Baranya.hu

Körforgalom építése Szigetváron a 67-es főút és a József Attila utca csomópontjába (szerződéskötési szakaszban van)

134 999 971 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

SZIGETVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT


Pályázó neve:SZIGETVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Projekt megnevezése:Körforgalom építése Szigetváron a 67-es főút és a József Attila utca csomópontjába

OP név:TOP

Pályázati kiírás megnevezése:TOP-3.1.1-16-BA1 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés

Projekt helyszíne (régió):Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye):Baranya

Projekt helyszíne (település):Szigetvár

Megítélt összeg:134 999 971 .- HUF

Támogatás aránya:100 %

Támogatási döntés dátuma:2017.12.21

Forrás:ERFA

Ország:Magyarország

Beavatkozási kategória:

Uniós társfinanszírozási ráta:84,999999 - ERFA

Projekt összköltség:134 999 971 .- HUF

Projekt összefoglalása: 

Szigetvár Baranya megyében Pécstől 33 km-re nyugatra fekszik. Közlekedési szempontból Szigetváron halad keresztül a 6. sz. országos I. rendű főút (Budapest-Pécs-Barcs). A településen belül csatlakozik a 6. sz. főúthoz a 67. sz. Szigetvár-Kaposvár-Balatonlelle országos II. rendű főút. Szigetvárról indul a 6607-es sz. Szigetvár-Kadarkút, valamint az 5808-as sz. Szigetvár-Drávafok összekötő utak. Szigetvár közúti közlekedési kapcsolatai jónak mondhatók, ugyanakkor ezzel járnak azon hátrányok is, melyen jelen projekt szeretne javítani (környezetterhelés, közlekedés biztonság, stb.). A város úthálózatának a tengelye a 6.sz főút eredeti nyomvonala, ebből ágazik ki mind a négy égtáj felé egy-egy főbb közlekedési út. A belváros szűk áteresztő képessége miatt a 6-os út ezen szakaszát új nyomvonalra helyezték. Az országos úthálózatból törölt részt az önkormányzat tulajdonába került. A projekt célja A fejlesztés megvalósulásával olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztés történik a településen, mely hozzájárul a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az élhető városi és települési környezet kialakulásához, valamint az EU2020 és a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia fenntartható fejlődésre és közlekedésre vonatkozó céljainak a teljesüléséhez. A projekt a települési mobilitás környezetileg (levegőszennyezés, zajterhelés) és pénzügyileg (működtetők és a közlekedők oldalán) fenntarthatóbbá tételét szolgálja és hozzájárul a TOP 3. prioritási eredményindikátor („A napi utazások esetén fő közlekedési eszközként gyalogos, kerékpáros vagy közösségi közlekedési módot választók részaránya”) értékének közvetlen települési, és közvetve országos növekedéséhez. A fejlesztés területe Szigetvár keleti részén található, itt van a csomópontja a József Attila utcának és a 67. sz. főútnak. Korábban a József Attila utca volt a 6. sz. főút, a csomópont geometriája ennek felel meg. A 6. sz. főút elkerülő nyomvonalának megépítése óta a geometria nem változott. Az átépítést elsősorban közlekedésbiztonsági és forgalomcsillapítási szempontok indokolják. A városban az egyik legtöbb közlekedési baleset a József Attila utcában történik. A csomópont közelében utoljára 2017. augusztus 3-án történt baleset. (http://www.pecsiujsag.hu/pecs/hir/helyi-hireink/egy-auto-es-egy-teherauto-utkozott-ossze-szigetvaron). A tervezett körforgalmú kiépítés esetén a beérkező ~10000 E/nap forgalommal szemben az egysávos körforgalom 32000 E/nap kapacitása jelentős kapacitás tartalékot eredményez. A tervezett csomópont környékén a közlekedésből származó környezetterhelési, zaj és rezgés értékek jóval kedvezőbbek lesznek az átépítés után, mivel a várakozási idők jelentősen csökkennek. A körforgalom kiépítése biztonságosabb a kereszteződés jellegű csomópontoknál. A tervezett fejlesztés előnyei: mérsékli és „kiegyenlíti” a járművek sebességet; növeli a forgalom biztonságát a konfliktusok leegyszerűsítése által; forgalomcsillapító eszköz; megfelelő kapacitást biztosít; mérsékli az időveszteséget; rugalmas és folyamatos forgalom lebonyolódást kínál; alacsonyabb környezetterhelés jelentkezik; visszafordulási lehetőséget kínál; egyszerű a jelzésrendszere; mérsékelt a terület-igénybevétele; gazdaságos a létesítése; a forgalomirányítás és az üzemeltetése gazdaságos; kedvező a közösségi fogadtatása; városképbe illeszthető. A pályázati felhívás önállóan támogatható tevékenységei közül a projekt a „B” Forgalomcsillapítás, közlekedésbiztonság, akadálymentesítés feltételeihez illeszthető. Ezen belül is az a) Közlekedésbiztonsági beruházás; b) Forgalomcsillapítás a fenntartható települési közlekedés, valamint az élhetőbb városi, települési környezet megteremtése érdekében; pontoknak feleltethető meg. A beruházás tervezése során is kiemelt szempont volt olyan műszaki megoldás találása, amely nem vezet a környezet indokolatlan károsításához, minél kisebb mértékű beavatkozással jár és a lehető legnagyobb mértékben felhasználja a meglévő adottságokat. Az indokolatlan környezetterhelés elkerülését a kivitelezés során is szem előtt kívánjuk tartani, pl. a kivitelezőtől megköveteljük, hogy a keletkező hulladékok, építési törmelékek gyűjtését kiemelten kezelje, a vonatkozó szabályok szerint hasznosításukról/ártalmatlanításukról gondoskodjon. Az egyes tevékenységek megvalósításakor kiemelt figyelmet fogunk fordítani a közúti biztonsági audit elvégzésére, forgalomcsillapítás fenntartható eszközeinek a műszaki tervezésére, valamint a fenntartható kialakítására. A körforgalom kialakításakor kerékpáros és a gyalogos közlekedés igényeit is figyelembe vesszük. A projekt műszaki tartalma: A projekt körforgalom építését valósítja meg a 67. sz. főút és a József Attila utca csomópontjába: A csomópontba érkező utak közül a 67. sz. főút útkategóriája belterületi II. rendű főút. A tervezési sebesség 50 km/h. A József Attila utca kategóriája szerint szintén belterületi II. rendű főút, a tervezési sebesség szintén 50 km/h. A csomópont jelenlegi kialakítása nem felel meg az útszakaszok hálózatban betöltött szerepének. A 67. sz. főút van alárendelve a helyi közútnak. Az országos közutak 2015-re vonatkozó forgalmi adatai szerint a 67. sz. főút északi ágán ~ 5400 E/nap a forgalom. A többi ágon forgalomszámlálási adat nincs, becslés alapján az északi ágnál valamivel kisebb, 3500-5000 E/nap forgalmak lehetnek. A körforgalmú csomópont elhelyezése úgy történt, hogy a meglévő burkolatok felhasználhatók legyenek, csak kevés új burkolat épüljön. A körpálya külső sugara a 17,0 m. A körpálya 5,5 m széles. A csatlakozó ágaknál a behajtási ív 12, a kihaladásnál lévő 15 m sugarú. A körhöz való csatlakozások előtt K szegéllyel körülvett forgalomterelő terelő szigetek találhatók, szélességük ~2,5, hosszuk ~20-22 m. A lekerekítő ívek sugara 0,50 m. A befelé haladó forgalmi sávok szélessége 3,5 m, a kifelé haladóé 4,5 m. Kijelölt gyalogátkelőhely a nyugati ág kivételével minden ágon, kerékpáros átvezetés csak az északi ágon lesz. Pályaszerkezetek: Új útburkolatok: 5 cm vtg. AC 11 kopó (F), 9 cm vtg. AC 22 kötő (F), 20 cm vtg. CKt-T2 cementes stabilizáció, 20 cm vtg. M-56 mechanikai stabilizáció Meglévő burkolatokra: 5 cm vtg. AC 11 kopó (F), változó vtg. AC 11 (F) kiegyenlítő réteg a kopóréteggel egyszerre terítve A kerékpárutak burkolata: 3,5 cm vtg. AC 11 kopó, 3,5 cm vtg. AC 11 kötő, 10 cm vtg. CKt-T2 cementes stabilizáció, 15 cm vtg. M-22 mechanikai stabilizáció. A járdák burkolata: 3 cm vtg. AC 8 aszfalt kopóréteg, 0 cm vtg. CKt-T2 cementes stabilizáció, 15 cm vtg. M-22 mechanikai stabilizáció A forgalomterelő szigetek burkolata: 6 cm vtg. kiskő burkolat (piros, a gyalogos átvezetés helyén natúr), 4 cm vtg. 0/20 zúzalék, 20 cm vtg. M-56 mechanikai stabilizáció A csomópont területén található útcsatlakozásokat és kapubejárókat megtartjuk. A tervezési területen új műtárgy nem készül. A tervezett útépítés táj,- és természetvédelmi értékeket nem érint. Jelenleg a csomópont területén nyílt vízelvezető rendszer található, az átépítés után a burkolatok a nyílt árkok felé vízteleníthetők. A tervezett körforgalom építése érinti a területen található víz, szennyvíz, gázvezetékeket, melyek kiváltására nem lesz szükség. Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek A projekt keretében a „Nyilvánosság” biztosítása a vonatkozó útmutatók előírásai és követelményei szerint fog történni. Szemléletformálás keretében a közlekedésbiztonságot és a kerékpáros közlekedést népszerűsítő rendezvény megvalósítását tervezzük a lakosság számára a projekt kivitelezésének befejezését követően. Ehhez kapcsolódóan a résztvevők számára kerékpáros közlekedésbiztonsági ajándékok biztosítását (pl. lámpaszett, láthatósági mellények, fényvisszaverő szalag, stb.) is tervezzük. A pályázat keretében elszámolásra kerül a projekt megvalósításában részt vevő menedzsment bérköltsége is. A pályázat költségvetésének részét képezi még a tervezési, műszaki ellenőrzési és a közbeszerzési költségek is. Önállóan nem támogatható, kapcsolódó tevékenységek A fejlesztés keretében a körforgalmon belül elválasztjuk a kerékpáros és gyalogosforgalmat a közlekedésbiztonság fokozásának érdekében. A kialakítjuk a geometriára vonatkozó közvilágítást. Amennyiben szükséges megvalósítjuk a szükséges infrastrukturális munkák mellett a keresztező közművek (víz, szennyvíz, gáz, elektromos és távközlési kábel) védelembehelyezését. Tulajdonviszonyok A tervezett beruházás az alábbi ingatlanokat érinti Szigetvár településen: 967/1, 971/1, 976/1, 976/2, 976/3, 980 hrsz-okat. Egy terület a 967/1 hrsz a Magyar Állam tulajdonában van, melyek kezelője a Magyar Közút NZrt. A fennmaradó területek Szigetvár Város Önkormányzatának tulajdonában vannak 1/1 arányban. A tervezés későbbi szakaszában kerül pontosításra a tulajdonviszonyok teljeskörűsége. Esetleges ingatlanvásárlással kapcsolatos költségekre terveztünk forrást, amennyiben a projektfejlesztés során szükséges lesz. A projekt előkészítése kapcsán egyeztettünk az állami tulajdonú országos közút vagyonkezelőjével a Magyar Közút NZrt-vel a támogatás igénylői kör meghatározásának érdekében. Amennyiben a későbbiekben szükséges bővíteni a konzorciumot erre nyitott a támogatást igénylő és a konzorciumi tag is. Fenntarthatóság A projektet Szigetvár Város Önkormányzata, valamint a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciumban valósítja meg. A projektfejlesztés során szükség esetén bevonásra kerül a Magyar Közút Nonprofit Zrt. A projekt műszaki, pénzügyi, és humánerőforrás szempontú fenntarthatósága is biztosított. A beruházás költséghatékony módon, reális és takarékos költségvetéssel került megtervezésre. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala a projekt megvalósulása után a fenntartáshoz kapcsolódó minden pályázattechnikai, adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettségnek eleget tesz. Szigetvár Város Önkormányzatának közreműködésével valósul meg a projekt tervezési feladatai, valamint az ehhez kapcsolódó egyéb tevékenység. Területspecifikus melléklet szempontjai Illeszkedik a Baranya Megyei Integrált Területi Programhoz: 1. Helyi gazdaságok fejlesztése 2. Tartós növekedésre képes gazdaság megteremtése A programok célja a megye saját belső erőforrásain alapuló gazdaságfejlesztés, amely hozzájárul a megye hátrányos helyzetű társadalmi rétegeinek és térségeinek felzárkóztatásához. Tekintettel arra, hogy a megye gazdasági helyzete az elmúlt évtizedekben folyamatosan romlott, ezért a megye gazdaságáról kialakult külső kép kedvezőtlen. Nagyon fontos tehát a megye egyes térségeinek befektetői politikáját erősíteni, amelyhez megfelelő alapot adhat a közelmúltban eszközölt gyorsforgalmú úthálózatot érintő és az üzleti infrastruktúra javítását célzó beruházások megvalósítása. Melyhez hozzájárulhat közvetett módon a tervezett fejlesztés is mindkét célkitűzés esetében. 3. Piaci igényekre reagálni képes emberi erőforrás fejlesztés 4. Társadalmi felzárkózás elősegítése A megyei kohézió erősítésének, a területi hátrányok mérséklésének, azaz a hátrányos helyzetű térségek gazdasági és társadalmi felzárkóztatásának fontos eleme a közlekedési elérhetőség javítása. A szegénységben élő társadalmi csoportok integrációjához elengedhetetlen az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása az alapszükségletek és szolgáltatások területén, melynek hiánya a hátrányok felerősödéséhez vezet. A kerékpáros közlekedés olyan közlekedési forma, ami a hátrányos helyzetű csoportok számára is elérhető, biztosítva mobilitásukat. Ezáltal a projekt hozzájárul az ITP-ben megfogalmazott 3. és 4. célkitűzéshez is. 5. Stratégiai erőforrások fenntartható használata Baranya megye gazdaságának jövőbeli fejlődése és a lakosság magasabb életminőségének biztosítása megköveteli a környezeti állapot javítását, a környezeti fenntarthatóságra törekvő új szemléletű, racionális környezet-, illetve erőforrás gazdálkodást. A körforgalom építése mérsékli az időveszteséget, rugalmas és folyamatos forgalom lebonyolódást kínál ezáltal alacsonyabb környezetterhelés jelentkezik. 6. Elérhetőség és mobilitás javítása A megyei kohézió erősítésének, a területi hátrányok mérséklésének, azaz a hátrányos helyzetű térségek gazdasági és társadalmi felzárkóztatásának fontos eleme a közlekedési elérhetőség javítása, melynek megvalósítása során a környezeti szempontokat is figyelembe kell venni. A 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete szerint a Szigetvári járás a „fejlesztendő” járási kategóriába sorolandó. Magyarország 197 besorolt járásából az sajnos az 53. helyen található, amivel a ”negatív” sorrend első negyedében van. A stratégiai célkitűzésnek feladata, hogy előmozdítsa a fenntartható közlekedési rendszerek létrejöttét a megyében: a munkahelyek és szolgáltatások jobb elérhetőségének biztosításával, az áru- és személyszállítás hatékonyságának növelésével úgy, hogy mindeközben megteremti a lehetőségét a környezetszennyezés (káros anyag-, üvegházgáz-kibocsátás, zaj-, por- és látványszennyeződés) és az energiafogyasztás csökkentésének (erőforrás-hatékony közlekedés), a közlekedésbiztonság fokozásának, illetve a vonzóbb, jobb minőségű környezet kialakításának. A körforgalom építése a fenti szempontoknak teljes mértékben megfelel. Illeszkedés Szigetvár Város Településfejlesztési Koncepciójához A fejlesztés illeszkedik a város hosszútávú 2030-ig szóló stratégiai fejlesztési céljának – „nyugodt, vonzó, prosperáló és fenntartható Szigetvár – specifikus céljai közül a „3. fenntartható, élhető, vonzó környezet megteremtéséhez”. Ezen belül is az 1. részcél „Átfogó közlekedési fejlesztések végrehajtása: hálózatfejlesztés, útfelújítás és építési program valamint környezetbarát közösségi közlekedési rendszer kialakítása” fedi a projekt tartalmát. A körforgalom közvetlen környezetében közszolgáltatások – buszmegállók – és vállalkozások székhelyei illetve telephelyei is megtalálhatóak a pályázathoz csatolt melléklet szerint.


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067