Baranya.hu

A sellyei alapfokú oktatási intézményhez kapcsolódó épület energetikai korszerűsítése

155 023 990 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT


A projektgazda szerepét Sellye Város Önkormányzat tölti be, egyes soft tevékenységek elvégzését a konzorciumi partner Baranya Megyei
Önkormányzati Hivatal látja el. Sellye Város Önkormányzat hosszú távú célja, hogy öngondoskodóvá, önfenntartóvá váljon. A városvezetés ezért is
érdekelt abban, hogy a 100%-ban önkormányzati tulajdonban lévő épületek energiahatékonyságot célzó fejlesztései megvalósuljanak. A tervezett
projekt a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete alapján komplex programmal fejlesztendő járásba tartozó 10.000 fő lakosszám alatti
Sellyén valósul meg. Sellye járásszékhely, emellett az Ormánságban a térségi központ szerepét tölti be, a város szoros kapcsolatot ápol a környező
településekkel. Baranya megye városszerkezetét a kisvárosi struktúra adja, a térségben a településhálózatot nagymértékben alkotják kis- és
aprófalvak. Sellye tehát ingázási és funkcionális központ is egyben. A projekt megvalósulási helyszíne a sellyei Kiss Géza Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tornaterme. A város olyan alapintézményéről van szó, aminek funkcióját és feladatát hosszú távon kívánja az
Önkormányzat fenntartani. A fenntarthatóság szempontjából a legfontosabb feladat az épület energia veszteségeinek csökkentése és a hőtermelés
optimalizálása. Az intézményt magába foglaló épület jelenlegi állapotban az épület épületfizikai vonatkozásában nem felel meg sem a kor
követelményeinek, sem a szabályozási környezetben rögzített elvárásoknak. A fejlesztés rövid távú közvetlen céljai: a fosszilis energiahordózókból
származó üvegházhatású gázok (ÜGH) kibocsátásának csökkenése, a középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése, primerenergia
felhasználás csökkenése, az önkormányzati intézmény fenntartási költségeinek csökkenése, az épület energetikai jellemzőinek javításával energiamegtakarítás
elérése, ezáltal pedig az erőforrások racionalizálása, egy gazdaságilag hatékonyabb intézményműködés, intézményi infrastruktúra
biztosítása, továbbá a településkép fejlesztése, az épített környezet minőségének javítása. A fejlesztés hosszú távú közvetett céljai: az épületet
használók komfortérzetének és a dolgozók munkafeltételeinek javulása, magasabb színvonalú elérhető helyi szolgáltatás által a helyi közösségi élet
erősítése, lakosság szemléletformálása, környezettudatos szemlélet elterjedése, fejlődése, a környezeti terhelések csökkentése. A projektben vállalt
önállóan támogatható tevékenységek: - Önkormányzati tulajdonú tornaterem energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik
korszerűsítése által (utólagos szigetelés és nyílászárók cseréje), - Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása
saját villamosenergia-igény kielégítése céljából: napelemek és tartóelemeik beszerzése és telepítése. Kötelező, önállóan nem támogatható
tevékenységek: - Akadálymentesítés: a fejlesztés során projektarányos akadálymentesítés valósul meg, - Nyilvánosság biztosítása, - Képzési anyag
kidolgozása, képzés tartása. A pályázatban teljesülnek a Felhívás 3.4. pontjában és a tartalmi értékelési szempontok pontjában előírt feltételek. Az
épületek hőtechnikai jellemzőinek javítását célzó külső határoló szerkezetek utólagos szigetelésével, külső nyílászárók cseréjével vagy
korszerűsítésével elért éves szintű 1 GJ primerenergia-megtakarításra vetített nettó elszámolható beruházási költség nem haladja meg a 110.000
Ft/GJ értéket. Napelemes rendszerek beruházásrészre igényelt támogatás nem haladja meg a 450.000 Ft/kW maximális nettó elszámolható
beruházási költséget. Minden megkezdett 1.500.000 Ft igényelt támogatás esetén 1 CO2 egyenérték ÜHG megtakarítás lesz. A projekt energetikai
központú felmérésen és számításokon alapul. A támogatásnak köszönhetően energetikai felülvizsgálatokra alapozott, energetikai szakemberek
dokumentált javaslataira épülő komplex felújítások kivitelezése valósul meg, ahol a szakemberek által adott javaslatok, a helyi adottságok, a
célszerűség és a költséghatékonyság alapján választották ki a döntéshozók a felhasznált technológiákat. A projekt megvalósítása során szakirányú
műszaki ellenőr kerül majd alkalmazásra. A felújítás a TNM rendelet szerinti „jelentős felújítás” definíciójában szereplő felújítási arányt meghaladja. A
beruházás nem kirekesztő egyetlen társadalmi csoport számára sem. A tervezett projekt illeszkedik a Nemzeti Energiastratégia 2030, Magyarország
II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv, ill. Nemzeti Épületenergetikai Stratégiában megfogalmazottakhoz. A megyei területfejlesztési
program definiált környezetvédelmi/energetikai prioritásához, valamint indikátor teljesítéshez való illeszkedés bemutatásra került a Projekt Terv 2.2.
fejezetében. A támogatást igénylő vállalja 6 fő helyi hátrányos helyzetű lakos bevonását a projektbe. Vállalást tesz, hogy a Kbt. hatálya alá tartozó
beruházás esetében úgy alakítja az ajánlattételi felhívását, hogy az ajánlatadók számára ez kötelező legyen.


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067