Baranya.hu

„Felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan Baranya megyében”

75 000 000 Ft EFOP – Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program

EFOP-1.6.3-17-2017-00007


Pályázó neve: BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Projekt megnevezése: Felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan Baranya megyében

OP név: EFOP

Pályázati kiírás megnevezése: EFOP-1.6.3-17 Megyei szintű felzárkózás-politikai együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan

Projekt helyszíne (régió): Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye): Baranya

Projekt helyszíne (település): Pécs

Megítélt összeg: 75 000 000,- HUF

Támogatás aránya:100 %

Támogatási döntés dátuma: 2017.10.10.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.08.29.

Forrás: ESZA

Ország: Magyarország

Beavatkozási kategória:

Uniós társfinanszírozási ráta: 84,999995 - ESZA

Projekt összköltség: 75 000 000,- HUF

 

Projekt összefoglalása:

A projekt legfőbb célja Baranya megyében az új együttműködések generálása a területi szinten jelentkező, az esélyegyenlőséget és felzárkózást érintő speciális problémák megoldására, szolgáltatáshiányok kiküszöbölésére, megyei szinten a hátrányos helyzetű célcsoportokat érintő beavatkozások összehangolása, kapacitás és szervezetfejlesztés a felzárkózás-politika területi szintű koordinációjának kialakítása érdekében.

A fejlesztés révén csökken a szegénységben vagy a társadalmi kizáródásban élők aránya, a hátrányos helyzetű gyerekek társadalmi lemaradása, gyengülnek a roma és a nem roma népesség közötti társadalmi különbségek, a szegénység átörökítésének a tendenciái, és javul a roma nők helyzete.

Operatív cél a Baranya megyei szakmai koordinációs és konzultációs rendszer kialakítása annak érdekében, hogy a felzárkózás-politikai együttműködések ne csak a kisebb lokális térségekben, hanem megyei szinten is kialakuljanak, rendszeresség váljanak, és esélyteremtő módon hassanak vissza az egyes települések lakosságnak életére, növelve a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést.

Baranya megyéhez tartozó települések száma: 301 db (14 város, 287 község). Társadalmi, gazdasági és infrastrukturális szempontból kedvezményezett települések száma 160 db. Jelentős munkanélküliséggel sújtott települések száma: 105 db.

Megvalósuló tevékenységek a Felhívás 3.1 pontja szerint: Önállóan támogatható tevékenységek:

1. Felzárkózási munkatárs alkalmazása a megyei önkormányzat szervezetében: 2 fő munkatárs alkalmazásra kerül 36 hónapon keresztül. A munkatársak feladata a Baranya megyei helyi önkormányzatok szolgáltatás hiányainak feltérképezése, kapcsolatfelvétel és együttműködés a megyében működő önkormányzatokkal, annak érdekében, hogy a projekt keretében létrehozott Megyei Felzárkóztatási Fórum által javasolt fejlesztési irányok és ajánlások megvalósuljanak. További feladatuk, megyei szintű együttműködések generálása, kiterjesztése és az együttműködő partnerek munkájának összehangolása.

2. Szervezetfejlesztő, érzékenyítő képzés/tréningek a megyei önkormányzatok munkatársai számára. Az érzékenyítő és szemléletformáló tréning célja, hogy a résztvevő szakemberek tudatosabban vegyenek részt a hátrányos helyzetű emberekkel való munkában, jobban értsék a helyzetüket, empatikusan és megoldásközpontúan álljanak hozzá a problémák megoldásához. A tréningeken a Baranya Megyei Önkormányzat 10 fő munkatársa vesz részt.

3. Megyei Felzárkózási Fórum létrehozása és működtetése: A fórum megyei szinten teremt lehetőséget a felzárkóztatási szakemberek és szervezetek találkozóira, tapasztalatcseréjére, és a fejlesztési irányok összehangolására. Hátrányos helyzetű célcsoportonként tematikus ülések kerülnek megszervezésre a 36 hónap alatt összesen 12 alkalommal. A Fórum szervezését és koordinációs feladatait a felzárkóztatási munkatárs látja el. A Megyei Felzárkózási Fórumok üléseinek kimeneteként létrehozásra kerülnek a szolgáltatási út térképek, melyek célja a megyében meglévő szolgáltatások lakossághoz való elérésének vizsgálata, különös tekintettel a helyi szinten hiányzó szolgáltatásokra és annak megoldási javaslataira. A Megyei Felzárkózási Fórum által létrehozásra kerül a Megyei Esélyteremtő Paktum, amely, a Szolgáltatási Út Térképen alapuló együttműködések gyűjteménye, a helyi szereplőknél rendelkezésre álló eszközök, szolgáltatások, intézmények felhasználásával megoldásokat nyújt a települési szinten jelentkező hiányok ellátására.

4. A megyei szintű beavatkozások összehangolása érdekében a projekt eredményei beépítésre kerülnek a megyei fejlesztéspolitikai dokumentumokba (megyei fejlesztési tervek, tankerületi és megyei köznevelési esélyegyenlőségi intézkedési tervek, ITS-ek), szabályozásokba.

5. Társadalmi felzárkózást célzó koordináció: A megyében végrehajtásra kerülő fejlesztési programok áttekintésre kerülnek és azokban a felzárkózási szempontok lokális és horizontális érvényesítése megtörténik. A beavatkozásnak köszönhetően legalább 1 program által a felzárkózási célok hangsúlyosabbá válnak.

6. Közösségi együttműködést erősítő rendezvénysorozatok kerülnek megszervezésre, évente 4 alkalommal, összesen 12 alkalommal. A rendezvényeket a hátrányos helyzetű célcsoportokhoz kapcsolódóan szervezzük meg széles körű, adott témában érintett lakossági bevonással. A rendezvények olyan együttműködési modellek bemutatását, kialakításuk kezdeményezését szolgálják, amelyeknek céljai az életvezetési tanácsadás, a családi életvitelre nevelés, az adósságkezelési tanácsadás, a pénzügyi integráció.


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067