Baranya.hu

Nyeregbe az Ormánságban (szerződéskötési szakaszban van)

107 588 928 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT


Pályázó neve:SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Projekt megnevezése:Nyeregbe az Ormánságban

OP név:TOP

Pályázati kiírás megnevezése:TOP-3.1.1-16-BA1 - Fenntartható települési közlekedésfejlesztés

Projekt helyszíne (régió):Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye):Baranya

Projekt helyszíne (település):Sellye

Megítélt összeg:107 588 928 .- HUF

Támogatás aránya:100 %

Támogatási döntés dátuma:2017.12.21

Forrás:ERFA

Ország:Magyarország

Beavatkozási kategória:

Uniós társfinanszírozási ráta:84,999999 - ERFA

Projekt összköltség:107 588 928 .- HUF

Projekt összefoglalása:

PROJEKT CÉLJA: Sellye belvárosában, a Fürdő utca mellékelt átnézeti térképen lehatárolt részén nyitott kerékpársáv létesítése, ennek megvalósításához szükséges útszélesítéssel, valamint az Ifjúság és a Széchenyi utcákban nyitott kerékpársáv létesítése felfestéssel. E fejlesztésekkel a belváros intézményekben gazdag területének kerékpárosbaráttá alakítása. A projekt illeszkedik a Pályázati Felhívás 3.1.1 fejezetében meghatározott A) Kerékpárosbarát fejlesztés a) pontjában meghatározott támogatható tevékenységhez.” Teljes település vagy településrész közlekedési úthálózatának kerékpáros baráttá alakítása kerékpárforgalmi létesítmények kijelölésével, építésével.”A projekt hozzájárul a napi utazások esetén a fő közlekedési eszközként gyalogos kerékpáros vagy közösségi közlekedési módot választók „részaránya” értékének közvetlen települési és közvetve országos növekedéséhez. A projektet Sellye Város Önkormányzat, a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatallal konzorciumban valósítja meg.

A PROJEKT SZAKMAI-MŰSZAKI TARTALMA: A 3.1.1. Önállóan támogatható A) Kerékpárosbarát fejlesztés tevékenység a) alpontjához illeszkedően a belváros intézményekben gazdagon ellátott területének kerékpárosbaráttá alakítása valósul meg. A terület lehatárolását a pályázathoz mellékelt átnézeti térkép mutatja be. A területen a következő, e tevékenységhez kapcsolódó műszaki beavatkozások történnek: - Ifjúság utca és a Széchenyi utca A Mátyás király utcán kijelölt Ős-Dráva kerékpárút nyomvonaltól lehet elérni a Kiss Géza Általános Iskolát, az óvodát, a strandfürdőt és az ott lévő telepített kerékpár kölcsönzőt. A burkolat szélessége lehetővé teszi mindkét oldalon a nyitott kerékpársáv felfestését az Ifjúság utcában 387 m, a Széchenyi utcában 310 m hosszon. Ugyancsak növeli a kerékpárosok biztonságát, hogy az iskola és óvoda előtti szakaszon 30 km/ó sebesség korlátozású övezet van kijelölve. Az utcákban szükséges építési munkák: kisebb burkolati hibák javítása, kopott KRESZ táblák cseréje. A kerékpárosbaráttá alakítandó településrész szakmai, műszaki tartalma a pályázat keretében elkészülő kerékpárforgalmi hálózati tervben kerül kidolgozásra. A 3.1.2.1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható, tevékenységek: d) alpontjához illeszkedően nyilvánosság biztosítása a vonatkozó útmutatók előírásai szerint aloldal készítése, „C” típusú tábla, fotódokumentáció, sajtóközlemény, térképtér feltöltése. e) alponthoz illeszkedően két alkalommal szemléletformáló kampány keretében a kerékpáros közlekedést népszerűsítő rendezvény megvalósítását tervezzük a helyi lakosság, valamint más településekről a városba érkező célcsoport számára. Az egyik kampányrendezvény a projekt kivitelezési szakaszában, a másik a projekt kivitelezésének befejezését követően. A kampányokkal a kerékpáros közlekedési módot, mint a személygépjármű választásával szembeni valós alternatívát kívánjuk népszerűsíteni más-más tartalmú tartalommal. Így többek között a projekt eredményeként elkészült kerékpárforgalmi létesítmények érintésévek a város, valamint a környező települések bebiciklizése történik meg. Ehhez kapcsolódóan szemléletformáló eszközök beszerzését is tervezzük (futóbicikli), illetve szóró-ajándékok (pl.: kulacs, hátizsák, napellenző, stb.), kiadványok készítését A 3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható D) Kapcsolódó tevékenységcsoport: 1. alpontjához illeszkedően: a Fürdő utcában az alábbi beavatkozások történnek: A Mátyás király utca mint Ős-Dráva kerékpárút nyomvonaltól a strandot és az ott lévő telepített kerékpár kölcsönzőt ezen az utcán lehet a legrövidebb úton elérni. Ugyancsak ezen a szakaszon lehet elérni a Bodonyi utcán át a rendelő intézetet és az autóbusz állomást is. A kerékpáros forgalom biztosítása és biztonsága érdekében a keskeny utcába útburkolat szélesítésére van szükség 423 m hosszú szakaszon. A burkolat 6,0 m-re való szélesítése lehetővé teszi az út mindkét oldalán a nyitott kerékpársáv felfestését. Más módon a kerékpárosok biztonságát hatásosan nem lehet biztosítani. 10. alpontjához illeszkedően: a Fürdő utcában az út szélesítésével az utcák egyik oldalán a meglévő földárkok lefedésre kerülnek, zárt csapadékcsatorna épül, az érintett közműveket át kell építeni.

A FELHÍVÁSBAN ELŐÍRT SZAKMAI-MŰSZAKI FELTÉTELEK TELJESÜLÉSE: A projekttel olyan beruházás valósul meg, mely a fenntartható közlekedési módok előnybe részesítését, közlekedésbiztonságát szolgálja. A fejlesztéssel összhangban kerékpárforgalmi hálózati terv készül a pályázathoz mellékelt átnézeti térképen kijelölt településrészre. A fejlesztés összhangban van a felhívás céljaival, azokat teljesíti, és hozzájárul a közlekedésbarát fejlesztéshez kerékpárút létesítésével. A kerékpárút a hivatásforgalmon túl közvetett módon turisztikai célokat, és egészségtudatos gondolkodást támogat. A beruházás egyértelműen hozzájárul a fenntartható közlekedési módok közlekedési feltételeinek a javulásához, mert a projekt eredményeként a kerékpáros közlekedési mód részesül előnyben, és a fenntartható közlekedési módok nem kerülnek hátrányosabb helyzetbe a fejlesztést követően. A projekt a közúti közlekedésről szóló 1988. I. tv. 8. § (1a) bekezdésével összhangban került tervezésre valamennyi közlekedő igényeinek a figyelembevételével. A Fürdő utcában létesítendő kerékpáros közlekedési felület irányhelyes módon kerül megépítésre/kijelölésre. A kerékpáros közlekedés népszerűsítése és a biztonságos közlekedéshez szükséges ismeretek átadása érdekében a projekt megvalósítását kampány kíséri végig, melyben széles körben kívánjuk megszólítani a város lakosságát, valamint a projekt céljához köthető célközönséget.

