Baranya.hu

Mohácsi kerékpárút-hálózat bővítése és körforgalom építése.

400 000 000 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA


Pályázó neve: MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Projekt megnevezése: Mohácsi kerékpárút-hálózat bővítése és körforgalom építése.

OP név: TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Pályázati kiírás megnevezése: TOP-3.1.1-15-BA1 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés

Projekt helyszíne (régió): Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye): Baranya

Projekt helyszíne (település): Mohács

Megítélt összeg: 400 000 000 .- HUF

Támogatás aránya: 100 %

Támogatási döntés dátuma: 2017.05.29

Forrás: ERFA

Projekt összköltség: 400 000 000 .- HUF

A projekt összefoglalása:

Mohács Város Önkormányzata az integrált településfejlesztési stratégiában–a településfejlesztési koncep-val és az Eu.2020 stratégiával összhangban–határozta meg a 2023-ig elérni kívánt fejlesztési célokat.A stratégiában kitűzött jövőkép és átfogó célok elérése érdekében 8 középtávú városi szintű tematikus célt jelölt ki.E célok között szerepel a fenntartható közlekedés feltételeinek fejlesztése,az alternatív közlekedési módok,a kerékpáros és gyalogos közlekedők számának növelése. Mohács városa elnyerte a„Kerékpárosbarát Település 2015”címet. A projekt célja egyrészt a kerékpárút építéssel a fenntartható,a kerékpárbarát közlekedés feltételeinek fejlesztése a településen és a lakott területen kívül elérhető lakott településrész,valamint a lakott területen kívül elhelyezkedő munkahelyek és a település belterülete között. Másrészt az 56.sz.főút átkelési szakaszán található balesetveszélyes csomópont közlekedésbiztonsági átépítése. A közlekedésbiztonsági tevékenység fejlesztése állami tulajdonú orsz. közúton jön létre,ezért a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ előírta a Magyar Közút NZrt.konzorciumi partnerként.A jelen projekt tárgyát képező beruházás több egymáshoz fizikailag nem kapcsolódó megvalósítási helyszínt érint. A város kerékpárút hálózat fejlesztése két egymástól független területen a város ÉNY-i részén,valamint az iparterületen valósul meg.Mohács ÉNY-i részén a centrumtól 5 km-re,az 56-os út mentén fekszik Szőlőhegy,amely Mohács területén kívül elérhető lakott településrésze.Szőlőhegyen a lakóövezeti részek egymástól szétszórtan helyezkednek el.A már meglévő kerékpárutak nem kötik össze ezen területi részeket,ezért kerékpáron,valamint gyalog történő közlekedés nem biztonságos.Ebből kifolyólag az ott élők,a városba való bejutásuk érdekében gyakrabban használják az egyéni autós,és a közösségi közlekedést.Jelen projekt keretében a Szőlőhegyen megépülő 1440m(becsült)hosszú,kerékpárút a Pécsi út-5607-es út közötti kerékpárutat kötné össze, az 56-os út jelzőlámpás csomóponton áthaladva,az 5121-es út mellett található kerékpárúttal.A fejlesztés pótolná a hiányzó szakaszt,ami egyrészről biztosítja biztonságos,kényelmes közlekedési feltételeket valamennyi közlekedő számára,és egyben hozzájárul a fenntartható közlekedési módok közlekedési feltételeinek javításához.Másrészt elősegíti a már Mohácson megvalósult kerékpárutak hálózatosodását.A kerékpárút mindkét oldalán padka kerül kialakításra,továbbá a nyomvonal mellett váltakozva, az egyik oldalon árok kerül kiépítésre,ami a csapadékvíz elvezetését biztosítja. A lakóövezeti részek szétszórt,valamint a jelentős művelés alatt lévő területek(szőlő,kiskert)elhelyezkedése,továbbá a közlekedésbiztonsági szempontokat figyelembe véve,indokolt egy átvezetés megépítése az 56-os úton,amely biztosítja valamennyi közlekedő számára a veszélytelen közlekedés feltételeket.Az építés során a jelzőlámpás csomópontot is(56-os út)-a kerékpáros közlekedés biztonságos átvezetése miatt-át kell építeni,emellett a közművek kiépítését,és védelembehelyezését is el kell végezni. A nyomvonal mentén elhelyezkedő vállalkozások száma nem jelentős(lásd térkép mell.),viszont a jelzőlámpás csomópont(56-os út)mellett,ami a nyomvonal végén található a Szőlőhegyi Óvoda,orvosi rendelő.A fejlesztés hatására a kerékpárút szomszédságában működő vállalkozások és gazdasági társaság is (lásd térkép melléklet)könnyedén,biztonságosan megközelíthetők,ezért jelentős dolgozói forgalom várható a Szőlőhegy,ill. a város irányából.A munkahelyek könnyebb megközelíthetősége lehetőséget teremt,valamint csábítóan hat az álláskeresőkre,ami kedvező irányba mozdítja a munkahelyteremtés.A projekt közvetett módon hatással lehet a turizmusra,és a gazdaságra is,mivel a városközpont és a településrész között a kerékpárforgalmi hálózat teljessé válik,így a városba érkező turisták kerékpárral (kerékpárkölcsönzés)biztonságosan eljuthatnak,a városból a Szőlőhegyig,ahol megtekinthetik a turisztikai látnivalókat,a nyitott pincéket.Továbbá a megvalósuló kerékpárbarát fejlesztés a jövőben becsatlakozna az Eurovelo 6 kiépítendő hálózatba.A tervezett kerékpárút tervei egy korábbi pályázat benyújtása miatt elkészült,amelynek felülvizsgálatát a jelen pályázati kiírásnak megfelelően el kell végezni. A projekt megvalósítása során a másik gyalog-és kerékpárút kialakítása az iparterületen valósulna meg,a most épülő feldolgozó üzemig(közeljövőben várhatóan 570 embert fog foglakoztatni,kétműszakos munkarendben).A kerékpárosbarát fejlesztés a Pécsi út-5607-es út közötti kerékpárutat kötné össze az iparterületen 2014-ben elkészült nyitott kerékpársávval.Az elválasztás nélküli gyalog-és kerékpárút becsült hossza 456m,melynek két oldalán szegély és padka kerül kialakításra.A létesítmény magvalósításához kapcsolódnak infrastrukturális munkák(csapadékvíz elvezetése)is.A kerékpárút közvetlen közelében szántó földterület található,ezért a létesítményre történő jogosulatlan ráhajtás megakadályozása érdekében fém pollerek elhelyezése szükséges.A kerékpáros útvonal üzemi területeket tár fel(jövőben több üzem valósul meg(lásd térkép)),ahol vállalkozások kétműszakos munkarendben is foglalkoztatják az alkalmazottakat,ezért nagyszámú kerékpáros és gyalogos forgalom várható.Ennek okán a közvilágítás indokolt valamennyi közlekedő számára a biztonságos közlekedési feltételek biztosítása érdekében.A fejlesztés lehetővé tenné a biztonságos közlekedést a lakott területen kívül elhelyezkedő munkahelyek és Mohács belterülete között.Ez elősegíti a munkaerő területi mobilitást,ami gazdaságfejlesztés eredményez.A tervezett kerékpárút,gyalog-és kerékpárút a Mohács Város szabályozási terve szerinti közlekedési területen valósul meg.A projekt harmadik megvalósítási helyszíne Mohács belterületén a Kossuth L. u.(5121.jelű orsz.közút),a Liszt F. u. és a Dózsa Gy. u.