Baranya.hu

Az egészségügyi alapellátás komplex fejlesztése Magyarszék településen

117 714 463 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT


Pályázó neve:MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Projekt megnevezése:Az egészségügyi alapellátás komplex fejlesztése Magyarszék településen

OP név:TOP

Pályázati kiírás megnevezése:TOP-4.1.1-16-BA1 - Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése

Projekt helyszíne (régió):Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye):Baranya

Projekt helyszíne (település):Magyarszék

Megítélt összeg:117 714 463 .- HUF

Támogatás aránya:100 %

Támogatási döntés dátuma:2017.12.13

Forrás:ERFA

Ország:Magyarország

Beavatkozási kategória:

Uniós társfinanszírozási ráta:85 - ERFA

Projekt összköltség:117 714 463 .- HUF

Projekt összefoglalása:

Magyarszék Községi Önkormányzat (PÁLYÁZÓ) a projektet a Baranyai Megyei Önkormányzati Hivatallal (KONZORCIUMI TAG) együttműködésben tervezik megvalósítani. A konzorcium vezető Magyarszék Községi Önkormányzata.

A pályázat SPECIFIKUS CÉLJA, hogy egy közös épületbe integrálva a már működő háziorvosi és fogorvosi ellátás, valamint a védőnői szolgálatot ellátó egység jöjjön létre, mely minden szakmai és jogszabályi előírásnak megfelel. Az új épület Magyarszék 225/4 hrsz. alatt kerülne kialakításra, mely ingatlan Magyarszék Község Önkormányzata tulajdona.

A fejlesztés ÁTFOGÓ CÉLJA a Semmelweis Tervben és az „Egészséges Magyarország 2014-2020” című Egészségügyi Ágazati Stratégiában megfogalmazott célokhoz igazodva: az egészségügyi alapellátások színvonalának emelése. Magyarszék központi jellegéből adódóan az sokféle egészségügyi alapellátást tud biztosítani a település, illetve a vonzáskörzetéhez tartozó lakosságnak. A társadalom jó egészségügyi állapotának eléréséhez és megtartásához biztosítani kell az egészség előfeltételeit, a magas minőségű szolgáltatásokat, melyek megfelelnek a kor technikai színvonalának. A projektjavaslat az épület és eszközállomány hiányosságainak kezelésével (új építésű, a mai modern kor elvárásainak megfelelő épület, rendelők és kiszolgáló helyiségek, eszközbeszerzés révén) hozzájárul a hozzáférésben tapasztalható egyenlőtlenségek csökkentéséhez A projektjavaslat a prevenciós eszközök beszerzése révén is hozzájárul a preventív egészségfejlesztési szemlélet támogatásához, az egészségtudatos magatartás elősegítéséhez.

PROJEKT CÉLCSOPORTJÁT az ellátási körzethez tartozó települések lakossága és az ellátást biztosító szolgáltatók jelentik.

ÁLTALÁNOS ELVÁRÁSOK a projekttel kapcsolatban: - A támogatást igénylő nemleges nyilatkozatot nyújt be a projekt előkészítése során, mivel a projekt megfelel valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogszabálynak, és az energiafelhasználásra, a környezetének ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a klímaváltozásra hatással nincs. - A támogatást igénylő figyelembe veszi és érvényesíti az egyetemleges tervezés elveit. - A támogatás igénylő Magyarszék Községi Önkormányzat (helyi önkormányzat) rendelkezik helyi esélyegyenlőségi programmal. Baranyai Megyei Önkormányzati Hivatal (költségvetési szerv) átlagos statisztikai létszáma ötven főnél kevesebb, így az esélyegyenlőségi terv megléte nem releváns. - A támogatás igénylő a közös szabályok, valamint az építési és eszközbeszerzési szabályok, feltételek figyelembevételével állította össze a támogatási kérelem dokumentációit (megalapozó dokumentum, költségvetés, eszközlista).

A PROJEKT SZAKMAI-MŰSZAKI TARTALMA A VÁLASZTOTT ÖNÁLLÓAN TÁMOGATHATÓ ÉS ÖNÁLLÓAN NEM TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRÉNEK A BEMUTATÁSÁVAL EGYÜTT -Projekt előkészítéséhez szüksége tervdokumentáció: 1 db engedélyes terv dokumentáció, akadálymentesítésről szóló tervfejezettel, 1 db jogerős építési engedély 1 db kiviteli tervdokumentáció a közbeszerzési kiírás és az építés megalapozásához -1 db közbeszerzési eljárás (építés) -eszközbeszerzés nettó 14.999.034,- Ft + Áfa, azaz bruttó 19.048.773,- Ft értékben (orvosi eszközök, bútorzat, akadálymentesítés mobil eszközei, informatikai eszközök) - egy 217,75 m2 hasznos alapterületű 1 db újonnan épített egészségház, melyben 1 védőnői tanácsadó és 2 rendelő (vegyes körzetű háziorvos és vegyes körzetű fogorvos) és 1 db preventív multifunkciós helyiség kerül kialakításra a szükséges kiszolgáló helyiségekkel.

A FELHÍVÁS 3.4 PONTJÁBAN ELŐÍRT FELTÉTELEK TELJESÜLÉSE A projekt a felhívás 3.4 pontjában előírt feltételeket teljesíti. A projektben háziorvosi, fogorvosi alapellátás és védőnői ellátás infrastrukturális fejlesztése valósul meg, azzal hogy a három szolgáltatást egy új épületbe kerül elhelyezésre. A fejlesztések megtervezésekor a fejlesztési szükségletekről, igényekről a szolgáltatókkal megvalósult az egyeztetés. A fejlesztéssel érintett praxisok mindegyike betöltött. Háziorvosi rendelő fejlesztés esetén az adott ellátási körzetben - vegyes háziorvosi praxis esetén – ellátottak száma meghaladja a 900 főt (a tényérték 1865 fő). A szolgáltatások mindegyike rendelkezik működési engedéllyel és NEAK finanszírozási szerződéssel, az igazoláshoz szükséges dokumentum csatolásra került. Az infrastrukturális fejlesztés tervezése a 60/2003 (X.20) ESzCsM rendeletben meghatározottak alapján történt. Vegyes háziorvosnak praxist helyt adó helyiség/épület fejlesztése esetén nem tervezett önálló gyermek és önálló felnőtt rendelőhelyiség kialakítása. Az új építés a magasabb építészeti követelményeknek, azaz a gyermek körzetre megállapított feltételeknek megfelel. Új építés indokolt, az okok a megalapozó dokumentumban kerültek részletezésre, tervezői nyilatkozat csatolásra kerültek. Ingatlankiváltás a védőnői ellátás tekintetében releváns, nyilatkozat csatolásra került. Az előírt műszaki leírás csatolásra került, a rajzi részekkel egyetemben. Új építés lévén teljeskörű komplex akadálymentesítés fog megvalósulni. Az új épület tervezése során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy az épület energetikai jellemzői a 7/2006.(V.24.) TNM rendelet előírásainak megfeleljen. Az eszközbeszerzésre vonatkozó előírások figyelembevételével készült el a megalapozó dokumentum mellékletét képző eszközlista.

A FELHÍVÁS TARTALMI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK PONTJÁBAN ELŐÍRT FELTÉTELEK TELJESÜLÉSE - A tervezett beruházás hozzájárul a jó minőségű közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javításához, az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséhez Magyarszéken az egészségügyi alapellátást biztosító szolgáltatások (háziorvos, fogorvos, védőnő) infrastrukturális feltételeinek korszerűsítésével. - A tervezett beruházás a megvalósuló infrastruktúra-fejlesztések által hozzájárul a Semmelweis tervben és az „Egészséges Magyarország 2014-2020”c. Egészségügyi Ágazati Stratégiában foglalt célkitűzések megvalósulásához. - A fejlesztés összhangban van a felhívás céljaival, a felhívásban szereplő célokat teljesíti, illetve azokhoz hozzájárul. - A projektben 3 alapellátási funkció (háziorvos, fogorvos, védőnői szolgálat) kerül fejlesztésre. - A támogatást igénylő Magyarszék Községi Önkormányzat és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal, illetve a támogatási kérelem tárgya nem tartozik a kizáró okok alá. A projektben elszámolni tervezett tevékenységek megfelelnek a támogatható tevékenységeknek és nem tartalmaznak a Felhívás 3.3 pontjában felsorolt nem támogatható tevékenységeket. A projektjavaslat tartalma megfelel a 3.4. fejezetben foglalt kritériumoknak. - A fejlesztési elképzelés kivitelezhetősége, megvalósíthatósága a rendelkezésre álló információk alapján megítélhető. A megalapozó dokumentumban a célcsoport bemutatásra került, az igényeiket figyelembe (pl: egészségügyi szolgáltatók egy épületbe történő integrálása, korszerű és eszközökkel felszerelt rendelők kialakítása, a fogorvosi ellátás már a településen helyben is elérhető lesz, nem kell a pácienseknek Komlóra utaznia) véve készült el a projekt. - A fejlesztések megtervezésekor a fejlesztési szükségletekről az érintett egészségügyi szolgáltatókkal egyeztetett Magyarszék Községi Önkormányzat. Nyilatkozat csatolásra került. - A betervezett mérföldkövek reálisak és a felhívásban rögzített ütemezéssel összhangban vannak. - A fejlesztési elképzelés bemutatásában mérlegelésre került, hogy milyen valós kockázati tényezők veszélyeztetik a fejlesztés megvalósulását, és milyen intézkedések lettek tervezve a kockázatok mérséklésére. - A projekt infrastrukturális fejlesztést (új építés) és eszközbeszerzést tartalmaz. A megalapozó dokumentumban bemutatásra került az új építés szükségességének indoklása. Tervezői nyilatkozat csatolásra került. - A kötelező alapellátási szolgáltatásokon túl egészségfejlesztési feladatok ellátása, preventív szolgáltatások fejlesztése, egészségfejlesztő programoknak helyt adó multifunkcionális helyiség kialakítása is része a projektnek. A beszerezni kívánt eszközlistában több preventív típusú eszköz is megtalálható. - A projekt keretében több alapellátási szolgáltatás (háziorvos, fogorvos, védőnői szolgálat) egy épületbe történő integrálása valósul meg. - A tervezett alapellátási fejlesztés hozzájárul Magyarszéken a népesség megtartásához, az életminőség javításához, a munkaképesség fenntartásához és az elérhetőség javításához. A megalapozó dokumentumban bemutatásra kerül. - A beruházás a 290/2014 (XI.26.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletében nem található. A projekt ESZA típusú fejlesztésekhez előreláthatólag nem fog kapcsolódni. - Megalapozottan bemutatott a megvalósított tevékenység hosszú távú (legalább 5 éves) működtetése és fenntartása. Az egészségügyi ellátást nyújtó szolgáltatók és Magyarszék Községi Önkormányzat közötti szakmai megállapodások csatolásra kerültek. - A fejlesztés eredményeként a szolgáltatások hozzáférhetővé válnak, kiegyenlítődnek vagy javulnak a területi különbségek, különösen a szegény családok és a hátrányos helyzetű gyermekek számára. Az egészségügyi alapellátásnak helyt adó rossz állapotú, fejlesztést igénylő épület, illetve hiányos, illetve elavult eszközökkel rendelkező orvosi rendelő (fogorvosi, háziorvosi), védőnői tanácsadó szolgáltatásainak fejlesztése valósul meg. - A beruházás költséghatékony módon, reális és takarékos költségvetéssel tervezett. - A kérelmező a fejlesztés szempontjából releváns indikátor esetében célérték vállalást tesz.


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067