Baranya.hu

Foglalkoztatási Szövetkezés Baranya Felzárkózásáért 2020

2 687 999 999 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT


Pályázó neve: BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Projekt megnevezése: Foglalkoztatási Szövetkezés Baranya Felzárkózásáért 2020

OP név: TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Pályázati kiírás megnevezése: TOP-5.1.1-15-BA1 - Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések

Projekt helyszíne (régió): Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye): Baranya

Projekt helyszíne (település): Pécs

Megítélt összeg: 2 687 999 999 .- HUF

Támogatás aránya: 100 %

Támogatási döntés dátuma: 2016.07.20

Forrás: ESZA

Projekt összköltség: 2 687 999 999 .- HUF

A projekt összefoglalása:

A fejlesztés összhangban van a felhívás céljaival, azokat teljesíti, hozzájárul a megyei foglalkoztatási együttműködések (paktumok) képzési és foglalkoztatási programjának megvalósításához, a foglalkoztatás helyi szintű akciótervek megvalósításával való bővítéséhez, valamint a célcsoport képzéséhez és elhelyezkedéséhez. A projekt hozzájárul a Baranya Megyei Integrált Területfejlesztési Programjában szereplő célokhoz az alábbiak szerint: -helyi gazdaságok fejlesztése megvalósításához a helyi termék, ill. szolgáltatásfejlesztéssel, mely hozzájárul a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek és térségek felzárkóztatásához, a gazdasági növekedéshez és munkahelyteremtéshez is. (terület specifikus értékelési szempont). -piaci igényekre reagálni képes emberi erőforrás fejlesztés: A projekt piaci igényekhez illeszkedő képzéseket valósít meg. Cél a szak- és betanított munkás életpálya presztízsének növelése, a piaci igényeknek megfelelő duális képzés. -tartós növekedésre képes gazdaság megteremtése: A paktum partnerség által erősítjük a gazdasági szereplők közötti kapcsolatokat és a helyi termékek piacra jutását. Ezzel hozzájárulunk a gazdasági növekedéshez és a munkahelyteremtéshez is. (terület specifikus értékelési szempont). -társadalmi felzárkóztatás elősegítése: A projekt a hátrányos helyzetű csoportokra (alacsony iskolai végzettségűek, a munkanélküli nők, a fiatal pályakezdők és a tartós munkanélküliek,stb.) irányuló képzés, munkaerő-piaci szolgáltatások révén hozzájárul a társadalmi felzárkóztatáshoz és az integrációhoz. A képzésekkel és bértámogatásokkal javul a célcsoport jövedelmi helyzete. Ez hozzájárul a belső területi kiegyenlítődéshez is (terület specifikus értékelési szempont). -A projekt hozzájárul a megyei Integrált Területi Programban vállalt indikátorok teljesítéséhez a monotoring mutatók pontban foglalt indikátor értékekkel. Ezek teljesítik egyben a projekt terület-specifikus értékelési szempontrendszerét. Jelen projekt kiemelt figyelmet fordít a gyermekellátási kapacitások humánerőforrás-igényeinek fejlesztésére a TOP 8. tematikus cél keretében ERFA forrásból támogatott projektekkel összhangban. A tervezett képzések biztosítják az ERFA projektek alapfokú HR igényeit. A tervezett partnerség/paktum széleskörű társadalmi bázisra épül. A 2015-ben megvalósított TÁMOP-1.4.5-12/1-2012-0018 projekt eredményei alapján folytatjuk a kapcsolatfelvételt a vállalkozókkal, a B.M.I.K.Kamarával, valamint a a foglalkoztatást segítő szakmai és civil szervezetekkel, hogy minél szélesebb szakmai kör bevonására kerüljön sor. A partnerségen túl a szakmai program kialakításánál is építünk az előző években a megyében megvalósított paktum programok tapasztalataira. A paktum szervezet működtetése és fenntarthatósága a Megvalósíthatósági Tanulmányban (MT) kerül részletes kifejtésre. A projekt területi lehatárolása: jelen projekt Pécs és a pécsi járás kivételével a teljes Baranya megye területét foglalja magában. Pécs M.J.V.Önkormányzat pályázata ezzel összhangban Pécs és a pécsi járás közigazgatási területére épül. A két projekt egyeztetése a megvalósítás során folytatódik, ütemezésük az MT-ben kerül kifejtésre. A részletes fejlesztési elképzelések kifejtésére és a kockázatelemzésre a MT-ben kerül sor. A projekt tervezésénél a paktum elemekre vonatkozó tevékenységek és a képzési, foglalkoztatási elemek egymásra épülnek. Ez az MT-ben kerül kifejtésre. A projekt megvalósítja az esélyegyenlőség követelményét, a hátrányos helyzetű célcsoportokkal szemben pozitív diszkriminációra törekszik és képviseletüket partneri körében megjeleníti (pl. roma szervezetek). A projekt során alkalmazott aktív eszközök fontos szerepet játszanak az álláskeresők munkaerőpiachoz való kötődésének megőrzésében, az átmenetek, státuszváltások kezelésében, a gazdasági aktivitás növelésében. Emellett a versenyképesség javításához is hozzájárulnak, mivel segítik a munkaerő munkavégző-képességének megőrzését, a vállalkozások munkaerőigényének kielégítését, célzott támogatásokkal lehetővé teszik az újonnan felvett munkavállalók foglalkoztatási költségeinek mérséklését. A program kiemelt figyelmet fordít az alacsony iskolai végzettségűek, a munkanélküli nők, a fiatal pályakezdők és a tartós munkanélküliek munkaerő-piaci helyzetének javítására. A mentori szolgáltatás felkutatja az inaktív személyeket a megye területén, valamint személyre szabott szolgáltatások nyújtása révén segíti a munkaerőpiacon történő megjelenésüket és elhelyezkedésüket. A megyében jelenleg párhuzamosan működő 3 GINOP projekt és a foglalkoztatási paktum megvalósítását összehangoljuk, biztosítjuk a projektek tekintetében a célcsoportok és az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök összehangolt alkalmazását. A megyei szintű foglalkoztatási megállapodás keretében programszerű és integrált, Baranya megye egészére kiterjedő gazdaság- és foglalkoztatás-fejlesztési együttműködés támogatás és a célcsoport képzéséhez, foglalkoztatásához kapcsolódó program valósul meg.


Vissza


További projektjeink

Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban

Projekt megvalósításának összege:

499 999 999 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

"Élhetőbb lakókörnyezetünkért" Mágocson

Projekt megvalósításának összege:

200 000 000 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Egészségügyi alapellátás fejlesztése Garé településen

Projekt megvalósításának összege:

41 840 270 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program GARÉ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA