Baranya.hu

Pécsvárad nappali szociális ellátásának fejlesztése

78 941 712 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

PÉCSVÁRAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA


Pályázó neve:PÉCSVÁRAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Projekt megnevezése:Pécsvárad nappali szociális ellátásának fejlesztése

OP név:TOP

Pályázati kiírás megnevezése:TOP-4.2.1-16-BA1 - Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése

Projekt helyszíne (régió):Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye):Baranya

Projekt helyszíne (település):Pécsvárad

Megítélt összeg:78 941 712 .- HUF

Támogatás aránya:100 %

Támogatási döntés dátuma:2017.12.13

Forrás:ERFA

Ország:Magyarország

Beavatkozási kategória:

Uniós társfinanszírozási ráta:84,999995 - ERFA

Projekt összköltség:78 941 712 .- HUF

Projekt összefoglalása:

A PROJEKT CÉLJA A támogatási kérelemben Pécsvárad Város Önkormányzata a Pécsváradi Gondozóközpont ellátási formáinak infrastrukturális fejlesztését tervezi a szolgáltatások minőségi javulása érdekében. A Gondozási Központ sokféle szociális szolgáltatással rendelkezik: idősek nappali ellátása, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek tartós bentlakásos elhelyezése. Jelen kérelemben a pályázati felhívás által támogatott, a következő tevékenységek fejlesztése valósul meg: idősek nappali ellátása és házi segítségnyújtás. Az érintett szociális alapellátások különböző nagyságú ellátási területtel rendelkeznek, valamely az idősek nappali ellátása Pécsvárad, Apátvarsad, Lovászhetény, Martonfa és Zengővárkony közigazgatási területére terjed ki, míg a házi segítségnyújtás 13 db települést lát el. A Gondozási Központ székhelyén két különálló épület található, melyből az egyik épületben a Idősek Otthonát szolgálja. Jelenleg az idősek bentlakásos és a nappali ellátása fizikailag nem különül el – ugyan abban a társalgóban, pihenőszobákban kapnak helyet – így zsúfoltság jellemzi a szolgálatoknak helyt adó helyiségek. A házi segítségnyújtók másik épületben, egy kis alapterületű irodában kaptak helyet, ahol 14 fő gondozó végzi a napi adminisztratív munkáját, így a megfelelő munkafeltételeket hely hiányában az intézmény nem tudja biztosítani a munkavállalói számára. A fejlesztés keretében az Idősek Otthona bővítésével, egy új épületrészben kapna helyet az Idősek Klubja és a házi segítségnyújtók irodája, ami segítene a zsúfoltságot megszüntetni. A fejlesztés célja, hogy az ellátási területen élők könnyebben hozzáférjenek a számukra szükséges szociális szolgáltatáshoz, valamint a szociális alapellátásban dolgozók mindennapi munkáját megkönnyítse, az intézmény hiányzó infrastruktúrája kialakításra kerüljön. A fejlesztés megvalósulásával a szolgáltatások megközelíthetősége javul, mely az ellátási terület növelését is maga után vonhatja. A szociális ellátások fejlesztésének közvetett hatása, hogy az eddig hozzátartozójukat gondozó, munkaerőpiacról kiszorult aktív népesség visszatérhet a munka világába, így a Pécsváradi Járásban emelkedik a foglalkoztatottság mértéke.

A PROJEKT SZAKMAI-MŰSZAKI TARTALMA Önállóan támogatható tevékenységek: a szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése (épület bővítés). A támogatási kérelemben betervezésre kerültek e kötelezően megvalósítandó tevékenységek is, tehát a nyilvánosság biztosítása, az energiahatékonysági intézkedések és az akadálymentesítés. A szórt azbesztmentesítés nem releváns. A Pályázati Felhívás 3.2 pontjában előírt feltételek teljesülése biztosított. A projekt eredményeként a fejlesztéssel érintett szociális alapszolgáltatások hozzáférhetősége, minőségi feltételei javulnak. Új férőhely létrehozása nem történik a projekt keretében. A projektben tervezett tevékenységek helyi szükségleteken alapszanak, az igényfelmérés eredménye a mellékletek között csatolásra került. A település a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Kormányrendelet 3. számú melléklete szerint a kedvezményezett besorolású Pécsváradi Járásban helyezkedik el.

TARTALMI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOKNAK VALÓ MEGFELELÉS 1. A támogatási kérelem illeszkedik az intézkedés céljához, amely a meglévő intézmények minőségi fejlesztésével, amely hozzájárul a családi terhek csökkentéséhez, és a foglalkoztatottsági szint növeléséhez. A projekt keretében legalább 1 db alapellátási funkció fejlesztésre kerül. A támogatást igénylő és a támogatási kérelem tárgya nem tartozik a Felhívás 4.2. pontjában és az ÁÚF c. dokumentum meghatározott kizáró okok alá. 2. A tervezett fejlesztés a vonatkozó szakpolitikai rendeletnek megfelelően került megtervezésre. A projektben férőhelybővítés/új szolgáltatás létrehozása nem történik. Az elszámolni kívánt tevékenységek a támogatható tevékenységek közé tartoznak. A projekt indokolt, valós igényekre épít, a megalapozó dokumentumban bemutatásra került az igényfelmérés. 3. A projekt tartalma a felhívásban meghatározott műszaki-szakmai követelményeknek megfelelően került kialakításra, beleértve az ütemezést is. 4. A fejlesztési elképzelés bemutatásában mérlegelésre kerültek a kockázati tényezők, illetve meghatározásra kerültek azok mérséklésére vonatkozó intézkedések. 5. A projektben 2 db alapszolgáltatás kerül fejlesztésre. A projektben csak infrastrukturális fejlesztés valósul meg. 6. A beruházás kedvezményezett járás egyik településén valósul meg. 8. Bemutatásra került a megvalósított tevékenységek fenntarthatósága 9. A projekt a meglévő alapszolgálatok fejlesztését célozza meg, mellyel egyenlő hozzáférést biztosítását teremti meg. 10. A beruházás költséghatékony módon, a költségkorlátoknak megfelelően került megtervezésre. 11. A Támogatást Igénylő a releváns indikátor esetében vállalást tesz. A területspecifikus értékelési szempontoknak való megfelelés a megalapozó dokumentumban kerültek bemutatásra.


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067