Baranya.hu

Energiahatékonyságot célzó beruházás megvalósítása Nagypall önkormányzati épületében

37 106 882 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

NAGYPALL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA


Az önkormányzati épület kultúrházból, óvodából, konyhaegységből és a polgármesteri hivatal egységekből áll. Jelen épület energetikai
korszerűsítése tervezett a lehűlő felületek utólagos hőszigetelésével, illetve a meglévő homlokzati nyílászárók, korszerű hőszigetelő üvegezésű
nyílászárókra való cseréjével. A felújítás során a meglévő, rendkívül gazdaságtalanul üzemelő gázkazán cseréjét is tervezzük, kondenzációs
gázkazánra, valamint a radiátorokat felszereljük termosztatikus szelepekkel. A déli-délkeleti tetőfelületre 8 kW háromfázisú napelemes rendszer
kiépítése tervezett, 32 db egyenként 250W-os polikristályos napelem modullal. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és
ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. bekezdés alapján, meglévő
építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása nem
építési engedélyköteles tevékenység, így hatósági engedély nélkül is végezhető tevékenységnek minősül. A 23. bekezdés szerint napenergiakollektor
építményen való elhelyezése, ha ahhoz nem kell az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit megváltoztatni,
átalakítani, elbontani, kicserélni, megerősíteni vagy újjáépíteni, szintén hatósági engedély nélkül kivitelezhető, azaz mivel jelen esetben nem kell a
tetőszerkezetet megerősíteni, így itt is hatósági engedély nélkül lehet létesíteni. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI törvény, valamint az
annak végrehajtásáról szóló 273/2007. (X.19.) Korm. rendelet szerint a betervezett 8 kWp teljesítményű napelemes rendszer háztartási méretű
kiserőműnek számít, mivel a csatlakozási teljesítménye az egy csatlakozási ponton nem haladja meg az 50 kVA értéket. A közcélú elosztóhálózathoz
való csatlakozás az adott területen működési engedéllyel rendelkező elosztói engedélyes hozzájárulásával lehetséges csak, melyhez csatlakozási
dokumentációt kell készíteni. A konkrét igénybejelentésről szóló kérelmet mellékletben csatoljuk. A kormányrendelet alapján 2017. március 31. utáni
időpontban létesített, jelen esetben 8 kWp méretűre tervezett napelemes rendszer esetében elosztói teljesítménydíjat szükséges majd az
Önkrományzatnak fizetni. A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt
villamos energia kötelező átvételéről és átvételi áráról a 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet rendelkezik. A Nagypall Község Önkormányzatának helyi
építési szabályzatáról szóló 4/2004. (IV.28.) számú rendelete Lf-1 építési övezetbe sorolja az önkormányzati épületet, mely nem tesz kikötést a
megújuló energiahasznosításra, így a napelemek a tetőfelületen elhelyezhetőek. Az épület tervezett fűtési rendszeréhez, mivel új kondenzációs
gázkazán kerül beépítésre, így gázterv engedélyeztetés szükséges. A gázterv a tervezett állapot mellett dokumentálja a meglévő állapotot, és az
esetleges bontási munkákat is. A gázrendszerről készült terven szerepelnie kell a hőtermelő berendezés megjelölésének (gyártó, típus, egyéb
adatok), a szerelési munkálatok és betartandó szabványok megnevezésének. A gáztervet jogosultsággal rendelkező tervező által elkészíttetve kell a
szolgáltatást nyújtó gázművekhez kell beadni, valamint kéményseprő-ipari hozzájárulás is szükséges hozzá. Az ezekről szóló jogszabály a gáz
csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel
összefüggő hatósági feladatokról szóló 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet. A füstelvezetés és a homlokzati hőszigetelések tekintetében az Országos
Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 54/2014 (XII. 5.) BM rendeletet szükséges betartani.


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067