(belterületi gyűjtőutak)kereszteződése,ami a korábbi 56.sz.főút átkelési szakaszán található.A meglévő balesetveszélyes csomópont Mohács egyik legfrekventáltabb pontja,mivel a horvát határ ill. a kompátkelő,továbbá a város É-i részén található lakótelep,valamint a lakópark forgalmát bonyolítja le.Jelenleg a 90-es évek elején létesített jelzőlámpás rendszer biztosítja valamennyi közlekedő számára a csomóponton az áthaladást.A közlekedési lámpa telepítési évéhez képest a forgalmi adatok jelentősen változtak(emelkedett),ezért az akkor még megfelelően működő lámpás csomópont már nem felel meg a kor követelményeinek.A belvárosba vezető kereszteződésben jelenleg kiépített kanyarodó sávok találhatók.A csomóponton 2 kerékpárút és 2 kerékpársáv halad keresztül.A Liszt F.u-i szakaszon önálló kerékpárút,a Dózsa Gy.u. D-i oldalán pedig közös gyalog-és kerékpárút van.A Kossuth L.u-ban az útburkolat szélén mindkét oldalon kijelölt kerékpársáv került felfestésre.A 2014.évi forgalomszámlálási adatok alapján a Kossuth L.u-ban a gépjárműforgalom 5035E/nap,ebből tehergépjármű 210j/nap.A Dózsa Gy.u-ra (becsült~1200E/nap)és a Liszt F.(~1200E/nap) a gépjárművek forgalmára vonatkozóan nincs adat.A tervezett közlekedésbiztonsági beruházás célja egy olyan forgalomszervezési megoldás kiépítése,mellyel a leterhelt kereszteződésen történő áthaladás valamennyi közlekedő számára biztonságosabbá,dinamikusabbá váljon.A körforgalom egy olyan forgalomtechnikai modell,amely egyrészt esetenként gyorsítja a kereszteződés forgalmát azzal,hogy a befűződés szinte folyamatos,szemben a jelzőlámpás rendszernél alkalmazott megoldással,melynél egyszerre csak az egyik irány számára biztosított a továbbhaladás lehetősége,ezáltal a gépjárművek légszennyezését is csökkenti.Másrészt forgalomlassító hatása is ismert,mert valamennyi irányból érkező jármű sebességcsökkentésre kényszerül a folyamatos haladás biztosítása mellett.A járművezetők biztonságérzetét fokozza,körültekintésre sarkallja a közlekedőket.A megvalósítandó körforg. forgalomcsill. hatásával orvosolná az üzemzavar esetén gyakran előforduló kaotikus forgalmi helyzetet,és a baleseti lehetőségek drasztikus csökkenését eredményezné. Valamennyi közlekedő igényeit figyelembe véve egy 7m körpálya szélességű(szűkített v.mini középsziget)körforgalmat szükséges építeni.A kereszteződésen gyalogos és kerékpáros forgalom áthaladását az útügyi műszaki előírásoknak megfelelően kerül megtervezésre.A tervezett körforgalomhoz szükséges igazítani a csapadékvíz elvezetését, a járda csatlakozását,a kapubejárókat, valamint a közművek kiváltását (elektromos és kommunikációs kábelek,víz gerincvezeték)is. A szükséges megvalósítási helyszíneken kerékpártámaszok kerülnek elhelyezésre. A beavatkozás terület tárgyát képező ingatlanok művelési ág besorolását, helyrajzi szám ill. tulajdonviszonyait bemutató táblát a támogatási kérelembe felcsatoltuk. A fejlesztés táj-és természetvédelmi értékeket nem érint,továbbá a tervezés és a megvalósítás során nagy figyelmet fordítunk a környezetre.A beruházás megvalósítása nem veszélyezteti a környezet indokolatlan-szükséges mértéken felüli-károsítását. A megépülő létesítmények karbantartási munkák(hó-és síkosságmentesítés,kétoldali padka kaszálás,parlagfő irtás)ellátásához egy 75 LE típ. traktor kerül beszerezésre,hótoló,sószóró,rendkasza,lengőkéses fűkasza adapterekkel.A megépülő létesítmények fenntartását az önkormányzat költségvetéséből biztosítja. A projekt keretében megvalósuló fejlesztés a közúti közlekedésről szóló 1988.I.tv.8.§(1a) bek-vel összhangba kerül tervezésre valamennyi érintett közlekedő igényeinek a figyelembevételével.A beavatkozással a gyengébb közlekedők védelme érdekében a gyalogos,kerékpáros és a közösségi közlekedési módok biztonságos közlekedési feltételei kerülnek fejlesztésre. A tervezés és a megvalósítás során a biztonságos közlekedési feltételek valamennyi közlekedő számára biztosítottak lesznek A projekt keretében a célcsoportok részére kerékpáros közlekedést népszerűsítő,közlekedésbiztonsági célú szemléletformáló kampány valósul meg.A kerékpáros program 1 napos és minden résztvevő számára ingyenesen kerül megrendezésre.A rendezvény programkínálata:kerékpáros kultúra népszerűsítése,KRESZ oktatás fiataloknak előadó részvételével,városi közlekedési szabályok ismertetése,továbbá a kerékpározás előnyeinek népszerűsítése szórólapon.Az eseményen a résztvevőknek biztosítva lesz étel,ital és toalett lehetősége. A Szőlőhegyi kerékpárút projektelem közvetlen célcsoportja a Szőlőhegy lakott területén élő lakosok,kisgyermekes családok,valamint a város egész lakossága(zártkerti termőföldek,szőlők megközelítése okán).E célcsoport tekintetében a város biztonságos elérési lehetőségének megteremtése,a hivatásforgalmi közlekedés biztonságossá tétele indokolja a fejlesztés végrehajtását.A célcsoport szempontjából kiemelt jelentőségű a kerékpárút megépülése,hiszen a munkahely elérése mellett a városban található közszolgáltatások,közigazgatási,oktatási intézmények elérése esszenciális jelentőségű számukra. Közvetett célcsoportja a városba látogató bel-és külföldi turisták,akiknek lehetőségük van a városban kerékpárt kölcsönözni és a város valamint környéke által kínált turisztikai látványosságokat(Sz.Jakab Kápolna,borturisztika stb.)kerékpárral biztonságosan elérheti,ezáltal az aktív pihenés eredményét teremtik meg. A gyalog-és kerékpárút projektelem közvetlen célcsoportja az iparterületen működő vállalkozások alkalmazottai, közvetett célcsoportjaként említhető Mohács város lakossága.A kerékpárforgalmi útvonal kialakítása a célcsoport aspektusából lényeges,mert az iparterületen üzemelő vállalkozások közelébe közösségi közlekedést szolgáló eszközök nem közlekednek,így az ott dolgozó alkalmazottaknak más alternatív közlekedési módot szüksége választani a megközelíthetőség érdekében. A csomópont fejlesztés közvetlen célcsoportja Mohács város lakossága, a közvetett pedig a horvát határ és a kompátkelő irányából a településen átutazok,valamint a városba látogató bel-és külföldi turisták.A körforgalom megvalósítása valamennyi közlekedő számára lényeges,mert a csomóponton való áthaladást dinamikussá,de egyben biztonságossá is teszi,mivel a becsatlakozás miatt az gépjárműveket lassításra kényszeríti. A projekt keretében megépülő gyalog-és kerékpárutak megvalósításával valamint a csomópont közlekedésbiztonsági célú átépítésével megteremtjük a fenntartható közlekedés feltételeit.Következményeként az alternatív közlekedési módok,a kerékpáros és a gyalogos közlekedés iránt elkötelezettek számának növekedését eredményezi,amely hozzájárul az éghajlatváltozás mérsékléséhez,és hatásaként a CO2 kibocsátás is csökken,ami megteremti az élhető városi és települési környezet kialakítását. A beruházás közvetett gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási kapcsolódással valósul meg, mivel a gyalogos és kerékpáros közlekedés előnybe részesítők,könnyedén és biztonságosan eljutnak a lakóhelyükről a munkahelyig,ami elősegíti a munkaerő területi mobilitását. A tervezett projekt illeszkedik a megyei Területfejl. Pr-ban meghatározott 3 stratégia célhoz: -Stratégiai erőforrások fenntartható használata:Baranya megye gazdaságának jövőbeli fejlődése és a lakosság magasabb életminőségének biztosítása megköveteli a környezeti állapot javítását,a környezeti fenntarthatóságra törekvő új szemléletű,racionális környezet-,illetve erőforrás gazdálkodást. -Elérhetőség és mobilitás javítása:A stratégiai célkitűzésnek feladata,hogy előmozdítsa a fenntartható közlekedési rendszerek létrejöttét a megyében:a munkahelyek és szolgáltatások jobb elérhetőségének biztosításával,az áru-és személyszállítás hatékonyságának növelésével úgy,hogy mindeközben megteremti a lehetőséget a környezetszenny. és az energiafogyasztás csökk.