Baranya.hu

„DARÁZSFÉSZEK” Vajszlói Aprófalva Óvoda udvari játszótér fejlesztése

16 000 000 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

SELLYEI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS


Pályázó neve: SELLYEI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS

Projekt megnevezése: „DARÁZSFÉSZEK” Vajszlói Aprófalva Óvoda udvari játszótér fejlesztése

OP név: TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Pályázati kiírás megnevezése: TOP-1.4.1-15-BA1 - A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével

Projekt helyszíne (régió): Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye): Baranya

Projekt helyszíne (település): Vajszló

Megítélt összeg: 16 000 000 .- HUF

Támogatás aránya: 100 %

Támogatási döntés dátuma: 2017.06.13

Forrás: ERFA

Projekt összköltség: 16 000 000 .- HUF

A projekt összefoglalása:

A projekt szakmai tartalmának bemutatása:A projektet a Sellyei Kistérségi Társulás nyújtja be a fenntartása alatt működő Vajszlói „Aprófalva „Óvoda fejlesztésére. A projekt ott valósul meg, a tartalmi és eredményességi leírások is erről szólnak. Az óvoda Vajszló településen van, de szolgáltatásait nemcsak itteni lakosság, hanem környezetében lévő településekről ideérkező gyerekek is igénybe veszik. Vajszlón kívül még 13 kis faluból érkeznek a gyerekek: Adorjás, Kórós, Kisszentmárton, Majláthpuszta, Sámod, Baranyahidvég, Lúzsok, Piskó, Hirics, Vejti, Kemse, Zaláta, Páprád. Mindegyik alacsony lélekszámú település. Az óvodának tagintézménye is van a Bogádmindszenti Óvoda. A családi nevelés és annak hagyománymegtartó hatása megingott. A családi élet hiányosságai egyre inkább sürgető szükségleteket hoznak létre, érzi ezt a szülő, nevelő egyaránt. Ebben a helyzetben a nevelők, egyre inkább megpróbálják pótolni a hiányosságokat, másrészt a szülők – rájönnek, hogy nem tudják maradéktalanul betölteni az ehhez szükséges szerepkört, ezért az intézmények felé fordulnak fokozott igényükkel. Az említettek figyelembevételével cél, hogy a gyermekek minél korábban kerüljenek az óvodába. Ezzel elindul egy folyamat fejlődésükben, mely a szellemi és fizikai gyarapodásukhoz feltétlenül fontos. A gyermekek egyenletes fejlődése érdekében összetett kapcsolati hálót működtetünk: - Az óvoda és a család Cél: A családi és az óvodai élet közötti folyamatosság biztosítása, - Az óvoda és az iskola Cél: Zavartalan óvoda-iskola átmenet biztosítása Az itt gondozott hátrányos helyzetű gyermekeknél a legnagyobb problémát átfogóan az jelenti, hogy a gyermekek jelentős része hátrányos helyzetű. Ez a helyzet részben gazdasági hátrányokból, részben az otthon elsajátítható értékrendi hiányokból ered. Ezeknek a gyermekeknek a jelentős része olyan családi környezetből érkezik, mely valamilyen vonatkozásban sérült. A környezet ahol élnek ingerszegény és kevés motivációval rendelkezik. Ezt a hátrányt is, amit a családi közeg nyújt, ebben az esetben a mi óvodánknak kell leküzdeni. Ezért a tevékenységünk nehéz, a csoportos foglalkozásokon minden olyan dolgot, tevékenységet meg kell a gyermekeknek tanítani ami a társadalmi szokások, értékrend és emberi viselkedésformák elsajátításához szükséges, aminek egy részét a családban kéne elsajátítani. Ezt itt az óvodának kell ezt megtennie. Az intézmény nevelési, gondozási tevékenységével igyekszik pótolni és elfogadtatni a: - családban elsajátítandó általános érvényű szabályok hiányát, - az intézményi szokásokhoz és egymáshoz való alkalmazkodást, - a szokásrendszerekhez, beszabályozáshoz való alkalmazkodást, Ez a tevékenység azért is nehéz, mert ehhez a szülők megnyerése sem egyszerű folyamat. A munkánk eredményességéhez rendszeresen tartunk: - Szülői klubot, - Fogadóórát, - Szülőknek (igényük szerint) szakember segítségével összejöveteleket, - web oldalunkon (www.vajszloovi.nanoweb.hu) folyamatosan lehet informálódni és segítséget kérni tőlünk és szakemberektől. Ez a lehetőség még újszerű, de egyre többen élnek vele. Ezen kívül kiterjedt partneri kapcsolataink vannak a következő szervezetekkel, szolgáltatókkal: Iskola, Nevelési Tanácsadó, Egészségügyi Szolgálat ( védőnő, orvos), Nyugdíjas klub, Roma Nemzetiségi Önkormányzatok, Gyermekjóléti és Családsegítő, Szülői Szervezet. A gyermekek közül sokan az etnikai kisebbségekhez tartoznak, ezért az óvoda együttműködik az érintett nemzetiségi önkormányzatokkal. A működésünk hatékonysága érdekében Helyi nevelési programot dolgoztunk ki, annak mentén végezzük szakmai munkánkat. Intézményünkben érvényesül a befogadó-elvű nevelési gyakorlat, kiemelten a HH és HHH helyzetű gyermekek integrációjának elősegítésével. Összefoglalóan: Az intézményünk alapvető célja a gyermekek nyugodt, élmény gazdag, harmonikus fejlődésének segítése a teljes gyermeki személyiség fejlesztése a tevékenységek által a tevékenységeken keresztül. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének megteremtése. Specifikusan: - problematikus és hátrányos helyzetű gyermekek szocializációs elmaradásának kompenzálása. - különbözőség elfogadása, tiszteletben tartása - nyugodt, biztonságot nyújtó légkör megteremtése, melyben a gyermeki játék elsődlegessége a hangsúlyos. A megvalósítás feladata: Az óvodáskorú gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítése. Ezen belül: az egészséges életmód kialakítása az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítása az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása Tartalma: Játék, mozgás, esztétikai nevelés: mese – vers, énekes játék, vizuális tevékenység, a külsővilág tevékeny megismerése, munka jellegű tevékenység, tanulás Az előzőekben részletesen bemutattuk azt, hogy milyen az óvodánk tárgyi és személyi feltételei ellátottsága, gondozási tevékenysége, milyen terveket, feladatokat valósítunk meg a gyermekekkel való foglalkozás során, hogy hátrányos helyzetükből adódóan az itt eltöltött évek alatt kikerüljenek. A gondozási tevékenységünk szintjén megjelenő szükségletek is a gyermekek rendkívül hátrányos helyzetéhez kapcsolódik. A projekt céljai: . A projekt átfogó célja illeszkedik a pályázatban megfogalmazott célokhoz: Az egészséges életmódra való nevelés játszva a gyermeki képességek fejlesztésével együtt a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által A játszó udvar megfelelő kialakításával fejlesztődik a: - egészséges szemlélet, - mozgáskoordináció, - koncentráció képességének fejlesztése az eszközök használatával, - állóképesség, Ehhez kapcsolódó specifikus célok: - testi és értelmi képességek együttes fejlesztése, - eszközök használatával a szociális képességek fejlesztése, melyen belül a a türelem, a kitartás, az együttműködés képességének együttes megtanítása kerül előtérbe, - csoport kohézió erősítése, - otthoni környezet hiányának csökkentése, Elvárt eredmények: - Nő a gyermekek egymás közti toleranciája, szociális érzékenysége - Nő a gyermekek különbözőségének elfogadása, esélyegyenlőség iránti igénye, - Gyarapszik a gyermekek mozgáskultúrája, - Nő a gyermekek motivált mozgás iránti igénye (teljesítmény- eredmény elvárás) - Nő a gyermekek koncentráció képessége és ehhez kapcsolódóan a sikeres iskolai beilleszkedéshez - szükséges testi, szociális és értelmi képességek kialakulása, - Lehetőség adódik a sajátos nevelési igényű, illetve a tanulási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztésére, hátrányaik csökkentése, sikeres iskolai beilleszkedésük elősegítésére. Mindezeket most kiemeltük a projekt megvalósításával elvártakhoz, de ezek a szempontok az óvoda egyéb nevelési programjaihoz is illeszkednek. Meggyőződésünk, hogy a rendszeres mozgás során fejlődnek a gyermekek pszichikai, testi, értelmi és szociális képességei, ezek eredményeként egészségesebbek lesznek. Mivel a korábbi adatokkal alátámaszthatjuk, hogy a gyermekeink jelentős része ingerszegény környezetből érkezik, ezért itt óvodánkban van alkalma használni a játékokat. Projekt szakmai-műszaki tartalma: A projekt rövid felsorolásszerű leírása: 3.1. Az udvar teljes felújítása, a talaj kiegyenlítése, füvesítése, a játékok biztonságos letelepítés érdekében, 3.2.Udvari játékok beszerzése, régiek felújítása, 3.3.Az óvodát körülvevő kerítés felújítása, 3.4. Az óvoda épületének bejárata előtti terület térburkolása, a babakocsik, és kerékpárok tárolásához, 3.5 Az óvoda épületének bejárata előtt és az udvar egyes részein megújuló energiaforrás hasznosításával működő világítótestek telepítése, 3.6. A projekt előkészítése: a megvalósításhoz szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása 3.7.Projekt menedzsment működése: a projekt megvalósításának projektmenedzseri munkáit saját dolgozóink fogják végezni. Projekt tevékenységek besorolása: 3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek: 3.1.1 A) Intézmény/szolgáltatás infrastrukturális fejlesztése, ezen belül támogatható: c) udvar, játszóudvar felújítása: a terület teljes kiegyengetése, a játékok ütés csillapító burkolatának kialakítása, tárolóhely kialakítása, zöldterület fejlesztése, ivókút építése, kerítés építése. A projekt kapcsán az épületek által közrefogott bejárattal körülhatárolt előudvar felújítása (burkolattal való ellátása), napelemes világítótestek elhelyezése és az épület másik oldalán lévő 2300 m2-es játszóudvar felújítása lesz megvalósítva. Ez a fő tevékenység. A teljes terület kiegyenlítésre, a játékok alatti területek a megfelelő ütés csillapító burkolattal lesznek ellátva és a szabad területek füvesítésre kerülnek. Régi vágyunk, hogy kinti ivókutat helyezzünk el az udvaron, hogy kint is legyen erre lehetőség. Ezen kívül a területet körülvevő kerítés elhasználódott, cserére szorul. A fejlesztés révén teljesen új arculatot kap, kő oszlopok és léc kerítés lesz felszerelve, 400 m hosszon, az igényeknek megfelelő kapukkal kiegészítve. 3.1.1 B) Eszközbeszerzés, beleértve: a) Bútorok és egyéb berendezési tárgyak: udvari játékok, utcabútorok Jelen pályázatot az udvari játékok, és utcabútorok érintik. Részletesen a megalapozó dokumentumban és a mérföldköveknél felsorolásra kerülnek. 3.1.2. Önállóan nem támogatható, de választható tevékenységek: 3.1.2.f) megújuló energiaforrások alkalmazása 3.1.3. Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek közül: 3.1.3.d) nyilvánosság biztosítása. A projekt műszaki-szakmai tartalmával kapcsolatos elvárások: A projekt megfelel a vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályoknak, azokat betartja. A beruházás során nem keletkezezik környezeti kár. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében nem közvetítünk szegregációt, csökkentjük a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. Tartalmi-értékelési feltételeknek való megfelelés: 1. Illeszkedés a TOP céljaihoz: 1.1.A tervezett beruházás illeszkedik ehhez az elváráshoz abban a tekintetben, hogy az óvodai ellátáshoz való jobb hozzáférést biztosítja, és a a pályázó sem tartozik a felhívásban szereplő kizáró okok hatálya alá. 2. Szakmai indokoltság, igény és kihasználtság: 2.1. Jelen projekt esetében a megvalósítandó fejlesztést figyelembe véve nem releváns 2.2. A projekt a megvalósítandó fejlesztés által összhangban van az abban megfogalmazott célokkal, céljai által teljesíti és hozzájárul a teljesítéshez. 2.3. A projektben csak olyan költségek kerültek tervezésre, melyek a felhívás 3.1.4. pontja által nem elszámolható költséget nem tartalmaz. 3. Megalapozottság: 3.1. A projektet érintő tevékenységeket a felhívásban meghatározott kategóriák szerint a dokumentumban részleteztük. 3.2. A mérföldköveket a megvalósíthatóság és a felhívásban szereplő szempontok figyelembe vételével alakítottuk ki. 3.3. Jelen projekt esetében nem releváns 4. Kockázatok: 4.1. A Megalapozó dokumentumban a kockázatok és azok kezelése bemutatásra került. 5. Projekt komplexitása: 5.1. A projekt infrastrukturális fejlesztést és eszközbeszerzést is tartalmaz. 5.2. A projekt kapcsolódni fog ESZA típusú fejlesztéshez, ha a távlati elképzelések szerint a bölcsődei csoport kialakításának feltételeit meg kell teremteni. 6. Hatás: 6.1. Jelen projekt esetében nem releváns 6.2. A projekt a 290/2014(XI.26.) korm. remd. szerint kedvezményezett (sellyei) járásban valósul meg. 7. Integrált megközelítés: 7.1. Jelen projekt esetében nem releváns, a projekt nem városban valósul meg. 8.Fenntarthatóság: 8.1. A projekt kapcsán bemutatásra került a fenntarthatóság. 8.2. A projekt megújuló energiákat alkalmaz. 9. Esélyegyenlőség: 9.1. A projekt hozzájárul a szolgáltatások területileg kiegyenlítettebbé tételéhez, a szegény családok és a hátrányos helyzetű gyermekek számára. 9.2. Az intézmény vállalja, mindennapjaiban alkalmazza is, a befogadó-elvű nevelési gyakorlatot. 10. Költséghatékonyság: 10.1. A beruházás költségvetése takarékos, reális módon lett összeállítva. 11.Eredményesség: 11.1. A vállalás indikátorai relevánsak a célértékek esetében. Terület-specifikus értékelési szempontoknak való megfelelés: 1.1. A projekt illeszkedik a megyei ter. fejl. programhoz és az ITP-hez is a következő pontokon: Illeszkedés a Megyei Területfejlesztési Programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz: A projekt több ponton is illeszkedik a Megyei Területfejlesztési Programhoz: - 2.1.1.Megyét érintő kiemelt területfejlesztési tervek; - 2.4.2.Fejlesztés irányai (térség felzárkóztatása); - Prioritások IV. Illeszkedés az Integrált Területfejlesztési programhoz: A projekt több ponton is illeszkedik a Megyei Integrált Területfejlesztési Programhoz: 2.1. Illeszkedés a BMTP-hez/TOP prioritások 2.3.;3. 4. Társadalmi felzárkóztatás elősegítése/Indikátorok/ térségi gazd-i környezet fejlesztése 1.2. A projekt nem tartalmaz férőhely bővítést, de építéshez kapcsolódó eszközbeszerzést a nevelési tevékenységének emelése érdekében, ami szintén jelentős indikátor a HHH gyermekek felzárkóztatása érdekében. 2. Hozzájárulás a belső területi kiegyenlítődéshez 2.1 A projektgazda a projekt megvalósításával nem létszám kapacitás bővítést valósít meg, de a projekt igénye az egyéb indokokon kívül kapcsolódik a CXC tv. előírásaihoz is. A 3 éves kortól bevezetésre kerülő kötelező óvodai ellátás betartása növelte a gyermekek létszámát, akiknek szüksége van a fejlesztéssel megvalósítandó területre. 2.2. A projekt felújítást, korszerűsítést és eszközbeszerzés tevékenységeket tartalmazza. 2.3. A fejlesztett intézménybe 14 településről járnak gyermekek. 2.4. A településen, az intézményben a szolgáltatás színvonala, az eszközök sokfélesége, beépítendő játékok újszerűsége, és változatossága miatt olyan mértékben növekszik meg, a, ami máshol nem elérhető. 3.Hozzájárulás a gazdaság növekedéséhez 3.1. A projekt tartalmaz megújuló energiaforrások felhasználását a az épület bejáratánál elhelyezésre kerülnek napelemmel működő világító testek. 3.2. Az intézmény vállalja a szülők/ hozzátartozók munkaidejéhez igazodó rugalmas nyitva tartás megvalósítását. 4.Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez: 4.1 A fejlesztés eredményeként nem jön létre foglalkoztatás bővítés. 4.2 Jelen projektben nem releváns, bölcsődei fejlesztést a projekt nem érint. Műszaki-szakmai számszerűsíthető és nem számszerűsíthető eredmények: Műszaki eredmények: - A projekt megvalósítása révén teljesen felújítást nyer a 2300 m2 alapterületű játszóudvar , telepítésre kerülnek benne korszerű színes, kreativitást fejlesztő, mozgás kultúrát és kondíciót erősítő, korszerű eszközök telepítésével. A telepítendő új eszközök, bútorok és kiegészítő berendezések száma: 25 db. A területen néhány napelemes világítótest is elhelyezésre kerül. - Felújításra kerül az óvodát körülvevő kerítés a kapukkal együtt mintegy 400 m hosszban. Az előre gyártott kő lábazatra és oszlopok közé faléc kerítés kerül. - A bejárat előtti tér térkövet kap, így egységes lesz a kép, a babakocsik és kerékpárok tárolása is megoldódik. Szakmai eredmények: A játszóudvar megvalósítása jelentős előrelépés az intézménynek. Az idejáró gyermekek jelentős része a HH és HHH csoportba tartoznak. A megvalósulással egy új lehetőség nyílik, melyet a gondozási-nevelési programunk céljaihoz kiválóan tudunk alkalmazni. Az új terület használatával csökkenthetők a hátrányok, esélyegyenlőség pedig nőni fog. Az iskolába való beilleszkedés is gördülékenyebb lesz.


Vissza


További projektjeink

Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban

Projekt megvalósításának összege:

499 999 999 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

"Élhetőbb lakókörnyezetünkért" Mágocson

Projekt megvalósításának összege:

200 000 000 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Egészségügyi alapellátás fejlesztése Garé településen

Projekt megvalósításának összege:

41 840 270 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program GARÉ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA