Baranya.hu

A helyi identitás és kohézió erősítése a Komlói járásban

54 900 000 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT


Célterület lakosságszáma: 11113 fő. Komló város egész területe nem vesz részt a projektben a városi CLLD program miatt. A város két
részönkormányzata, Sikonda és Zobákpuszta településrészek és még további 14 település a célterület. A bevont települések egymással határosak. A
projekt alapvető célja, a vidéki térségben élő népesség identitás tudatának a formálása. Cél a helyi hagyományok, értékek átörökítése,
megismertetése a fiatal korosztály számára. További fontos cél, a vidéken élő népesség megtartása, helyben tartása, a fiatal korosztály számára
alternatíva kínálása, annak érdekében, hogy a középiskola elvégzése után helyben maradjanak. A projekt jelentősége, hogy a térség települései egy
közös gondolat mentén tervezik megvalósítani a projektet, a cél a helyi kohézió erősítése, a nemzeti és a helyi identitás tudat formálása, illetve
erősítése. Továbbá jelentős szerepet kap, a helyi kulturális, társadalmi különbségek csökkentése konkrét programokon keresztül, valamint hosszú
távú társadalmi kapcsolatok kialakítása is. A projekttervben fontos szerepet kap a fiatalgeneráció identitás tudatának a formálása. Célunk
megismertetni velük térségünk hagyományait, kulturális örökségét. Fontos, hogy ezt megtegyük, hiszen jelentős problémát jelent a térségből történő
elvándorlás. A fiatalok jelentős része, ha elkerül a középiskolába, életét már a nagyobb városokban tervezi folytatni. A vidék megtartó erejének
növelése fontos, az elnéptelenedés és az elvándorlás megállítása kapcsán, mely szervesen összefügg a fiatalabb korosztály identitás tudatának
alakításával. A célcsoport meghatározásánál a nagyobb gyermekek, felnőttek és az idősebbek csoportját vesszük figyelembe. A helyi, térségi
identitás tudat formálása során, az idősebbek segítenek a hagyományok megőrzésében, felelevenítésében, a fiatalok pedig azok, akik számára az
identitás tudat átadása, illetve formálása fontos. A középkorosztály is lényeges a projekt szempontjából, hiszen ők a fiatalok szülei, és az idősebb
korosztály gyermekei. Az ő nézőpontjuk, identitásuk lényeges, hiszen a fiatalabb korosztályra jelentős hatással vannak a családi élet eseményei
során. A célcsoportot közvetlen és közvetett módszerek segítségével fogjuk elérni. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek Önállóan
támogatható tevékenységek : Közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és megvalósítása: a „Cselekvő közösségek” kiemelt projekt
módszertani útmutatója alapján: Közösségek részvételével megvalósuló felmérés és tervezés. A projekt által érintett térség, település, településrész
közösségi tevékenységének történeti feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele A helyi cselekvési terv alapján a település, településrész,
térség lakosságának közösségi együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi tevékenységek, folyamatok megvalósítása. Az adott helyi
esélyegyenlőségi program felülvizsgálata. A közösségfejlesztési folyamatról tájékoztató közösségi információs pont kialakítása(infrastruktúrafejlesztés
nélkül). A közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségének biztosítása Önállóan nem, kötelezően megvalósítandó tevékenységek:
Infokommunikációs akadálymentesítés. Nyilvánosság biztosítása. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek eszközbeszerzés.
Közlekedésbiztonsági programok. Megfelelés az értékelési szempontoknak: A fejlesztés összhangban van a felhívás céljaival. Az igénylő és a
kérelem tárgya nem tartozik kizáró ok alá. Illeszkedik a releváns dokumentumokhoz. Megalapozó dokumentum elkészült, releváns információt
tartalmaz, fejlesztési igény megalapozott. Célcsoport bemutatásra került. Csak támogatható tevékenységet tartalmaz. Figyelmet fordít a helyi
kezdeményezésekre. A mérföldkövek tartalma, ütemezése reális. A kockázatok bemutatásra kerültek. Közlekedés biztonsági programot valósít meg.
A projekt konzorciumban valósul meg a tagok közül kettő rendelkezik kétéves terület, település fejlesztési tapasztalattal. Hozzájárul a terület
népességmegtartó képességéhez. A fejlesztés Illeszkedik a korábbi fejlesztésekhez. Növeli a helyi kohéziót és az identitás erősödését. A fejlesztés
nem kirekesztő. A költségvetés reális és takarékos. Releváns indikátor esetében célérték vállalást tesz. A fejlesztési projekt hozzájárul a megyei
területfejlesztési programban nevesített stratégiai célok teljesüléséhez. Helyi gazdaságok fejlesztése. Tartós növekedésre képes gazdaság
megteremtése .Piaci igényekre reagálni képes emberi erőforrás fejlesztés. Társadalmi felzárkózás elősegítése. Stratégiai erőforrások fenntartható
használata. Hozzájárulás a belső területi kiegyenlítődéhez A helyi társadalmi akciókban résztvevők száma 5000 fő, Hátrányos helyzetű személyek
esetében a projekt révén elérendők száma 120 fő. A pályázó Konzorciumban tag települési önkormányzatok száma 15. A fejlesztéssel érintett
települési lakosságszáma összesen 11113 fő. A projekt hozzájárul a gazdasági növekedéshez, a munkahelyteremtéshez. Részletesen a
megalapozó dokumentum mutatja be a projekt tartalmát


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067