(erőforrás-hatékony közlekedés),a közlekedésbiztonság fokozásának,illetve a vonzóbb,jobb minőségű környezet kialakításának.Cél a munkaerő mobilitás fokozása,az egyéni autós közlekedés visszaszorítása,a kerékpáros és a gyalogos közlekedés iránt elkötelezettek számának növelése továbbá a közösségi-és alternatív közlekedés infrastrukturális feltételeinek javítása. -Nagytérségi csomóponttá válás:cél eléréséhez mind szükséges a közúti,mind a vasúti,mind a vízi és légi közlekedési infrastruktúra összehangolt fejlesztése.A nemzetközi kapcsolatokat biztosító fő közlekedési hálózatok még hiányzó elemeinek kiépítése,a már meglévő hálózati elemek térségközpontokból történő elérhetőségének javítására és a megye zártságát oldó folyami átkelési lehetőségek(különösen a mohácsi Duna-híd)kell koncentrálni. A tervezett beruházás hozzájárul a 3 megyei stratégia célokhoz,mivel a fejlesztés közlekedésbiztonságot fokozná,hatásaként növekedne a kerékpáros és a gyalogos közlekedés iránt elkötelezettek száma.A kerékpáros és a gyalogos közlekedés számának emelkedése, ill. a csomópontba a szinte folyamatosan befűződő gépjárművek eredményeként csökken a CO2 kibocsátás, ami ökológiai lábnyom csökkenést generál.A káros anyagok kibocsátásának mérséklése kedvezően hat a klímaváltozásra,javítja a lakosság környezeti eü-i feltételeit,ami környezeti állapot javítását eredményezi.A fejlesztés elősegíti a megye nagytérségi csomóponttá válását is,mivel egyrészt a D-i határ irányából érkezők a csomóponton áthaladva az M6-os autópályán könnyedén elérhetik a megyeszékhelyet.Másrészt a Mohácson már meglévő kerékpárút-hálózat a jövőben összekapcsolja a mohácsi Duna-hídon kialakításra kerülő külön kerékpáros átvezetést a Pécs irányából megépülő kerékpárúttal. A gyalogosok és kerékpárosok számának emelkedése valamint a csomópontban a gyorsabb áthaladás a városi mobilitás környezetileg(levegőszenny.,zajterhelés)és pénzügyileg (működtetők és a közlekedők oldalán)fenntarthatóbbá tételét szolgálja,és hozzájárul a TOP3. prioritási eredményind.(A napi utazások esetén fő közlekedési eszközként gyal.,kerékp. v. közöss. közleked. módot választók részar.)érékének közvetlen települési,és közvetve orsz. növekedéséhez. A megépülő 1,896km becsült hosszú kerékpárforgalmi létesítmény hozzájárul a megyei területfejlesztési programban meghatározott„Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza”elnev.indikátor teljesítéséhez


Vissza


További projektjeink

Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban

Projekt megvalósításának összege:

499 999 999 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

"Élhetőbb lakókörnyezetünkért" Mágocson

Projekt megvalósításának összege:

200 000 000 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Egészségügyi alapellátás fejlesztése Garé településen

Projekt megvalósításának összege:

41 840 270 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program GARÉ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA