Baranya.hu

Szentlőrinc – Tarcsapuszta kerékpárút

164 832 340 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

SZENTLŐRINC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT


Pályázó neve: SZENTLŐRINC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Projekt megnevezése: Szentlőrinc – Tarcsapuszta kerékpárút

OP név: TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Pályázati kiírás megnevezése: TOP-3.1.1-15-BA1 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés

Projekt helyszíne (régió): Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye): Baranya

Projekt helyszíne (település): Szentlőrinc

Megítélt összeg: 164 832 340 .- HUF

Támogatás aránya: 100 %

Támogatási döntés dátuma: 2017.05.29

Forrás: ERFA

Projekt összköltség: 164 832 340 .- HUF

A projekt összefoglalása:

A projekt célja új kerékpárút építése Szentlőrinc – Tarcsapuszta között, mely illeszkedik a Pályázati Felhívás 3.1.1 fejezetében meghatározott A) Kerékpárosbarát fejlesztés b) pontjában meghatározott támogatható tevékenységhez „Települések, vagy településközpont és lakott területen kívül elérhető lakott településrész közötti kerékpárforgalmi útvonal kialakítása” támogatható tevékenységekhez. A projektet Szentlőrinc Város Önkormányzata, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatallal (BMÖH) konzorciumban valósítja meg. A BMÖH feladata a projektelőkészítésének koordinálása, a projektmenedzsment feladatok ellátása és a szemléletformálás megvalósítása.

A projekt célja elsődlegesen a munkaerő-mobilitás növelése, továbbá hozzájárul: - közvetetten a tömegközlekedéshez kapcsolódó kerékpáros forgalom erősítéséhez (a kerékpárhálózat érinti a helyi buszmegállót is) - a lakosság egészségmegőrzéséhez, a biztonságos és egészséges munkába járás

megteremtése által - a Nyugat-Európában már elterjedt, hivatásforgalmú kerékpározási kultúra hazai kialakításához - az egyedi gépkocsi használat visszaszorításán keresztül a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az éghajlatváltozás mérsékléséhez. Az aktív foglalkoztatottak számának növelésével, a hosszabb ideje munkanélküli emberek visszavezetésével a munka világába egy pozitív üzenetet közvetít a társadalom felé. A fejlesztés hatására növekedhet a terület népességmegtartó ereje, a fiatalok elvándorlása csökkenhet. A projekt a gépjárműforgalom csökkentésével szorosan kapcsolódik a környezetbarát, egészségmegőrző közlekedéshez. Cél még a kerékpározás népszerűsítése, hogy a térségben élő lakosság, a fiatalkorúak egyre jobban megkedvelje, mint a szabadidő egyik hasznos eltöltésének lehetőségét. Ezt a célt szolgálja a projekt keretében megvalósuló szemléletformálás. A projekt célja továbbá, hogy olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések valósuljanak meg mely hozzájárul az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás csökkenéséhez, az élhető városi és települési környezet kialakulásához, valamint az EU2020 és a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia fenntartható fejlődésre és közlekedésre vonatkozó céljainak a teljesüléséhez. A projekt Illeszkedik a településkörnyéki és településközi közlekedési rendszerekhez, lehetőséget kínál a közlekedési feltételek és módok komplex, egymást erősítő, a fenntartható fejlődést és fenntartható közlekedést szolgáló fejlesztésére a TOP keretein belül. A projekt eredményeként a települési mobilitás környezetileg (levegőszennyezés, zajterhelés) és pénzügyileg (működtetők és a közlekedők oldalán) fenntarthatóbb a korábbi közlekedési módokhoz képest. Hozzájárul- napi utazások esetén fő közlekedési eszközként a kerékpáros illetve a közösségi közlekedési módot választók részarány értékének- közvetlen települési, és közvetve országos növekedéséhez. Tovább bővül a fenntartható közlekedési infrastruktúra kiépítése, bővül az élhető városi környezet területe. A projekt révén bővűl a kerékpáros, illetve a tömegközlekedési eszközöket (kombinált használat) használó foglalkoztatottak létszáma. Javul a munkahelyek elérhetősége illetve a közösségi szolgáltató helyek, intézmények környezetbarát elérhetősége. A kerékpárúttal a közel 300 fő lakosa biztonságos körülmények között járhatna be Szentlőrincre dolgozni, boltba, orvoshoz, iskolába, szakközépiskolába és bármilyen egyéb ügy intézésében. A kerékpárút környezetében 3 vállalkozás, bolt, agrártelep (Wirth, Horváth), Solanum Kft. található. A beruházás területén 100 méteren belül 4 közszolgáltatás érhető el focipálya, közösségi ház, buszmegálló, szakközépiskola tehenészeti telepe, tankertészet.

A tervezett kerékpárút a 2015. évben elkészült kerékpárútnak (hálózat) a folytatása, amely a Szentlőrincet Tarcsa pusztával összekötő 5817-es számú országos közút D-i oldalán épülne meg a 0+577,51 szelvényig. A tervezett kerékpárút a meglévő kerékpárút végéhez csatlakozna és a 2,25 m (2,0 m széles hasznos forgalmi sáv kiegészítve kétoldalt 12-12 cm széles sárga felfestéssel) szélességben épülne meg az 5817-es számú úttal párhuzamosan. A meglévő út és a tervezett kerékpárút között a csapadékvíz elvezető árok kerül kiépítésre. A kerékpárút az 5817 számú országos közút 1+069-esszelvényében keresztezi a Pécs Szentlőrinci vasutat. A keresztezésnél önálló vasúti átjáró létesül. A vasúton történő átvezetés biztosítása Pede Strail típusú könnyű vasúti átjáró elemekkel történik. A tervezett vasúti keresztezésnél a kerékpárúton –a párhuzamos közút biztosítási módjának megfelelően – a vasúti átjáró mindkét oldalán fény-és félsorompó létesül. A kerékpárút az 5817 számú országos közút 1+159-es szelvényében keresztez egy alsóbbrendű magántulajdonú (IKR) aszfaltburkolatú utat. Az útkeresztezésénél az kerékpárút forgalmát a gépjármű forgalom alá lesz rendelve, azaz elsőbbséget kell adni a főleg tehergépjárműből álló forgalomnak. A tervezett kerékpárút az útcsatlakozás után is a közút D-i oldalán halad tovább a közút 2+127,05 szelvényéig. Ezen szakasz belterületi részén a kerékpárút két kapubejárót, egy belterületi közutat és a buszforduló útjait keresztezi. Ezeken a helyeken is a kerékpárforgalom lesz a gépjármű forgalom alá rendelve. A végszelvényben a kerékpárút átvezetésre kerül a közút É-i oldalára, ahol a kerékpárút véget ér. A csapadékvíz elvezető árkok a terület vízszinteshez közeli lejtésviszonyai miatt szikkasztó árokként fog működni. Biztosítva lesz a kerékpárúttól D-re eső mezőgazdasági művelési területekre a közútról bejutás. a kiépítésre kerülő ároknál átereszek lesznek beépítve. A kerékpárutat ezeken a szakaszokon erősített burkolattal kerül kiépítésre. Tarcsapuszta belterületi részén képező közutakon kerékpárbarát forgalomszabályozás kerül kialakításra 30km/hó sebességkorlátozással és kerékpársávok kijelölésével. A projekt főbb elemei:

- Kerékpárosbarát fejlesztés: Ingatlan vásárlása, Kerékpárút építés (2,25 m-es) 1545,45 méter, Kerékpárút kijelölés 2065 méter.

- Közlekedésbiztonsági beruházás: Közvilágítás 15 db. automatikusan működő sorompó 4 db,

- Közösségi közlekedéshez kapcsolódó beruházások: marás, aszfaltozás kátyúzáshoz, 16,52-16,52m3. – Szemléletformálás: Szemléletformáló rendezvény, bebiciklizés, futóverseny kerékpár 8 db. Futó kerékpár 20 db, Információs kiadvány, szórólap 2500.db. Nyomtatott média, helyi rádióban egy rövid spot, 5-5 alkalommal.

Kerékpárosbarát fejlesztés megalapozása érdekében Projekt előkészítése során kerékpárforgalmi hálózati terv készül. Mivel a projekt Kerékpárosbarát fejlesztés ezért a közúti infrastruktúra közlekedésbiztonsági kezeléséről szóló 176/2011. (VIII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak szerint közúti biztonsági audit készül, amely ajánlásai és megállapításai figyelembe lesznek véve a tervek elkészítésekor.


Vissza


További projektjeink

Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban

Projekt megvalósításának összege:

499 999 999 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

"Élhetőbb lakókörnyezetünkért" Mágocson

Projekt megvalósításának összege:

200 000 000 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Egészségügyi alapellátás fejlesztése Garé településen

Projekt megvalósításának összege:

41 840 270 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program GARÉ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA