Baranya.hu

Iparterületek elérhetőségének megteremtése, valamint alapinfrastruktúrájának kiépítése Komló-Körtvélyes városrészben

282 589 000 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Komló Város Önkormányzat


Pályázó neve:KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Projekt megnevezése: Iparterületek elérhetőségének megteremtése, valamint alapinfrastruktúrájának kiépítése Komló-Körtvélyes városrészben

OP név: TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Pályázati kiírás megnevezése:TOP-1.1.1-15-BA1 - Ipari parkok, iparterületek fejlesztése

Projekt helyszíne (régió):Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye):Baranya

Projekt helyszíne (település):Komló

Megítélt összeg:282 589 000 .- HUF

Támogatás aránya:100 %

Támogatási döntés dátuma:2017.10.24

Forrás:ERFA

Ország:Magyarország

Beavatkozási kategória:

Uniós társfinanszírozási ráta:89 - ERFA

Projekt összköltség:282 589 000 .- HUF

Projekt összefoglalása:

I.) A projekt célja, indokoltsága Komló Város Önkormányzata – rendelkezésére álló lehetőségeinek, valamint eszközeinek a figyelembevételével – mindent megtesz annak érdekében, hogy segítse a városban lévő gazdasági szereplőknek a működését, esetleges bővítését, valamint új cégek betelepülését, ami a helyi foglalkoztatás javulását eredményezi. Az elmúlt évek kedvező gazdasági folyamatainak az eredményeként tapasztalható több helyi cég esetében a termelésük bővülése, ezzel együtt pedig a telephelyük bővítése, illetve új telephely létrehozása.

2009-2016. február időszak között az önkormányzat 6 db ipari, gazdasági célú ingatlant értékesített összesen több mint 17 ha nagyságban. Ennek eredményeként az önkormányzat jelenleg nem rendelkezik alapinfrastruktúrával ellátott ipari, gazdasági célra értékesíthető ingatlannal. Tekintettel arra, hogy a gazdasági szereplők részéről továbbra is igény van közművesített ingatlanok iránt, ezért jelen projekt célja a komlói 1545/12 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanból kialakításra kerülő 5 db „ipari”, valamint 1 db „különleges” besorolású ingatlan megközelíthetőségének, valamint alapinfrastruktúrájának a kiépítése.

Az önkormányzat több olyan saját tulajdonú területtel rendelkezik, amely a város szabályozási terve alapján gazdasági, ipari tevékenység folytatására lett kijelölve. Ezen a területek egy része a városon kívül, külterületen helyezkedik el (többnyire a volt bányák által igénybevett területek), másik része azonban belterületen, olyan helyszíneken található, amelyek vonatkozásában a megközelíthetőség, valamint az alapinfrastruktúra viszonylag kis költségráfordítással kialakítható. Az egyik ilyen kedvező fekvésű terület a jelen projektünkben szereplő Komló-Körtvélyes városrésztől északra elhelyezkedő 1545/12 hrsz-ú ingatlan. A projektnek ezen a területen történő megvalósítását az alábbi indokok támasztják alá: - a terület a városrész felé vezető gyűjtőút közvetlen szomszédságában helyezkedik el, így az ingatlanok megközelíthetőségét egy útcsatlakozással és viszonylag rövid feltáró útszakasz kiépítésével biztosítani lehet - a városrész közelsége miatt minden szükséges infrastruktúra a közelben rendelkezésre áll, így az ingatlanok alapinfrastruktúrája alacsony fajlagos költséggel kiépíthető - a fejlesztésbe bevonni kívánt ingatlanok két városrész közvetlen szomszédságában helyezkednek el, így azok a leendő munkavállalók által – akár gyalogosan is – könnyen megközelíthetőek. A területtel szomszédos városrészek tömegközlekedéssel rendelkeznek, ezért ez a fajta megközelíthetőség is biztosított.

Komló Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága által 2015. január közepén meghirdetett pályázatra büntetés-végrehajtási intézet létesítése céljából történő terület-felajánlásra. A pályázat kedvező elbírálásban részesült, a létesítmény építésére Komló Város Önkormányzata a jelen projektben szereplő különleges besorolású területet kívánja felajánlani. A beruházás eredményeként a létesítmény kb. 250 fő foglalkoztatását biztosítaná, közvetett módon a helyi gazdaságra is pozitív hatással lesz. Ezen túlmenően a gazdasági szereplők részéről igény van további területek vásárlására, így a projekt megvalósulását követően rövid időn belül várható a terület betelepülése köszönhetően a kedvező elhelyezkedésnek, valamint a közművesítettségnek.

II.) A projekt keretében megvalósítandó műszaki tartalom A projekt műszaki tartalma a felhívás szerinti alábbi önállóan támogatható tevékenységekhez illeszkedik: 3.1.1 B) Iparterületek kialakítása és meglévők fejlesztése, barnamezős, illetve zöldmezős beruházások:

a) Az iparterületek alapinfrastruktúrájának kiépítése, illetve

b) Iparterületek elérhetőségét megteremtő vagy erősítő önkormányzati tulajdonú, helyi utak vagy csomópontok felújítása, fejlesztése, átépítése vagy megerősítése

A projekt keretében az alábbi alapinfrastruktúra építését tervezzük:

1) Megközelíthetőség biztosítása érdekében kb. 480 fm hosszúságú közút épül, csatlakozva a körtvélyesi városrész megközelítését szolgáló gyűjtőúthoz. A közúthoz kapcsolódó közvilágítási hálózat, valamint csapadékvíz elvezető rendszer is tervezésre kerül.

2) ivóvízhálózat kiépítése kb. 870 fm hosszban

3) szennyvíz elvezető csatornahálózat építése összesen kb. 720 fm hosszban

4) elektromos energia ellátást biztosító vezetékhálózat kb. 700 fm hosszban

5) földgáz ellátás biztosítása érdekében vezetéképítés kb. 800 fm hosszban

A fent felsorolt közművek engedélyezési és kiviteli terveinek az elkészítése, a hozzájuk kapcsolódó hatósági engedélyek megszerzése, valamint a kiviteli tervek alapján a tételes költségvetések elkészítése az I. mérföldkő keretében szerepelnek. Jelen projekt nem tartalmazza az ingatlanok távközlési és telekommunikációs ellátását biztosító infrastruktúra kiépítését, ezt az ingatlanok leendő tulajdonosai kérhetik az általuk kiválasztott szolgáltatótól az igényeik szerint.

III.) A felhívás 3.2 pontjában szereplő feltételek teljesülésének bemutatása

a) Jelen fejlesztés teljesíti az előírt feltételt, a felhívás 3.1.1 pontjában két önállóan támogatható tevékenységet tartalmaz

b) Jelen zöldmezős beruházás megvalósításának indokoltsága

I. Támogatást igénylő - mivel a korábbi években a gazdasági szereplők részére értékesítette meglévő ingatlanait – jelenleg nem rendelkezik olyan saját tulajdonú, közművesített ingatlanokkal, amelyek ipari, gazdasági tevékenységek végzésére alkalmasak volnának. Rendelkezik azonban olyan területekkel, amelyek erre a célra alkalmassá tehetők. Az egyik ilyen ingatlan a pályázatban szereplő 1545/12 hrsz-ú ingatlan, amelynek nagysága 25,6 ha, besorolása „kivett közterület”, a város hatályos Szabályozási Terve szerint jelenleg is gazdasági, illetve különleges besorolású terület, tehát az önkormányzat célja a szóban forgó területnek gazdasági szereplőkkel való betelepülése. Jelen beruházás megvalósításával ez a cél biztosítható.

II. Az 1545/12 hrsz-ú, jelenleg beépítetlen ingatlan fekvése igen kedvező, a terület hasznosításához szükséges alapinfrastruktúra, valamint megközelíthetőség kiépítése alacsony ráfordítással megoldható. A terület kedvező fekvése nemcsak a jelenlegi beruházás megvalósítását teszi költséghatékonnyá, hanem a leendő gazdasági szereplők szemében is vonzó arra, hogy a telephelyüket, üzemüket ezeknek az ingatlanoknak a valamelyikén alakítsák ki.

c) Jelen pályázat teljesíti ezt a feltételt, a támogatási igényt a terület tulajdonosa nyújtja be.

d) Jelen pályázat esetében nem releváns.

e) Támogatást igénylő az ebben a pontban előírt feltételt az 1. mérföldkő befejezéséig, az első kifizetési kérelem benyújtásáig kívánja teljesíteni.

f) Jelen pályázat esetében nem releváns, a fejlesztés nem ipari parkban valósul meg.

g) Jelen pályázat teljesíti a feltételt, a fejlesztés a tulajdonában lévő és a tulajdonában is maradó ingatlanokon valósul meg.

h) Jelen pályázat teljesíti a feltételt, a pályázatban szereplő megvalósítási helyszíneken kívül csak az alapinfrastruktúra megfelelő üzemeltetéséhez szükséges beavatkozások (pl ivóvízvezeték megfelelő nyomásának biztosítása, valamint a megnövekedő igényből adódó üzemeltetés biztonságának a kialakítása) történnek.

i) Jelen pályázat teljesíti a feltételt, a megvalósításban szereplő ingatlanok per-és igénymentesek.

j) Jelen pályázat esetében nem releváns. k) Jelen pályázat esetében nem releváns.

l) Jelen pályázat esetében nem releváns, a tervezett projekt eszközbeszerzést nem tartalmaz. A kivitelezés során beépítendő anyagok vonatkozásában a közbeszerzési eljárás feltételrendszerében rögzítésre kerülnek az ebben a pontban leírt feltételek.

m) Jelen pályázat esetében nem releváns, a tervezett projekt eszközbeszerzést nem tartalmaz. A kivitelezés során beépítendő anyagok vonatkozásában a közbeszerzési eljárás feltételrendszerében rögzítésre kerülnek az ebben a pontban leírt feltételek.

n) Az előzetes költségbecslés során, majd a részletes tervezés és költségvetés készítése során az ebben a pontban előírt feltételt figyelembe vesszük. A fejlesztés megvalósítása közbeszerzési eljárás köteles, ezért az eljárás biztosítja a piaci ár szerinti megvalósítást.

o) Jelen pályázathoz rendelkezésre áll a felhívás és a pályázati dokumentáció feltételrendszere alapján elkészített üzleti terv.

p) Jelen pályázat esetében nem releváns.

q) Jelen pályázat esetében nem releváns.

r) Jelen pályázat esetében nem releváns.

s) Jelen pályázat esetében nem releváns.

t) Támogatást igénylő a projekt megvalósítás során az előírtaknak eleget tesz.

u) Jelen pályázat esetében nem releváns.

v) Támogatást igénylő a projekt megvalósítás során az előírt feltételeket figyelembe veszi.

w) Támogatást igénylő a projekt megvalósítás során az előírt feltételeket figyelembe veszi.

x) Támogatást igénylő a projekt megvalósítás során az előírt feltételeket figyelembe veszi.

y) Jelenprojekt esetében nem releváns.

z) Támogatást igénylő rendelkezik a helyi esélyegyenlőségi programmal (a program az önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre került:

http://www.komloonk.hu/koncepciok-fejlesztesi-tervek

aa) Támogatást igénylő a projekt megvalósítás során az előírt feltételeket figyelembe veszi.

bb) A projekt megvalósítását és az elkészült létesítmények későbbi üzemeltetését nem veszélyezteti extrém időjárási helyzet. A projekttel érintett területen károkozó természeti csapás (pl. árvíz, tűz) nem következett be. A megvalósítandó projekt így ellenálló az éghajlatváltozással és a természeti katasztrófákkal szemben, a projektnek nincs előre látható klímakockázata.

IV.) A felhívás tartalmi értékelési szempontok pontjában előírt feltételek teljesülése

1. Illeszkedés a TOP céljaihoz

1.1 Jelen projektben szereplő fejlesztés összhangban van a pályázati felhívás céljával, mivel a támogatási igényben szereplő tevékenységek megvalósításának célja a helyi gazdaságfejlesztéshez szükséges önkormányzati üzleti infrastrukturális háttér és szolgáltatások fejlesztése, amely a helyi vállalkozók megerősítését és a foglalkoztatás bővítését szolgálja. A projekt megvalósítása így a felhívásban szereplő célokat teljesíti, azokhoz hozzájárul.

2. Szakmai indokoltság, igény és kihasználtság

2.1 A projektben szereplő fejlesztés valós igényeken alapul, mivel az önkormányzat jelenleg nem rendelkezik ipari, gazdasági célra alkalmas közművesített területekkel, mivel a korábban kialakításra került összközművesített területek értékesítésre kerültek. Terveink szerint a beruházás megvalósításának eredményeként rövid időn belül a fejlesztésbe bevont területek hozzájárulnak az érintett helyrajzi számokkal szomszédos iparterületek értékesítéséhez (a 6 db kialakítandó területből 3 db esetében konkrét szándék van az ingatlan kihasználására). A fejlesztésre kiválasztott terület vonatkozásában egyik szempont, hogy a meglévő infrastrukturális hálózatokhoz közel legyenek, így a fejlesztés gazdaságosan megvalósítható legyen. Működtetés szempontjából a közművek egy része az önkormányzati kötelező feladatokhoz kapcsolódik (pl. közút, víziközművek üzemeltetése). Mivel új közműépítésekről van szó, a hosszú távú, gazdaságos működés biztosított.

2.2 Jelen pályázat esetében nem releváns

2.3 Az önkormányzat a fejlesztési elképzelések esetében minden esetben széles körű nyilvánosságot biztosít (két helyi televízió, helyi újságok, önkormányzat honlapja). Ezen kívül rendszeresek a helyi vállalkozóknak tartott fórumok, valamint egy-egy fejlesztés területén a helyi lakosok bevonása (lakossági fórumok, részönkormányzati ülések)

2.4 Pályázatunkban tervezett tevékenység illeszkedése:

3.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek B) Iparterületek kialakítása és meglévők fejlesztése, barnamezős, illetve zöldmezős beruházások a) Az iparterületek alapinfrastruktúrájának (gáz, víz, csatorna, út, iparvágány, parkoló, elektromos vezetékrendszer, energia hálózat, távközlési és kommunikációs hálózat, hulladékkezelő létesítmények) kiépítése, átalakítása, felújítása, bővítése, korszerűsítése, közlekedőfelület kialakítása, illetve telekhatáron kívüli alapinfrastrukturális beruházás a Felhívás

3.2. pontja szerint. d) Iparterületek elérhetőségét megteremtő vagy erősítő önkormányzati tulajdonú, helyi utak vagy csomópontok felújítása, fejlesztése, átépítése vagy megerősítése. Tervezett projekt nem tartalmaz nem támogatható tevékenységeket.

2.5 Jelen pályázat esetében nem releváns

2.6 Komló városa be kívánja tölteni térségi feladatát, központi településként térségével együtt kíván felülemelkedni a térségi problémákon, külső erőforrás bevonásával a belső erőforrásokra támaszkodva szükséges megteremteni a fenntartható vidék fejlesztésének feltételeit is. A rendszerváltást követően Komló és térsége az elavult iparváros és a munkanélküliség képét mutatta, és tette országosan ismertté. A 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet szerint a „kistérség” még hátrányos helyzetű besorolást kapott, amely az előző időszakhoz képest fejlődést jelentett. Jelenleg, köszönhetően a sikeres fejlesztési programoknak a 290/2014. (XI. 26.) Korm. Rendelet már nem sorolja be Komló és térségét a kedvezményezett járások közé. Az itt élők viszont tudják, hogy az áldozatos munkával elért eredmények csak további munka és fejlesztések árán valósítható meg. A fent említett projektek egymással szinergiában tartós életszínvonal emelkedését teszik lehetővé.

3. Indíthatóság/előkészítettség

3.1 Pályázatunk megfelel az előírt feltételnek, a pályázat feltételrendszere alapján elkészített üzleti terv rendelkezésre áll.

3.2 Pályázatunk megfelel az előírt feltételnek, a tulajdoni lap másolatok a támogatási igényhez csatolva lettek

3.3 Az alapinfrastruktúra egyes elemei szaktervezők által kerültek felmérésre, mind a műszaki tartalom, mind a becsült költségek vonatkozásában. Kedvező támogatói döntés esetén a részletes tervezés vonatkozásában is biztosítani kívánjuk a tervezett funkciónak megfelelő rendeltetést és használhatóságot.

4. Kockázatok

4.1 Jelen projekt esetében nem releváns

4.2 A projekt mérföldköveinek a tervezésekor az előírt szempontokat figyelembe vettük.

4.3 A fejlesztési elképzelés egyes beruházási elemei a b) pontban, az előkészítettség a „projekt előkészítettség” pontban, míg az egyes tevékenységek tervezett időigénye a mérföldköveknél került bemutatásra.

4.4 A projekt tervezése során kockázatelemzésre került sor. Társadalmi, lakossági ellenállás kockázata közepes. A fejlesztés a település által kijelölt ipari területen valósul meg, településrendezési tervben előre meghatározott funkciójú terület kerül infrastrukturálisan fejlesztésre. A településrendezési terv hosszú idő óta bárki számára elérhető. A fejlesztés társadalmi igényeknek megfelelően közvetetten munkahelyek teremtést eredményezi. Jogszabályi változások, hatósági többlet előírások szigorítása, a kockázat projektet veszélyeztető előfordulási esélye kicsi. A jogszabálykövetés, hatósági konzultációk nyújtanak megoldás jelen kockázati tényezőre. Környezetvédelmi kockázatok előfordulásának lehetősége közepes. Projekt tervezése során figyelembe lett véve, hogy a fejlesztés nem érintett természetvédelmi és Natura 2000-s területekkel sem pedig védőterülettel. Az iparterületekre betelepülő vállalkozásoknak a jogszabályban előírt feltételeknek és szennyezőanyag kibocsátási határértékek betartásának kell eleget tenniük. Tulajdonviszonyi kockázatok felmerülése alacsony, a fejlesztéssel érintett területek a projektgazda tulajdonát képezik. Műszaki kockázatok bekövetkezésének lehetősége alacsony, bekövetkezésük esetén a hatásuk jelentős. Ezen kockázatokat minimalizálása érdekében a legjobb műszaki megoldás került kiválasztásra, hozzá közbeszerzési eljárás során kerül kiválasztásra kivitelező, műszaki ellenőr ellenőrzése biztosítja a műszaki kockázatok minimalizálását.

5. Projekt komplexitása

5.1 A minimálisan előírt egy tevékenység (az alapvető infrastruktúra kialakítása) mellett további tevékenység az iparterület használhatóságát javítandóan önkormányzati közút kerül kiépítésre. Az út lehetővé teszi a gazdasági tevékenység optimális végzését, továbbá szolgálja a munkahely könnyebb megközelítését, akár közösségi közlekedés terén, akár kerékpáros forgalom esetében.

5.2 A fejlesztés a vonalas infrastruktúra kiépítésével lehetővé teszi az iparterületek vállalkozásokkal való betelepedését, az ipari termelés növelését. A Baranya Megyei Területfejlesztési Programban megfogalmazott célokkal összhangban a projekt hozzájárulhat Komló és térsége ipari megújulásához, az új iparterületek alkalmasak lesznek új ipari-szolgáltató tevékenységek megtelepedésére, tiszta szén technológiával történő kitermeléssel kapcsolatos ágazatok meghonosodásához.

5.3 Illeszkedik a V. prioritás „A természeti erőforrások fenntartható használatán alapuló és klímatudatos környezetgazdálkodás feltételeinek megteremtése” című részben bemutatott célokhoz. Különös tekintettel az

5.3. intézkedés: Környezetvédelmi kommunális infrastrukturális rendszerek fejlesztése, amelyben a korszerű szennyvízkezelés rendszere még nem vagy csak részben került kiépítésre a településeken képződött nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gazdaságosan kiépíthető és fenntartható módon történő elvezetésének és kezelésének biztosítása, a szennyvízkezelés hiányosságainak oldása. A lakosság környezet-egészségügyi kockázatainak csökkentése érdekében fontos cél a szolgáltatott ivóvíz minőségének javítása az érintett területen a hálózat kiépítése.

5.4 Jelen projekt esetében nem releváns

6. Hatás

6.1 A gazdasági szereplőktől jövő, közművesített iparterületek iránti igényük alapján a beruházás megvalósítása nem eredményez kihasználatlan kapacitásokat (3 db ingatlan esetében már konkrét szándék van a hasznosításra vonatkozóan). A megvalósítandó fejlesztéssel kiszolgálni kívánt 6 db ingatlanból már egy ingatlan beépülése esetén is a megépült közművek üzemeltetése, kihasználtsága biztosított. A beruházás keretében megvalósítani kívánt újonnan épített közművek, valamint a megközelíthetőséget szolgáló újonnan épített, megfelelő terhelésre méretezett közút hosszú távon biztosítja a terület megfelelő használatát, üzemeltetését.

6.2 Jelen beruházás a jellegénél fogva közvetve hozzájárul mind a foglalkoztatás növeléséhez (új betelepülő vállalkozásoknak kedvező elhelyezkedésű, közművesített ingatlanok biztosításával), mind a meglévő foglalkoztatottság megtartásához (a városban már működő vállalkozások megerősödéséhez, bővüléséhez szükséges feltételek biztosítása). Az infrastrukturálisan fejlett iparterületek kialakítása, hozzájárul vállalkozások betelepüléséhez. A vállalkozások a városban és térségében élők számára munkahelyet biztosít, csökkentve az elvándorlási kedvet és emelve a jövedelmi viszonyokat, csökkentve a társadalmi ellátórendszerekre nehezedő nyomást.

6.3 A beruházás keretében megvalósítani kívánt fejlesztések esetében az infrastruktúra hálózat kialakításánál nem értelmezhető a horizontális szempontok tervezése, azonban a megközelíthetőséget biztosító közutak, illetve a hozzá kapcsolódó járdák tervezésénél figyelembe kívánjuk venni az akadálymentesítésre vonatkozó szempontokat és tervezési előírásokat (akadálymentes út- és járdakapcsolat kialakítása).

7. Integrált megközelítés

7.1 Jelen fejlesztési elképzeléshez kapcsolódó más prioritások vagy fejlesztések keretében megvalósítandó beruházások:

I. TOP-3.1.1-15-BA1 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés pályázati konstrukció keretében benyújtott „Kerékpárút kialakítása Komló-Sikonda településrész és Komló belváros között” megnevezésű beruházás. Projekt célja a városban és a kistérségben található önálló kerékpárszakaszok összekapcsolása, ezáltal a kerékpáros közlekedés részarányának növelése. A tervezett kerékpárút Körtvélyes városrész közelében halad el, így a tervek szerint a városrész is bekapcsolható a kerékpáros közlekedésbe, biztosítva a munkába járásnak ezt a formáját.

II. TOP-1.1.3-15 - Helyi gazdaságfejlesztés pályázati konstrukció keretében a helyi piac és vásárcsarnok épületének és környezetének fejlesztése. A projekt célja a meglévő piaci terület (kültéri elárusítóhelyek és beltéri üzlethelyiségek felújítása, bővítése, korszerűsítése oly módon, hogy az a fejlesztést követően a helyi termelők, helyi termékek számára ösztönző hatású legyen, illetve a részarányuk növekedjen helyi szinten. A projekttől a helyi piac, a helyi termelés fellendülését várjuk, ami kedvező hatással lehet a foglalkoztatottság bővülésére, az ezzel a tevékenységgel foglalkozó vállalkozások fejlődésére – ami a jelen pályázati konstrukciónak is a célja. A két fejlesztés megvalósulása egymás kedvező hatásait erősítheti.

III. TOP-2.1.2-15 - Zöld város kialakítása. A pályázati konstrukció célja olyan infrastruktúra-fejlesztéseket támogatása, amelyek javítják a települések általános környezeti állapotát, segítik a település fenntartható fejlődési pályára állítását, elősegítik a fenntartható fejlődést, hozzájárulnak a TOP gazdaságfejlesztési céljaihoz, ezzel pedig a települések lakosságának megtartásához. Az erre a pályázati konstrukcióra benyújtandó fejlesztés szintén illeszkedik a jelen pályázati konstrukció céljához, a megvalósítandó fejlesztések egymás hatásait, eredményeit erősíthetik. Az előzőekben kifejtettekből látszik, hogy jelen fejlesztésen kívül projektgazda előkészített és részben már benyújtott más pályázatokat is a város számára fontos fejlesztések megvalósítása érdekében. Ezen projektek segítségével kívánja Komló városa egységesen fejleszteni élhető települést. Az egészséges élhető környezet, rekreációs lehetőségek növelik a lakosság életkörülményeit, jelen projektjük megvalósításával hozzájárulnak a helyi, térségi gazdasági környezet fejlesztéséhez, illetve új munkahelyek teremtéséhez, amely növeli a lakosság jövedelmi szintjét. A helyi gazdaságfejlesztési projekt hivatott a projektek közötti szinergiahatást megsokszorozni. A megvalósításra kerülő projektek kölcsönhatása képes a térség dinamizálására.

8. Fenntarthatóság

8.1 Jelen projekt esetében nem releváns.

8.2 Az ebben a pontban előírt feltételek a jelen projekt keretében tervezett tevékenységek esetében részben értelmezhetőek. A tervezett infrastruktúra elemek, valamint közút üzemeltetésének pénzügyi erőforrásai biztosítottak, mivel jellegükben új építésűek, ezért többlet fenntartási igény nem jelentkezik, illetve a közút speciális, a funkciójának a betöltéséhez szükséges fenntartási igényt (pl. téli hóeltakarítás, síkosság mentesítés) a támogatást igénylő önkormányzat, mint a törvény által előírt kötelező feladatot biztosítja.

8.3 A kialakított ipar terület a projekt megvalósítása után rendelkezik az alapvető működéshez szükséges alapinfrastruktúrával. Az önkormányzat irányában érkező igények alapján a betelepülő vállalkozások révén biztosított az eredmények hosszú távú fenntarthatósága. A társadalmi haszon olyan mértékű, ami indokolttá teszi a projekt megvalósítását. A megtérülést elősegítő elemek: a betelepülő cégek miatt munkahely teremtés es megőrzés, továbbá a munkaerő helyben tartása. A betelepülő cégek helyi iparűzési adó révén hozzájárulnak a település jövőbeli gazdasági fejlesztések finanszírozásához. A körtvélyesi városrész nagyobb fokú integráltságát vonja maga után, így az ott található ingatlanok forgalmi érteke növekedni fog. Az fenntarthatóság intézményi háttere Komló Város Önkormányzata a garancia. Az önkormányzatnál működő gazdaságfejlesztési és műszaki csoport gondos gazdakent felügyeli az érintett területek hasznosítását. A projekt keretében megvalósított alapinfrastruktúra esetében a víz- és szennyvíz vezeték hálózat az önkormányzati tulajdon miatt a tulajdonosi jogok megtartása mellett üzemeltető számára kerül átadásra. Az üzemeltető köt szerződést a betelepülőkkel. A gáz és villamos energia esetében átadásra kerül a törvényi előírások alapján a tulajdon az üzemeltető számára, aki szintén szerződik a vállalkozásokkal. A projekt keretében megépülő létesítmények működtetése, fenntartása minden esetben jogszabályi előírások keretében történik a működtetés, ami mind szakmailag, mind pénzügyileg biztosítja a hosszú távú működtetést.

9. Esélyegyenlőség

9.1 A fejlesztés iparterület infrastruktúra fejlesztését tűzte ki célul. Az iparterület közlekedési feltárása hozzájárul a terület megközelíthetőségének javításához. A fejlesztés eredménye nem képez sem közforgalmi sem gyalogos vagy kerékpárforgalmi akadályt, nem járul hozzá település részek elzárásához, szegregátumok kialakulásához. Továbbá a fejlesztés hozzájárul iparterületek új vállalkozások betelepüléséhez, munkahelyek létrehozásához. A foglalkoztatási arány emelkedése a jövedelmi szintek emelkedése elősegíti a lakosság elvándorlásának megakadályozását.

10. Költséghatékonyság

10.1 A tervezés során minden olyan szempont figyelembe lett véve, ami a költségek optimális és racionális elszámolást teszi lehetővé. Az önkormányzat gondos gazdaként eljárva cost-benefit elveket magáénak tudva választotta ki a megvalósítás szempontjából legoptimálisabb megoldást. Az építési költségek esetében a tervezői költségbecslést kontrollálva megvizsgálta annak kivitelezhetőséget a korábbi tapasztalatai alapján. A lebonyolításhoz kapcsolódó költségek a felhívásban előírt fajlagos belső korlátok figyelembevételével lettek tervezve, mivel azok nagyságrendje a piaci viszonyokhoz illeszkedik. A kialakításra kerülő iparterület esetében olyan infrastrukturális fejlesztés valósul meg, ami lehetővé teszi a város gazdasági fejlődését, a felmerült költségek társadalmi haszna biztosítja a projekt hosszú távon való megtérülését.

11. Eredményesség

11.1 A projekt 11,16 ha mértékben hozzájárul a kötelező indikátorok teljesítéséhez a rendelkezésre álló ipari, valamint különleges terület alapinfrastruktúrával való ellátásához. A projekt keretében összesen 6 db (5 db ipari és 1 db különleges) olyan ingatlan rész kerül kialakításra, amely a gazdasági tevékenység végzésére alkalmassá válik. V. standard eljárás esetén a projekt terület-specifikus értékelési szempontok általi minősítése

1.1 A projekt a hét ITP cél közül hathoz kapcsolódik:

1. Helyi gazdaságok fejlesztése: A projekt által a kevésbé fejlett városrész számára olyan gazdasági kapacitás jövőbeli kialakítása biztosítható, ami teszi lehetővé a leszakadó városrész integrálását.

2. Tartós növekedésre képes gazdaság megteremtése: A betelepülő vállalkozások jövőbeli K+F bázis alapját képezhetik, ezáltal növekedhet a versenyképességük. A megjelölt kitörési pontokból a gépgyártás, elektronika, informatika lehet a város új húzóágazata.

3. Piaci igényekre reagálni képes emberi erőforrás fejlesztés: A megtelepülő vállalkozások a fiataloknak potenciális munkaerő piachoz igazodó duális képzőhelyet biztosíthatnak.

4. Társadalmi felzárkózás elősegítése: A megtelepülő vállalkozások szerteágazó munkakörök lehetőséget biztosítanak a hátrányos helyzetű emberek munkavállalására is, így csökkentve az ellátórendszerekre nehezedő nyomást. A növekvő foglalkoztatási szint, csökkentheti az egyes társadalmi csoportok közötti társadalmi különbségeket.

5. Stratégiai erőforrások fenntartható használata: A projekt hozzájárul a városba újabb ipari szereplők megtelepedéséhez, az alapinfrastruktúra kiépítése segítségével megakadályozható a vállalkozások által a lakossági környezeti életteret érintő környezet terhelés növekedése.

6. Elérhetőség és mobilitás javítása:A kialakításra kerülő iparterületen megépítésre kerülő szilárd burkolatú út lehetővé teszi a munkahelyek és szolgáltatások jobb elérhetőségének biztosítását. A terület tömegközlekedéssel könnyen elérhető, ezért a fejlesztés megvalósítása, majd a gazdasági szereplők betelepülése hozzájárulhat a jelenleg közösségi közlekedést választó utasok számának megtartásához, a negatív tendencia megfordításához, a távlati utasszámnövekedés elősegítéséhez. Támogatást igénylő további célja, hogy a TOP-3.1.1-15 kódszámú konstrukcióra benyújtott kerékpárút hálózat kialakításának megvalósulása esetén Körtvélyes városrész az iparterületeivel együtt a városi kerékpárforgalmi hálózatba bekapcsolásra kerüljön.

1.2 Jelen projekt keretében vállalt fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe indikátor nagysága: 11 ha

2.1 Fejlesztéssel érintett település (Komló) szerepel a szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól szóló 27/2013. (II. 12.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében.

2.2 Fejlesztéssel érintett település (Komló) nem szerepel a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletében

3.1 Támogatást igénylő folyamatosan végez befektetés ösztönző és marketing tevékenységet a helyi, illetve a városba való betelepülést tervező vállalkozások felé, amelynek célja, hogy telephelyüket gazdasági, ipari központokban alakítsák ki. Ennek eredményeként több vállalkozás tette át a telephelyét a város különböző pontjairól a már működő Ipari Parkba, valamint a Nagyrét utcai iparterületre. Mivel jelenleg a támogatást igénylő tulajdonában nincs olyan ingatlan, ami a gazdasági szereplők részére felajánlható volna, ezért a jelen projektben szereplő fejlesztés megvalósításával az önkormányzat tovább tudná folytatni azt a megkezdett folyamatot, hogy a vállalkozásokat a kialakítani kívánt iparterületre való betelepülésre ösztönözze. Támogatást igénylő az iparterületen tervezett 6db ingatlanból jelenleg két gazdasági szereplő részéről szándéknyilatkozattal rendelkezik, hogy amennyiben a jelen projektben szereplő fejlesztés megvalósul, úgy a területen ingatlant vásárolnak és a telephelyüket ott alakítják ki. Ezen kívül az 1db különleges besorolású ingatlant kívánja az önkormányzat felajánlani a büntetésvégrehajtási létesítmény építésére. Így a 6db ingatlanból összesen 3 esetében van előzetes igény, szándéknyilatkozat a hasznosításra vonatkozóan.

3.2 Jelen projekt esetében ez az értékelési szempont nem értelmezhető, mivel zöldmezős beruházásról van szó. A projekt megvalósításával a területen létesülő összes gazdasági szereplő számára biztosított lesz a kiépítendő szolgáltatások köre (viziközmű és energetikai infrastruktúra, közút, közvilágítás, hulladékszállítás, valamint a támogatást igénylő által szervezett jelenleg is elérhető szolgáltatások: pályázatfigyelés, vállalkozói fórumok, szakmai egyeztetések)

3.3 Jelen projekt esetében nem értelmezhető, mivel zöldmezős beruházásról van szó. A 3.1 pontban kifejtett, az iparterület hasznosítására vonatkozó igények alapján a 3 db terület nagysága összesen: 7,15 ha. A teljes terület 11,16 ha, így a leendő kihasználtsági arány: 64% 4.1 Jelen projekt esetében nem értelmezhető, mivel zöldmezős beruházásról van szó. Az önkormányzati hivatal helyi adóirodájának tájékoztatása szerint a város legnagyobb foglalkoztatója 171 főt foglalkoztatott a legutóbbi adatszolgáltatás alapján. Amennyiben az iparterületen a büntetésvégrehajtási létesítmény megvalósul a tervezett kb. 250 fős foglalkoztatotti létszámmal, akkor az városi viszonylatban a legnagyobb foglalkoztatottságot jelenti.


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067