TARTALMI ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK PONTJÁBAN ELŐÍRT FELTÉTELEK TELJESÜLÉSE A projekt a városi mobilitás környezetileg (levegőszennyezés, zajterhelés) és pénzügyileg (működtetők és a közlekedők oldalán) fenntarthatóbbá tételét szolgálja a kerékpáros hálózat fejlesztésével. A belvárosban dolgozók esetében hivatásforgalmat támogat, így közvetett gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási kapcsolódással valósul meg, elősegítve a munkaerő mobilitás infrastrukturális feltételeit. A Fürdő utcában létesítendő nyitott kerékpársáv a hivatásforgalmi jellege mellett turisztikai kerékpáros forgalom infrastrukturális feltételeit is szolgál. A projekt hozzájárul a TOP 3. prioritási eredményindikátor („A napi utazások esetén fő közlekedési eszközként gyalogos, kerékpáros vagy közösségi közlekedési módot választók részaránya”) értékének közvetlen települési, és közvetve országos növekedéséhez. Célérték vállalásával hozzájárul a „Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza” OP indikátor teljesüléséhez is. Tulajdoni viszonyok bemutatása: A beruházással érintett területek tulajdonviszonya rendezett, mivel az érintett útszakaszok 1/1arányban önkormányzati tulajdonban vannak (hrsz.:223; 301; 398;). Szemléletformálás: A projekt részeként két alkalommal kerül megrendezésre a kerékpáros közlekedést népszerűsítő és közlekedésbiztonsági célú szemléletformáló kampány. Az első az építési szakászban tavasszal, kerékpártúra keretében, mely a városból indulva a város vonzáskörzetébe tartozó ormánsági településeken népszerűsíti a kerékpáros közlekedést. A másik az építést követően, mely Sellyén bebiciklizéssel egybekötött kerékpáros közlekedést népszerűsítő és közlekedésbiztonsági célú szemléletformáló kampányrendezvény lesz helyi a lakosság számára. A rendezvény keretében kiépített kerékpárúton közös kerékpározással egybekötött programokon hívnák fel a célcsoport figyelmét kerékpáros közlekedési mód előnyeire, a biztonságos közlekedés szabályrendszerének betartására. Az esemény sajtótájékoztató is egyben. A programelemek: ? tesztlap kitöltés, a legjobbak jutalmazása biciklis eszközökkel ? sorsolás (támogatók által felajánlott tárgyak/szolgáltatások kiosztásával), ? kerékpáros ügyességi bemutatók ? frissítő italok osztása ? KRESZ verseny gyerekeknek ? A rendezvény ideje alatt kerékpározást segítő eszközök térítésmentes kiosztása (pumpa, fényvisszaverő nadrágszűkítő, hátizsák, napellenző, stb.) ? rendezvény zárásaként helyi előadók koncertje Információs anyagok, kiadványok: Mindkét rendezvény esetében az alábbi felületeken a rendezvények részleteinek terjesztése, ill. az információs kiadvány tartalmának az ismertetése történik: ? nyomtatott média ? helyi rádióban egy rövid spot ? helyi ingyenes önkormányzati újság, internetes újság ? Közösségi internetes oldalakon (Facebook) ? helyi önkormányzati internetes híroldalon banner elhelyezése Plakát készítése, elhelyezése: A3-as színes plakát készítése, elhelyezése óvodáknál, iskoláknál, közintézményeknél, boltoknál, vendéglátóegységeknél. Szórólap készítés A5-ös méretben: Terjesztése óvodákban, iskolákban, közintézményekben, boltokban, vendéglátóegységekben. Nyomtatott kiadvány: A projektről biztosít leírást, valamint a népszerűsíti a biciklizést, és tájékoztatást nyújt a megváltozott forgalmi rendről és/vagy új KRESZ szabályokról. Terítése a bebicikilizést megelőzően iskolában, óvodában, közintézményeknél, önkormányzatnál, munkáltatóknál; és a rendezvény ideje alatt. Szemléletformáló eszközök beszerzése: A gyermekeink korai kerékpározásra való szoktatása, a kerékpár szeretete érdekében tanulóbicikli, vagy más néven futóbicikli beszerzése. A futóbiciklik a kampányt követően a település által meghatározott óvodának, intézménynek kerülnek átadásra, használatra. Fenntarthatóság: A projekt pénzügyi fenntarthatósága biztosított. A beruházás költséghatékony módon, reális és takarékos költségvetéssel került megtervezésre. A kerékpárosbaráttá váló településrészen megvalósult beruházás, valamint a parkolófejlesztés üzemeltetési feladatai Sellye város feladatkörébe tartoznak. Az Önkormányzat rendelkezik az üzemeltetéshez és a karbantartáshoz szükséges pénzügy és tárgyi eszközökkel, valamint humán erőforrással.

TERÜLET-SPECIFIKUS ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK SZERINTI FELTÉTELEK TELJESÜLÉSE 1. Illeszkedés a megyei területfejlesztési programhoz és a vonatkozó indikátoraihoz: A projekt illeszkedik Baranya megye Integrált Területfejlesztési Programjában a közlekedésfejlesztés terén megfogalmazott célhoz, mely az alternatív közlekedési módok, a kerékpáros és a gyalogos közlekedés iránt elkötelezettek számának növelését a városi közlekedés zsúfoltságának enyhítését, a városi terek visszaszerzését kívánja elérni. A tervezett fejlesztési projekt továbbá az alábbi, a megyei területfejlesztési programban szereplő célokhoz járul hozzá: - természet és energiatudatos megye (átfogó cél): a kerékpáros közlekedés feltételrendszerét javító beruházás hozzájárul a természeti erőforrások fenntartható használatán alapuló és klímatudatos környezetgazdálkodás feltételeinek megteremtéséhez, a települési környezet megújításához, fejlesztéséhez; - egészséges és megújuló társadalom (átfogó cél): a fejlesztés élhetőbb település, élhetőbb közösségek kialakulását szolgálja, kiegészítve az egészségtudatosság és egészségügyi prevenció elvével, az egészséges munkaképes társadalom biztosítása érdekében, valamint a települési vonzerő javításával a települési életminőség növelését célozza meg; - elérhetőség és mobilitás (stratégiai cél): a projekt a fenntarthatóság elvének megfelelő mobilitást, elérhetőséget javítja. A belvárosban kialakított kerékpárosbarát településrész Ős-Dráva kerékpárúthoz kapcsolásával megteremti az intézmények, szolgáltatások és turisztikai attrakció, kerékpárral történő elérésének feltételit. A P+R parkolók létesítésével a városi, és a vonzáskörzetben élő lakosság számára távolabbi utazási céljaik eléréséhez biztosítja személygépjárművek biztonságos tárolását közösségi közlekedés választása esetén; - stratégiai erőforrások fenntartható használata (stratégiai cél) szintén a klímatudatos környezetgazdálkodás feltételeinek megteremtését segíti elő a fenntartható közlekedési módok használatához megteremtett infrastrukturális elemek megteremtésével; - a projekt a helyi adottságokra, komparatív előnyökre és lehetőségekre épülő vidék- és gazdaságfejlesztés (területi cél) teljesüléséhez (turisztika, kulturális örökség) is hozzájárul a városban működő strandfürdő kerékpárosbarát elérésének megteremtésével, erősítve a város turisztikai céljait; - a projekt hozzájárul a megyei területfejlesztési programban meghatározott indikátor (kerékpárút létesítmények hossza) teljesítéséhez. A beruházás nem pontszerűen, hanem a megye integrált fejlesztési programjának részeként, a megyei hálózat részeként, és egyben a város integrált településfejlesztési stratégiájában foglaltakhoz illeszkedve valósul meg. 2. Hozzájárulás belső területi kiegyenlítődéshez: A várost délről éri el az Ős-Dráva kerékpárút, mely a városi úthálózaton kitáblázással a strandfürdőhöz vezet. E kerékpárút része a nemzetközi EuroVelo 13 kerékpárút hálózatnak. Sellyén elektromos kerékpárkölcsönző állomás található 20 db elektromos kerékpárral. A beruházás hozzájárul a meglévő kerékpárút nyomvonalára szerveződő városi kerékpárút hálózat kialakításához. Annak első elemét alkotja. Ezzel együtt kapcsolódási pontokat nyit a város, mint járási székhely és vonzáskörzetében lévő települések felé. 3. Hozzájárulás a gazdasági növekedéshez: Az Ős-Dráva kerékpárút és a projekt eredményeként hozzá kapcsolódó új kerékpársávok a városközpontban alakítanak ki kerékpárút hálózatot, ahol a közszolgáltatások jellemzően telepítve lettek. A kerékpárúttól 100 m-en belül 12 db közszolgáltatás érhetők el. A közszolgáltatásokról és azok elhelyezkedéséről a pályázathoz mellékelt leírás és térkép tájékoztat bővebben. 4. Hozzájárulás a munkahelyteremtéshez: A kerékpársávok nyomvonala mentén 35 db gazdasági üzem és vállalkozás érhetők el. A gazdasági üzemek/vállalkozások és azok elhelyezkedéséről a pályázathoz mellékelt leírás és térkép tájékoztat bővebben.


Vissza


További projektjeink

Köblény község belterületi vízrendezés

Projekt megvalósításának összege:

115 247 294 Ft TOP - Terület - és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00032

Aktív turisztikai fejlesztések a Zselic szívében

Projekt megvalósításának összege:

188 582 245 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-1.2.1-16-BA2-2020-00002

Csapadékvíz elvezetés rendezése Martonfán

Projekt megvalósításának összege:

99 963 042 Ft TOP-Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00067