Baranya.hu

Bogád-Szederkény kerékpárforgalmi útvonal kialakítása (szerződéskötési szakaszban van)

161 346 745 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

SZEDERKÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA


Pályázó neve:SZEDERKÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Projekt megnevezése:Bogád-Szederkény kerékpárforgalmi útvonal kialakítása

OP név:TOP

Pályázati kiírás megnevezése:TOP-3.1.1-16-BA1 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés

Projekt helyszíne (régió):Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye):Baranya

Projekt helyszíne (település):Szederkény

Megítélt összeg:161 346 745 .- HUF

Támogatás aránya:100 %

Támogatási döntés dátuma:2017.12.21

Forrás:ERFA

Ország:Magyarország

Beavatkozási kategória:

Uniós társfinanszírozási ráta:84,999999 - ERFA

Projekt összköltség:161 346 745 .- HUF

Projekt összefoglalása:

A projekt célja Baranya megyében az „Országos Kerékpárút Törzshálózat javasolt kialakítása” c. tanulmány által térségi jelentőségűnek nyilvántartott kerékpáros „BK-14”-es jelű útvonalának kialakítása. Ezzel elérhetővé válik az összekötés a két Országos Kerékpárút Törzshálózatba tartozó megyei útvonal között (BK-1, BK-5). A „BK-1” jelű út az ún. „Három Folyó Kerékpárút” - EuroVelo 13. sz. nemzetközi „Vasfüggöny” kerékpáros útvonal. A Három Folyó Kerékpárút Barcs felől halad Drávaszabolcson át Mohácsig. Az EuroVelo 13. sz. „Vasfüggöny” kerékpárút nyomvonala azonos, azonban ez utóbbi Mohácsról tovább halad Nagybaracska felé. A „BK-5” útvonal (Bonyhád) – Mecseknádasd - Pécsvárad – Pécs – Szigetvár – (Barcs) irányú, mely Pécs és Bonyhád között a régi 6-os út jelenleg is ki van táblázva kerékpáros túraútvonalnak. A BK-14-es jelű útvonal Pécs (BK5) - Bogád – Romonya - Ellend – Hásságy - Olasz – Belvárdgyula - Szederkény (BK13) közigazgatási területét érintve halad. A települések között kijelölésre kerülő, valamint építendő szakaszok lehetővé teszik a megyeszékhely Pécs és a megye keleti részének kerékpárosbarát összekötését. A kerékpározás feltételeinek a fejlesztésével, bővítésével a hivatásforgalmú és a közlekedésbiztonsági szempontokból is a településeken a kerékpározás feltételei, és a kistelepüléseken élők mobilitási lehetőségeik jelentősen javulnak. A napi utazások során a fő közlekedési eszközként a kerékpáros közlekedési módot választók részaránya növekszik, így hozzájárul a Terület-, és Településfejlesztési Operatív Program 3. prioritási eredményindikátorának teljesüléséhez. Az érintett települések között kerékpárforgalmi útvonal kerül kialakításra - illeszkedve a Pályázati Felhívás 3.1.1 fejezetében meghatározott A) Kerékpárosbarát fejlesztés b) pontjában meghatározott támogatható tevékenységhez. A projektet Szederkény Község Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal (BMÖH) konzorciumban valósítja meg. A BMÖH feladata a projekt előkészítésének koordinálása, a projektmenedzsment feladatok ellátása és a szemléletformálás megvalósítása. A tervezési terület Pécs-Bogád közigazgatási határától Szederkényig közel 20 km-t érint. A fejlesztéssel érintett lakosság (Bogád 1099, Romonya 537, Ellend 226, Hásságy 306, Olasz 640, Belvárdgyula 438, Szederkény 1732) 4978 főt érint közvetlenül. Az érintett települési kör a bólyi és a pécsi járáshoz tartozik. Annak ellenére, hogy a két járás elsősorban a járásszékhelyek miatt a megyében gazdasági, társadalmi mutatókat tekintve a fejlettebbek közé tartoznak az érintett települések döntő többsége küzd a magas munkanélküliséggel, a népességfogyás problémájával, a rossz mobilitási helyzettel. A folyamatosan csökkenő népesség, az elöregedő korstruktúra, a mobilitás hiánya komoly problémákat jelent a települések lakói számára. A közösségi közlekedés korlátai miatt a fenntartható közlekedésfejlesztés szinte az egyetlen lehetőség a fejlődésre a mobilitást tekintve. A települések munkanélküliségi rátája magas, a rossz közösségi közlekedési helyzet, nagyobb foglalkoztatók hiánya komoly kihívást jelent a településeken élőknek. A tervezési területen, a fejlesztéssel érintett településeken is komoly problémát jelent a munkaképes lakosság alacsony foglalkoztatottsága. A településeket az alacsony munkakínálat jellemez, ezért a munkavállalók kénytelenek ingázni lakhelyük és munkahelyük között. A tömegközlekedési járatokhoz való igazodás, az időhöz kötött munkába járás gátat szab a lakosság mobilitásának. Pécs és Mohács között az 57-es út a jelentős gépjárműforgalom miatt (5-10.000 E/nap) nem alkalmas kerékpáros közlekedésre. Alternatívaként a Pécs – Bogád – Romonya – Ellend – Hásságy – Olasz útvonal adódik (5611 sz. út). Az 57-es úton Olasz elágazástól Szederkényig nincs alternatív útvonal, de ezen a szakaszon készült engedélyezési terv kerékpárútra. A korábbi években kerékpáros fejlesztések csak Szederkény településen valósultak meg pályázati támogatással, mely Bóllyal való kerékpáros összeköttetést valósította meg. A biztonságos kerékpáros útvonalat a régi bekötőút (5704 sz.) kijelölésével, illetve új kerékpárutak építésével valósították meg. Szederkényből Bólyon át Babarc felé, illetve Villány felé is megoldott a kerékpáros közlekedés. A PROJEKT CÉLJAI Összhangban a felhívásban meghatározottakhoz, jelen projekt célkitűzése elsődlegesen települések közötti megszakítás nélküli folytatólagos kerékpárforgalmi hálózat kialakítása, amely továbbá hozzájárul a munkaerő-mobilitás növeléséhez, - közvetetten a tömegközlekedéshez kapcsolódó kerékpáros forgalom erősítéséhez - a lakosság egészségmegőrzéséhez, a biztonságos és egészséges munkába járás megteremtése által - a Nyugat-Európában már elterjedt, hivatásforgalmú kerékpározási kultúra hazai kialakításához - az egyedi gépkocsi használat visszaszorításán keresztül a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a környezeti terhelés csökkentéséhez. A projekt a gépjárműforgalom csökkentésével szorosan kapcsolódik a környezetbarát, egészségmegőrző közlekedéshez. További, nem elhanyagolandó szempont, hogy a kerékpározás olcsó alternatívája az autóhasználatnak, így csökkenthetők az utazás költségei is. További cél, a kerékpározás népszerűsítése, hogy a térségben élő lakosság, a fiatalkorúak egyre jobban megkedveljék, mint a szabadidő egyik hasznos eltöltésének lehetőségét. Ezt a célt szolgálja a projekt keretében megvalósuló szemléletformálás is. ILLESZKEDÉS - Az ITP-hez: A tervezett projekt illeszkedik a Baranya Megye Integrált Területi Programjában meghatározott valamennyi stratégiai célhoz, valamint hozzájárul a helyi adottságokra, komparatív előnyökre és lehetőségekre épülő vidék- és gazdaságfejlesztés, mint területi célhoz. A beruházás eredményeként 1,784 km kerékpárút jön létre, a célérték elősegíti a „Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza” OP indikátor teljesítését is. 1. ITP CÉL: Helyi gazdaságok fejlesztése 2. ITP CÉL: Tartós növekedésre képes gazdaság megteremtése A projekt fenti két célhoz való illeszkedés vitathatatlan, hiszen a beruházás hatására javul az ipari park elérhetősége, növekszik a munkaerő mobilitás. A helyi munkaerő rendelkezésre állása versenyelőnyt jelent a településnek a vállalkozások betelepülése során. 3. ITP CÉL: Piaci igényekre reagálni képes emberi erőforrás fejlesztés 4. ITP CÉL: Társadalmi felzárkózás elősegítése A megyei kohézió erősítésének, a területi hátrányok mérséklésének, azaz a hátrányos helyzetű térségek gazdasági és társadalmi felzárkóztatásának fontos eleme a közlekedési elérhetőség javítása. A szegénységségben élő társadalmi csoportok integrációjához elengedhetetlen az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása az alapszükségletek és szolgáltatások területén, melynek hiánya a hátrányok felerősödéséhez vezet. A kerékpáros közlekedés olyan közlekedési forma, ami a hátrányos helyzetű csoportok számára is elérhető, biztosítva mobilitásukat. Ezáltal a projekt hozzájárul az ITP-ben megfogalmazott 3. és 4. célkitűzéshez is. 5. ITP CÉL: Stratégiai erőforrások fenntartható használata A klímaváltozás fokozódó kockázatainak kivédése érdekében előtérbe kell helyezni a fenntartható közlekedési módokat, a kevésbé környezetterhelő megoldásokat. A kerékpáros közlekedés térhódítása hozzájárul a gépkocsi használat csökkenéséhez, a CO2 kibocsátás mérsékléséhez, egészségtudatosabb gondolkodás, életmód elterjedéséhez. 6. ITP CÉL: Elérhetőség és mobilitás javítása Ennek a stratégiai célkitűzésnek a feladata, hogy előmozdítsa a fenntartható közlekedési rendszerek létrejöttét a megyében: a munkahelyek és szolgáltatások jobb elérhetőségének biztosításával. A korábban bemutattak alapján a projekt egyértelműen hozzájárul a cél eléréséhez. - TOP-hoz: A környezettudatosságot szem előtt tartó kisléptékű közlekedés-fejlesztések hozzájárulnak az energiafüggőség csökkentéséhez, a fenntarthatóság érvényesüléséhez és a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodáshoz. A projekt a városi mobilitás környezetileg (levegőszennyezés, zajterhelés) és pénzügyileg (működtetők és a közlekedők oldalán) fenntarthatóbbá tételét szolgálja, azáltal, hogy ipari parkban lévő munkahelyek kerékpárral biztonságosan elérhetővé válnak. A projekt hozzájárul a TOP 3. prioritási eredményindikátor („A napi utazások esetén fő közlekedési eszközként gyalogos, kerékpáros vagy közösségi közlekedési módot választók részaránya”) értékének közvetlen növekedéséhez. A beruházás tervezése során is kiemelt szempont volt olyan műszaki megoldás találása, amely nem vezet a környezet indokolatlan károsításához, minél kisebb mértékű beavatkozással jár. Az indokolatlan környezetterhelés elkerülését a kivitelezés során is szem előtt kívánjuk tartani, pl. a kivitelezőtől megköveteljük, hogy - gépeket és anyagokat termőföldön nem tárol - a keletkező hulladékok, építési törmelékek gyűjtését kiemelten kezelje, a vonatkozó szabályok szerint hasznosításukról/ártalmatlanításukról gondoskodjon - az építési területen a felső talajréteget – tényleges vastagságának megfelelően – elkülönítve tárolja, törekedve a humuszos termőréteg megvédésére - olyan anyagok kerüljenek felhasználásra, ami a föld minőségét nem károsítja, a termőterületet a munkavégzéskor talajidegen anyagokkal nem szennyezi - földmunkát túlnedvesedett talajon ne végezzen, mert a nehéz gépek talajszerkezeti romlást okozhatnak. A PROJEKT SZAKMAI-MŰSZAKI TARTALMA Önállóan támogatható - A) TEVÉKENYSÉG: Kerékpárosbarát fejlesztés Pécstől az 5611-es úton a Nagykozári elágazásig jelentős városkörnyéki gépjárműforgalom (2000-4000 E/nap) mellett lehet kerékpáros útvonalat kijelölni. A gépjárművezetőket a fokozott kerékpáros forgalomra figyelmeztető KRESZ tábla kihelyezése szükséges. A Pécsre bevezető szakaszon Pécs-Újhegy mellékutcáin (Deák F. utca) lehet elkerülni a 6-os utat. A nagykozári elágazástól Bogád felé már kisebb a forgalom (1000-2000 E/nap). A Romonya – Ellend – Hásságy útvonalon mérsékelt gépjárműforgalom ( < 1000 E/nap) mellett lehet kerékpáros útvonalat kijelölni. Kerékpáros pihenőhely építése a Hásságyi tó melletti szabadidőparkban lehetséges. A Hásságy – Olasz – 57-es útelágazás között mérsékelt gépjárműforgalom ( < 1000 E/nap) mellett lehet kerékpáros útvonalat kijelölni. Olasz elágazástól az 57-es út mellett kerékpárút építendő a Szederkényi temetőig. Szederkény belterületén a kerékpárforgalmi út csatlakozik a korábban elkészült és hivatkozott Polgármesteri Hivatal előtt kezdődő Szederkény-Bóly kerékpárúthoz. A tervezési területen épül 1784 m kerékpárút és 17,9 km kerékpárút kijelölés történik. A beruházás által több közszolgáltatás és vállalkozás válik kerékpáron biztonságosan megközelíthetővé. (lásd: térképi melléklet) A biztonságos közlekedés feltételei valamennyi közlekedő esetében teljesülni fognak. Önállóan nem támogatható, KAPCSOLÓDÓ - D) TEVÉKENYSÉG: - Kerékpár támasz és pihenőhely kialakítása - Szükséges, kapcsolódó infrastrukturális munkák - Zöldterület-építési, átalakítási munkák a nyomvonal mellett Önállóan nem támogatható, KÖTELEZŐEN MEGVALÓSÍTANDÓ tevékenységek - Nyilvánosság biztosítása a vonatkozó útmutatók előírásai szerint - Szemléletformálás keretében a kerékpáros közlekedést népszerűsítő rendezvény megvalósítását tervezzük a lakosság számára a projekt kivitelezésének befejezését követően. Ehhez kapcsolódóan szemléletformáló, közlekedésbiztonságot fokozó eszközök beszerzését is tervezzük. A rendezvény keretében, a kiépített kerékpárúton közös kerékpározásra is sor kerülne. Továbbá, a pályázat keretében elszámolásra kerül a projekt megvalósításában részt vevő projektmenedzser időarányos bérköltsége is. A pályázat költségvetésének részét képezi még a szükséges tervdokumentáció, a kerékpárforgalmi hálózati terv elkészítésének, illetve műszaki ellenőrzés és a közbeszerzés költsége is. TULAJDONVISZONYOK A tervezett beruházás alapvetően önkormányzati területeket érint Belvárdgyula és Szederkény esetében is. A Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel megtörtént az egyeztetés arra vonatkozóan, hogy a közút érintettsége okán szükséges-e bevonni a Magyar Közút Zrt-t konzorciumi tagként. Esetleges ingatlanvásárlással kapcsolatos költségekre terveztünk forrást, amennyiben a projektfejlesztés során szükséges lesz. FENNTARTHATÓSÁG A projektet Szederkény Község Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciumban valósítja meg. A projekt műszaki, pénzügyi, és humánerőforrás szempontú fenntarthatósága is biztosított. A beruházás költséghatékony módon, reális és takarékos költségvetéssel került megtervezésre. Szederkény Község Önkormányzatának tevékenysége kiterjed az elkészülő úthálózat üzemeltetési, fenntartási és karbantartási munkáira is. A Baranya Megyei Önkormányzat Hivatala a projekt megvalósulása után a fenntartáshoz kapcsolódó minden pályázattechnikai, adatszolgáltatási, jelentétételi kötelezettségnek eleget tesz.


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067