztés során pályázó támogató csoportot hoz létre a felívásban foglaltaknak megfelelően.A projekt keretében közösségi tér jön létre új funkcióként az akcióterületen.Növényfelület megújítása keretében őshonos növényfajok kerülnek telepítésre.A jelen és a TOP-5.2.1. projekt projektmenedzsment szervezete azonos.A projektfejlesztés során az akcióterületi lakosság infrastrukturális munkákba történő bevonásának lehetősége megvizsgálásra kerül. A felhívás tartalmi értékelési szempontjainak,valamint a terület-specifikus értékelési szempontoknak való megfelelést helyhiány miatt a Projekt-előkészítő tanulmányban mutatjuk be.


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067