Baranya.hu

A mohácsi Eötvös utcai óvoda épületének energetikai korszerűsítése

55 919 937 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA


Pályázó neve: MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Projekt megnevezése: A mohácsi Eötvös utcai óvoda épületének energetikai korszerűsítése

OP név: TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Pályázati kiírás megnevezése: TOP-3.2.1-15-BA1 - Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

Projekt helyszíne (régió): Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye): Baranya

Projekt helyszíne (település): Mohács

Megítélt összeg: 55 919 937 .- HUF

Támogatás aránya: 100 %

Támogatási döntés dátuma: 2017.05.29

Forrás: ERFA

Projekt összköltség: 55 919 937 .- HUF

A projekt összefoglalása:

A projekt célkitűzése a mohácsi Eötvös utcai óvoda épület éves energiafelhasználási és üzemeltetési költségeinek, valamint ezáltal az üvegházhatású gázok kibocsátásának jelentős csökkentése. A projekt összhangban van a TOP 3.2. intézkedésében megfogalmazott fejlesztési irányokkal, ezen belül is az alábbi beavatkozásokkal: -Az önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által, -Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő ber. korsz.,cseréje,és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rend. korszerűsítése Az épület a tervezett fejlesztések megvalósulását követően meg fog felelni a 2016.01.01-től hatályos 7/2006. TNM rendelet szerinti korszerűt megközelítő energetikai minőség szerinti besorolásnak (DD). Műszaki tartalom: 3.1.1. a) külső határoló szerkezetek korszerűsítése: a homlokzati falaknál 16 cm, a padlásfödémnél 30 cm kőzetgyapot, a pincefödémnél 16 cm expandált polisztirol keményhab hőszigetelés, régi fa nyílászárók cseréje 3-rétegű hőszigetelő üvegezésű PVC nyílászárókra. 3.1.2. h) fűtési rendszer korszerűsítés: kondenzációs falikazán, időjárásfüggő szabályzóval, új fűtési elosztó hálózat, radiátorokra termosztatikus szelepek. 3.1.3. a) projektarányos akadálymentesítés. 3.1.3. c) kötelező nyilvánosság biztosítása. 3.1.3. d) épületet használók képzése. Jelen projekt nem tartalmazza erre az épületre vonatkozóan napelem rendszer telepítését, mert Mohács Város Önkormányzata külön projekt keretében napelemparkot hoz létre, mely a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő épületek, létesítmények saját (közcélú) energiaigényét elégíti ki megújuló energiaforrásokból nyert energiával, beleértve az Eötvös utcai óvoda épületét is. A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos legfontosabb elvárásokkal való összhang (Pályázati felhívás 3.2. alpontjai szerint): 1) A projekt betartja a vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat. 2-23) A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a támogatást igénylő vállalja, hogy esélytudatosságot fejez ki. 3) A projekt helyszíne a lakosság számára látogatható, így elősegíti a lakosság szemléletformálását. 4-8-10) A projekthez csatoltuk a kiindulási állapot energetikai tanúsítványát. A projekt műszaki tartalma a fejlesztés utáni állapotra vonatkozó energetikai tanúsítványon alapul. 5) A projektnek nincs előre látható klímakockázata. 6) A projekt tárgyát képező épület a TOP 1.4.1 felhívásban támogatható funkcióval bír (óvoda). A támogatást igénylő önkormányzat nyilatkozata csatolásra került, miszerint a beruházás révén megvalósítani kívánt épületenergetikai korszerűsítések vonatkozásában nem vesz igénybe a 2014-2020-as tervezési időszak releváns TOP 4.1.1; 4.2.1; 1.4.1 felhívásából támogatást. Az épület 100% önkormányzati tulajdonban van, az épület funkcióját az önkormányzat a fenntartási időszak alatt fenntartja. 19) A projektbe bevont épület nem tartalmaz szórt azbesztet. 20) A projekt megfelel a projektarányos akadálymentesítés követelményeinek, ezt rehabilitációs szakmérnök nyilatkozata igazolja. 22) A kedvezményezett eleget tesz a tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek, erre vonatkozóan önálló költségtétel került betervezésre. 24) A projekthez csatolásra került a Projekt Terv és annak összes releváns melléklete. 25) A projekt BMR-je 0,91%, ami az előírt -4 % és 4 % közé esik. 26) A projekt összköltségvetése 1 millió EUR alatti, így nem szükséges költség-haszon elemzés (CBA) készítése. 27) A projekt megvalósítása során műszaki ellenőr kerül bevonásra, erre vonatkozóan önálló költségtétel került betervezésre. 28) A projekt abszolút mértékben csökkenti az ÜHG kibocsátást (33,97 tCO2/év egyenértékkel). 29) A projektbe bevont épületre alkalmazható a 176/2008. (VI.30) Korm. rendelet és 50 nm feletti hasznos alapterületű. 33) Az új fűtési elosztó hálózat időjárásfüggő szabályozással és időprogrammal lesz kiépítve. 36-38) A projekt tartalmazza az épülethasználók képzését, erre önálló költségtétel került betervezésre. 39) A támogatást igénylő nyilatkozatban vállalta, hogy legkésőbb a fenntartási időszakba léptetésig megszerzi a megyei önkormányzat támogató nyilatkozatát a megyei SEAP/SECAP-hoz való illeszkedésről. 42) A projekt keretében a TNM rendelet szerinti jelentős felújításra kerül sor. 43) A projekt kielégíti a TNM rendelet 6. par (5) és (6) bek. szerinti követelményeket. 45) A meglévő és cserélni kívánt nyílászárók nem felelnek meg a TNM rendelet szerinti követelményeknek, a tervezett nyílászáró csere tehát indokolt. 48) A beépítendő kondenzációs falikazán teljesíteni fogja az előírt tüzeléstechnikai követelményeket. 53) A tervezett beruházás vonatkozásában a támogatást igénylő nem vesz igénybe más 2014-2020-as tervidőszaki európai uniós támogatást. A projekt megfelel a Tartalmi értékelési szempontoknak és a Terület-specifikus értékelési szempontoknak, ezt a Projekt Terv tartalmazza.


Vissza


További projektjeink

Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban

Projekt megvalósításának összege:

499 999 999 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

"Élhetőbb lakókörnyezetünkért" Mágocson

Projekt megvalósításának összege:

200 000 000 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Egészségügyi alapellátás fejlesztése Garé településen

Projekt megvalósításának összege:

41 840 270 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program GARÉ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA