Baranya.hu

A közösségi felelősség- és szerepvállalás erősítése Töttösön és térségében

55 000 000 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA


A projekt átfogó célját Töttös, Bezedek, Ivándárda, Kislippó, Lippó, Márok és Sárok települések közösségeinek fejlesztése képezi. A tervezett projekttel átfogó célkitűzésünk elsődlegesen a helyi közösség kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése, a közösségi felelősség- és szerepvállalás erősítése, amely elsősorban a kívülről jövő kezdeményezések által indulhat el. A közösség tagjainak integrációját, a valahova tartozás érzésének megteremtését kívánjuk elérni, amely aztán megfelelő alapot nyújt a későbbiekben a közösség önmaga által történő fejlesztéséhez. A Felhívás céljaival összhangban a társadalmi felzárkózást, a kistelepülési civil társadalom megerősítését, és a jellemzően passzív társadalmi szereplők aktivizálását szeretnénk megvalósítani, amellyel az egyén egyrészt a saját, másrészt a társadalom javát is szolgálja. Ugyanis, az embereknek azért van szüksége közösségre, mert biztonságot ad, célt és tartalmat nyújt. Ezenkívül a személyiség gazdagabb kibontakozásának a lehetőségét biztosítja. A társadalom számára pedig azért szükséges a közösségek megléte, mert ennek hiányában atomizálódik, elemeire bomlik. Az ismertetett célokkal összhangban a projekt során elsőként a Módszertani útmutató elveit alapul véve ¬¬– a helyi igényfelmérést követően –, a közösség bevonásával kívánjuk a projekt további részeit megtervezni. A szintén az előírt módszertan alapján elkészülő Helyi Cselekvési Terv határozza meg a projekt további tevékenységeit, amely jelen esetben a kulturális, a nemzeti és a nemzetiségi értékek köré épül. A Helyi Cselekvési Terv elkészítéséhez a Felhívással összhangban közösségi interjúkat és felméréseket készítünk, valamint közösségi beszélgetéseket kezdeményezünk annak érdekében, hogy minél mélyebben és minél hatékonyabban feltárhassuk a helyi problémákat és igényeket, ezáltal hozzájárulva a hosszútávon fenntartható, a közösség életében bekövetkező fejlődéshez. A helyi identitásérzés megteremtése és erősítése érdekében a közösség történetének, hagyományainak, múltbéli értékeinek feltárása lényeges projektelem, amelyet elérhetővé, átélhetővé kívánunk tenni a lakosok számára egy háttérkutatás elvégzését követően. Az igényfelmérésen alapuló Helyi Cselekvési Terv alapján kívánunk olyan közösségi akciókat, eseményeket negyed éves rendszerességgel megvalósítani, mint ¬– többek között – a Szomszédünnep, vagy az Elszármazottak találkozója. Emellett félévente változatos programok, folyamatok kerülnek megrendezésre, példaként említve az Örökségklubot, amely a helyi értékek feltárását, értékőrzést biztosít. Továbbá filmklubot, biblioterápiás foglalkozásokat tervezünk megvalósítani a tervezett projekt keretében. A helyi nyilvánosság fórumainak megteremtése során holnapfejlesztést, illetve hirdetőtáblák kihelyezését tervezzük. A holnapfejlesztést a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés irányelveit szem előtt tartva, informatikai szakember bevonásával kívánjuk megvalósítani. Emellett részvételi fórumokat is el kívánunk indítani, amelyek keretén belül 8 alkalommal kerül sor kerekasztal beszélgetések megvalósítására, amely további teret biztosít a helyi közösségen belüli párbeszéd kialakítására. Továbbá, olyan közösségi információs pontokat kívánunk kialakítani, amelyek lehetőséget biztosítanak a projekt folyamatáról, a felkészítésről, a csatlakozásról történő informálódásra. A tervezett fejlesztéseket a projektbe bevont intézményekkel és civil szervezetekkel együttműködve, partnerként hajtjuk végre. A Felhívással összhangban kiemelt figyelmet fordítunk a közösség igényeire és szükségleteire, ezáltal a közösségfejlesztési folyamat hatékonyan járul hozzá a helyi közösségek motiválásához, aktivizálásához és vonja be a kezdeményezésbe a lakosokat. A fejlesztési folyamat magas színvonalának és hatékonyságának elérése érdekében a „Cselekvő közösségek” elnevezésű kiemelt projekt módszertanát követjük, illetve egy közösségfejlesztő mentor szakmai támogatása mellett valósítjuk meg a projektet. A megvalósítás során biztosítjuk, hogy az együttműködésben a bevonásra kerülő munkatárs és a projekt szakmai vezetője a program során a meghatározott időtartamon belül közösségfejlesztő képesítést szerez. Továbbá biztosítjuk, hogy a Cselekvő közösségek kiemelt projekt által biztosított képzéseken a projektbe bevont munkatársak részt vesznek, illetve a települések vezetői a kiemelt projekt által szervezett szakmai tapasztalatcseréken szerepet vállalnak. Sajnálatos módon térségünkre is jellemző, hogy csökken a társadalmi kohézió, s nem valósul meg a hosszabbtávú, produktív összefogás településeinken. Kisebb kezdeményezések, rövidtávú célkitűzések jellemzik közösségünket, miközben az folyamatosan erodálódik. Ebből adódóan nagy szerep hárul az ún. kulcsszereplőkre, akik képesek hatást gyakorolni a közösségre és ezáltal elindíthatnak egy előre mutató fejlődési folyamatot. A tervezett projekt lehetőséget biztosíthat arra, hogy azok a lakosok, akik szívügyüknek érzik a helyi közösség működését és fenntartását.


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067