Baranya.hu

Komló és térsége szociális alapszolgáltatásainak komplex fejlesztése

150 000 000 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás


Pályázó neve: Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás

Projekt megnevezése: Komló és térsége szociális alapszolgáltatásainak komplex fejlesztése

OP név: TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Pályázati kiírás megnevezése: TOP-4.2.1-15-BA1 - Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Projekt helyszíne (régió): Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye): Baranya

Projekt helyszíne (település): Komló

Megítélt összeg: 150 000 000 .- HUF

Támogatás aránya: 100 %

Támogatási döntés dátuma: 2017.05.29

Forrás: ERFA

Projekt összköltség: 150 000 000 .- HUF

A projekt összefoglalása:

A megvalósítás helyszíne a komlói járást települései valamint a pécsi járáshoz tartozó Hosszúhetény területe. A Komlói Járást 20 település alkotja: Bikal, Bodolyabér, Egyházaskozár, Hegyhátmaróc, Kárász, Komló, Köblény, Liget, Magyaregregy, Magyarhertelend, Magyarszék, Mánfa, Máza, Mecsekpölöske, Oroszló, Szalatnak, Szárász, Szászvár, Tófű, Vékény. Területe 292 négyzetkilométer. A járásban jelenleg 37.211 fő lakik életvitel szerűen. Általánosságban jellemző, a szakképzett, illetve a főiskolát vagy az egyetemet végzettek elvándorlása nagyobb városokba, a fiatalok számának csökkenése és az időskorúak számának növekedése. A roma lakosság aránya településenként nagyon változó 14% - 38 % között van. Sok az ellátásra szoruló személy, amelyet a tagoltság, a nehéz közlekedési viszonyok, a képzetlenség, és a kialakult életvezetési igénytelenség tovább nehezít. A járás gazdasági helyzete az utóbbi években inkább romlott, mint stagnált. A közigazgatási, egészségügyi, oktatási centralizálások eredménye képen a foglalkoztatók száma egyre csökkent – a legnagyobb foglalkoztatók az önkormányzatok és intézményeik – a munkanélküliség egyre magasabb. Nagyon kevés vállalkozás tud megmaradni a térségben, ennek eredménye a munkahelyek számának csökkenése. A közfoglalkoztatás jelenti sok településen az egyetlen lehetőséget valamilyen szintű önellátásra. A közösségi élet az önkormányzat és a helyi civil szervezetek, szerveződések aktív együttműködésén alapul. A megvalósítás helyszíne a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás területe, amelyhez 21 település tartozik, a társulás gesztora Komló város. A Társulást az alapító önkormányzatok határozatlan időre hozták létre. Működését 1999.december 1. napján Területfejlesztési Társulásként kezdte meg. Ezt követően, 2004. június 18. napján átalakult a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulásává.2004. december 31. napján a Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás, mint költségvetési szerv megszűnt, teljes és általános jogutódja az önálló jogi személyként nyilvántartott Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás. A többcélú társulásban, a 65/2004. (IV.15) Korm. rendelet alapján vállalt feladatokat 2007. augusztus 30. napjáig, határozott időre biztosították a települések. Azt követően a megállapodást határozatlan időre szólóan módosították. A Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás – a törvényben foglalt – többcélú társulásként 2004. június 18, illetve 2005. január 1. napja óta működik. Tervezett projekt átfogó célja, hogy a projekt az szociális alapellátások fejlesztésével hozzájáruljon a térségben élők életminőségének javulásához, hiszen az életminőség tartós javítása a korszerű infrastruktúra és széleskörű szolgáltatások nélkül elképzelhetetlen. A pályázat specifikus célja, hogy hozzájáruljon a társulás ellátási területén élő állampolgárok szociális biztonságához és a prevenciós tevékenységek, valamint a szociális szolgáltatások helyi viszonyokhoz igazított fejlesztésével lépéseket tegyen az térségben élők társadalmi, gazdasági helyzetének javulásához. A szolgáltatások tartalmi fejlesztéséhez alapfeltételnek tekintjük a leromlott állapotú ingatlanok fejlesztését, így a projekt konkrét célja a szociális alapellátások infrastruktúrájának - az esélyegyenlőség elveinek megfelelő - fejlesztése annak érdekében, hogy a család és gyermekjóléti szolgálat és központ, a házi segítségnyújtás, és az idősek nappali ellátását biztosító szociális szolgáltató központ és a szenvedélybetegekkel foglalkozó közösségi szolgálat XXI. sz-i körülmények között valósíthassák meg a szakmai programjukat. A projekt célja a társulás által működtetett szociális ellátórendszer infrastrukturális és tárgyi feltételeinek fejlesztése, valamint új, a szükséges feltételek hiánya miatt eddig nem működő szociális szolgáltatás bevezetése. A projekt keretében a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat valamint a házi segítségnyújtás és az idősek nappali ellátásának feltételei javulnak, demens ellátással bővül az ellátotti kör. A demens nappali ellátás új szolgáltatásként jelenik meg, ehhez a szolgáltató működési engedélyt módosít. Új szolgáltatásként az elindul a térségben szenvedélybetegek számára közösségi ellátás. A projekt keretében öt szociális alapszolgáltatás fejlesztése valósul meg: - Család és Gyermekjóléti Szolgálat - Családsegítő és Gyermekjóléti Központ - Idősek nappali ellátása (Szociális Szolgáltató Központ) - Közösségi szolgáltatás szenvedélybetegek számára - Házi segítségnyújtás (Szociális Szolgáltató Központ) Családsegítés a gyermekjóléti szolgáltatással egy szolgáltató – a család- és gyermekjóléti szolgálat – keretében működtethető. Az intézmény keretein belül elkülönülten, önálló szakmai egységként működik a szolgálat, egy szakmai vezető (Komlói Közös Önkormányzati Hivatal, Magyarszéki Közös Önkormányzati Hivatal, Hosszúhetény Önkormányzati Hivatal települései), és egy vezető családsegítő (Szászvári Közös Önkormányzati Hivatal, Egyházaskozári Közös Önkormányzati Hivatal települései) szakmai támogatásával. A gyermekjóléti szolgálat ellátja a Gyermekvédelmi törvény 39. § és a (2) bekezdés szerinti gyermekjóléti szolgáltatási feladatokat, valamint a családsegítés, Szociális törvény 64. § (4) bekezdése szerinti feladatait. Család és Gyermekjóléti Központ A gyermekjóléti központ a család és gyermekjóléti szolgálat általános szolgáltatási feladatain túl ellátja a Gyermekvédelmi törvény 40/A. § (2) bekezdésében foglalt alábbi feladatokat: A gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, programokat nyújt, - kapcsolattartási ügyeletet, ennek keretében közvetítői eljárást, - jogi tájékoztatásnyújtást és pszichológiai tanácsadást, - családkonzultációt, családterápiát, családi döntéshozó konferenciát; - készenléti ügyeletet biztosít - kezdeményezi a gyermek védelembe vételét vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét, - javaslatot készít a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására, valamint a gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására és megszüntetésére, - együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal és a megelőző pártfogó felügyelővel a bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek megelőző pártfogását, - a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében szociális segítőmunkát koordinál és végez - utógondozást végez - a gyermekvédelmi gyámmal együttműködve - védelembe vett gyermek esetében elkészíti a gondozási-nevelési tervet, szociális segítőmunkát koordinál és végez, illetve a gyámhatóság megkeresésére a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet készít; - szakmai támogatást nyújt az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok számára. A Család és Gyermekjóléti szolgálat az alapellátást biztosítja a társulás településein, a központ járási szinten biztosítja az ellátásokat. Az idősek nappali ellátást biztosító intézmény az ellátást igénybevevők részére szociális, egészségügyi, mentális gondozást, valamint az állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt. Feladata, a helyi igényeknek megfelelő közösségi programok szervezése is. Szolgáltatásait nyitott formában, az ellátotti kör, valamint a lakosság számára elérhetően szervezi. Az idősek klubjai a Komlói Kistérség valamennyi településéről fogadnak szolgáltatást igénylőket. Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében biztosítjuk az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. A házi segítségnyújtás során gondozók segítséget nyújtanak: - az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzésében, - az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában, - a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtásban. Mindkét szolgáltatást a Szociális Szolgáltató Központ biztosítja, a társulás településein elérhetőek. A projekt keretében az alábbi önállóan támogatható tevékenységek valósulnak meg: - új szolgáltatás létrehozása -felújítás - alapszolgáltatáshoz kapcsolódó IKT infrastruktúra fejlesztés, hálózati infrastruktúra kiépítése -eszközbeszerzés Akadálymentesítés az építéshez kapcsolódóan projektarányosan valósul meg, szórt azbeszmentesítésre nincs szükség. Kötelező tájékoztatás és a projektmenedzsment az előírások szerint valósulnak meg. A projekt célcsoportjai: a társulás területén élő lakosság, kiemelt célcsoportok az krízisbe került családok, a gyermekek, idősek és a szenvedélybetegek. A projekt hatással lesz a térség lakosságából mindazokra, akiknek valamilyen a szociális szolgáltatás igénybe vételére van illetve lesz szükségük, a szolgáltatások kedvező hatásából részesülnek a szolgáltatást biztosító szakemberek is. A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások száma 5 db.


Vissza


További projektjeink

Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban

Projekt megvalósításának összege:

499 999 999 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

"Élhetőbb lakókörnyezetünkért" Mágocson

Projekt megvalósításának összege:

200 000 000 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Egészségügyi alapellátás fejlesztése Garé településen

Projekt megvalósításának összege:

41 840 270 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program GARÉ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA