Baranya.hu

Mohácsi piac fejlesztése

500 000 000 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA


Pályázó neve: MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Projekt megnevezése: Mohácsi piac fejlesztése

OP név: TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Pályázati kiírás megnevezése: TOP-1.1.3-15-BA1 - Helyi gazdaságfejlesztés

Projekt helyszíne (régió): Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye): Baranya

Projekt helyszíne (település): Mohács

Megítélt összeg: 500 000 000 .- HUF

Támogatás aránya: 100 %

Támogatási döntés dátuma: 2017.05.29

Forrás: ERFA

Projekt összköltség: 500 000 000 .- HUF

A projekt összefoglalása:

A projekt célja a jelenleg elavult, leromlott állapotban lévő mohácsi helyi piac átalakításával, felújításával az árusítás olyan feltételeinek megteremtése, ami a mohácsi piacot a helyi termelők, a vásárlói nagyközönség és a városunkba látogató turisták számára vonzóvá teszi, melynek következtében a helyi termelők árujukkal a mohácsi piacon kívánnak megjelenni. A vonzó piaci környezet kialakítása bevonzza a környező települések termelőit és a lakosságot, turistákat is, mindez hozzájárul a keresleti-kínálati oldal erősödéséhez egyaránt, mely a gazdaság élénkülését eredményezi. Rövid távú célok: Korszerű, színvonalas, minőségi piactér megvalósítása kivitelezéssel és eszközbeszerzéssel; szezonalitás mérséklése intenzív marketing tevékenységgel; fenntartható piaci működés megújuló energiafelhasználással; „post harvest manipuláció” támogatása raktározási, hűtési kapacitások kiépítésével. A projekt hosszú távú céljai: Helyi termékek és helyi termelők piacra jutásának fejlesztése, a piaci kereskedelem szezonalitásának csökkentése, a helyi vállalkozások működési környezetének javítása;a megújuló energiaforrások részarány-növelése. A mohácsi piac a város központjában kialakult tömbbelsőben, magántulajdonú telkek hátsó végére és oldalhatárára épített épületekkel határolt önkormányzati területen működik. Az önkormányzat tulajdonában lévő piactér délnyugati részén egy acél vázszerkezetű, hullámpala fedésű fedett-nyitott árusító csarnok, mellette egy lapostetős üzlet- és raktárépület található. A fedett-nyitott árusítótéren tégla falakra vagy beton lábakra fektetett vasbeton (műkő) lemezekkel ki-alakított fix árusítóhelyek vannak.Közvetlenül a fedett nyitott árusítótér mellett, annak keleti oldalán található a lapostetős, tégalafalas üzlet- és raktárépület, amelynek nagy részét ma már csak tárolásra használják. Piaci napokon az épület keleti oldalához toldott provizórikus előtetők alatt folyik az árusítás.A piactér nagyrészt aszfalt burkolatú, de az északi telekhatáron álló épületek előtti cca. 7 m széles sáv valamint a Jókai utcai felőli gyalogos és gépkocsi bejáró közötti sáv beton járdalappal burkolt. A piac működése jelenleg szinte csak a szerda és szombat délelőttre korlátozódik, egyéb időszakban a környező üzletek kivételével csak elvétve található árus a területen. Éves viszonylatban is nagy az eltérés a téli és a tavasztól őszig tartó időszak között: áprilistól szeptemberig megtelnek az árusítóhelyek, télen viszont alig van árus.A piac környéki parkolás a szomszédos közterületeken történik. A tervezési program az alábbiakat tartalmazza: A piactér közepén a fedett-nyitott árusító tér korszerűsítésre, átépítésre kerül, új födémrendszert kap, hogy az árusítótér teteje parkolóként legyen hasznosítható, amelynek megközelítése a Jókai utca felől megépített rámpán keresztül történik. A téli csúszásmentes biztonságos közlekedés érdekében a rámpa és a parkolószint szerkezete elektromosan fűthető lesz. A parkolók fölé árnyékoló szerkezet kerül, melyek úgy lesznek kialakítva, hogy telepíthetőek legyenek rájuk a napelemek. A parkolók feletti napelemek az elektromos áram termelése mellett az árnyékolást is segítik. A bejáró és a parkolószintre vezető rámpa közötti sávba kiszolgáló épület kerülnek, amelyben a piacfelügyelők irodája, elsősegélynyújtó helyiség, női és férfi, valamint akadálymentes WC lesz. Ebben az épületben kerülnek kialakításra a raktárak, hűtőkamrák és a hulladéktároló. A piac teljes területe egységes, mosható térburkolatot kap. A közműcsatlakozások rekonstrukciójával biztosítjuk a fedett nyitott árusítótéren a csapadékvíz elvezetést, átépítjük a jelenlegi térvilágítást, és rendezett vízvételi helyeket alakítunk ki a meglévők átépítésével. A téli időszakban való üzemeltethetőség érdekében az árusítótér egy része redőnykapukkal lesz zárható, és elektromos fűtéssel lehet majd temperálni a teret. A projektmegvalósítás során eszközbeszerzés keretében kerülnek megvásárlásra azok az eszközök, melyek a helyi piac működéséhez feltétlenül szükségesek. Beszerzésre kerülnek elárusító asztalok, 320 m2 összterület nagyságban, mobil, acél váz szerkezettel és műkő munkalappal. utcabútorok: 10 db pad öntöttvas lábakkal, fa lécekkel és támlával, 10 db utcai szemetes öntöttvas oszloppal és fém kosárral, 5 db szabvány szerinti szelektív hulladékgyűjtő konténer, valamint a piaci felügyelők napi munkavégzéséhez szükséges 1 db laptop, mely az elektronikus nyilvántartási rendszerek, adminisztratív feladatok végzéséhez. Beszerzésre kerül továbbá 1 db multifunkcionális kommunális takarítógép, mely a piac területének tisztán tartásához nélkülözhetetlen. Fentieket figyelembe véve a projekt keretében tervezett beruházás egyes elemei az alábbi támogatható tevékenységek kategóriába illeszthetőek: - Önállóan támogatható tevékenységek a felhívás 3.1.1 pontja alapján: A) Helyi termelők, helyi piacra jutásának támogatása b) Meglévő piaci terület és kapcsolódó infrastruktúrájának átalakítása, felújítása, bővítése, korszerűsítése, helyreállítása. B) Helyi termékek piacra jutását segítő agrár-logisztikai fejlesztések támogatása gyűjtőpont (hub) jelleggel a) A termelést követő műveletekhez (tárolás, hűtés), kapcsolódó infrastruktúra kiépítése ( raktár, hűtőházak kialakítása), szolgáltatásként történő biztosítása. -Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek a felhívás 3.1.2 pontja alapján: a) A fejlesztéshez nélkülözhetetlen, a helyi termékek piacra jutását segítő, ill. közétkeztetéshez kapcsolódó eszközbeszerzés. b) Megújuló energiaforrások részarány-növelése napelemek telepítésével. Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek a felhívás 3.1.3 pontja alapján: a) Akadálymentesítés b) Nyilvánosság biztosítása A projekt tevékenységekre bontott költségvetését a CBA 9.1.1 Beruházási költségek fejezet táblázatai részletesen bemutatják. Itt látható, hogy a projekt keretében egyéb tevékenységekkel is számolunk: - Közbeszerzés - Projektmenedzsment - Műszaki ellenőrzés - Rehabilitációs szakmérnök a megvalósítás alatt - Kötelező nyilvánosság. A fejlesztési során tehát 2 önállóan támogatható tevékenységet valósítunk meg, e tevékenységekkel a helyi termelők és a helyi alapanyagok piacra jutását támogatjuk. Megvalósul a meglévő piaci terület és kapcsolódó infrastruktúrájának átalakítása, felújítása, bővítése, korszerűsítése, és a termelést követő műveletekhez (tárolás, hűtés), kapcsolódó infrastruktúra kiépítése ( raktár, hűtőházak kialakítása), új szolgáltatásként raktározás, hűtve tárolás, hűtött áru raktározása valósul meg. A fejlesztés többségi önkormányzati tulajdonú ingatlant érint. A 2292/1 helyrajzi számú, 4390 m2 nagyságú, valamint a 2662/2 2267 m2 nagyságú ingatlan évek óta Mohács Város Önkormányzata tulajdonában van. A 2336/1 helyrajzi számú, 566 m2 nagyságú ingatlan korábban 100%-ban magántulajdonban volt, azonban az Önkormányzat a helyi piac fejlesztési projekt tervezésének kezdeti szakaszában megkezdte a tulajdonviszonyok rendezését. Tárgyalásokat folytatott az magáningatlan tulajdonosaival és ezt követően első lépésben a teljes nagyságú terület 172/566 tulajdoni hányadrészét adásvételi szerződés megkötésével megvásárolta, a vételár kifizetésével egyidejűleg 2016. április 19-én került pályázó tulajdonába. A földhivatali, telekkönyvi bejegyzés folyamatban van. A fennmaradó 394/566 hányadrészt Mohács Város Önkormányzata megvásárolja, ennek költségét, a projektben el kívánja számolni az elszámolhatósági korlát figyelembe vételével.A beruházás keretében betervezett építési költségeket a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, a Magyar Építész Kamara által kiadott, Építőipari Költségbecslési Segédlet figyelembevételével határoztuk meg, megbízott tervezőiroda készítette el. A tervezett projekt megfelel a pályázati felhívás 3.2 pontjában előírt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárásoknak. Az alábbi 6 mérföldkövet terveztük: a) Projekt előkészítése: A projekt előkészítési dokumentáció teljes körű teljesítése. - műszaki tervdokumentációk elkészítése: engedélyes tervdokumentáció, engedély, kiviteli terv, tételes tervezői költségvetés. - tulajdonviszonyok rendezése - közbeszerzések lefolytatása (kivitelezés, eszközbeszerzés) b) A projekt kivitelezése: A kivitelezési munkáknál a beruházás 25, 50, 75 és 100%-os készültségi szintjénél egy-egy teljesítési mérföldkövet terveztünk c) Projektzárás Projektünk illeszkedik a tartalmi értékelési szempontokhoz, és a terlület-specifikus értékelési szempontokhoz. A Baranya Megye Területfejlesztési Programja céljaihoz való illeszkedés az Üzleti tervben részletesen bemutatásra került. A CBA üzemeltetési számításai alátámasztják, hogy biztosított a gazdaságos működtetés. A projekt tartalma széles körű partnerségen alapul, értékesítői és vásárlói igényfelmérés is volt. Fő célcsoportunk a helyi termelők köre. Projektünk logikusan felépített, a minimálisan előírt tevékenységeknél többet teljesít, tevékenységei egymással szinergiában vannak. Horizontális szempontok beépítésre kerültek. A projekt pénzügyi fenntarthatósága biztosított, részletesen a CBA vonatkozó részeiben bemutatásra került A tervezett projekt a 290/2014. (XI. 26.) Korm. Rendelet 3.sz. melléklete alapján kedvezményezett, fejlesztendő járásba tartozó településen valósul meg. Jelen elektronikus kitöltő rendszer fejlesztéssel érintett helyszíneinek rögzítésére szolgáló funkciójában a fejlesztendő járásra vonatkozó cella automatikusan "Nem"-mel töltődik, szerkeszteni nem lehetséges, azonban ez az információ nem felel meg hivatkozott kormányrendelet mellékletének tartalmával.


Vissza


További projektjeink

Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban

Projekt megvalósításának összege:

499 999 999 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

"Élhetőbb lakókörnyezetünkért" Mágocson

Projekt megvalósításának összege:

200 000 000 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Egészségügyi alapellátás fejlesztése Garé településen

Projekt megvalósításának összege:

41 840 270 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program GARÉ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA