Baranya.hu

A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács Újvárosban

153 127 308 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA


Pályázó neve: MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Projekt megnevezése: A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Mohács Újvárosban

OP név: TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program

Pályázati kiírás megnevezése: TOP-5.2.1-15-BA1 - A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok

Projekt helyszíne (régió): Dél-Dunántúl

Projekt helyszíne (megye): Baranya

Projekt helyszíne (település):Mohács

Megítélt összeg: 153 127 308 .- HUF

Támogatás aránya: 100 %

Támogatási döntés dátuma: 2017.05.29

Forrás: ESZA

Projekt összköltség: 153 127 308 .- HUF

A projekt összefoglalása:

A projekt a mohácsi Újvárosban található szegregátum fejlesztését célozza meg, melynek során az igényfelmérés által feltárt problémákra reagáló, komplex beavatkozásokat tervez a szegregátumot magában foglaló akcióterületen. A projekt keretében pályázó az alábbi beavatkozásokat tervezi: Egyéni fejlesztés: Egyéni fejlesztési tervek elkészítése a programba bevont személyek aktuális személyes adottságainak pontos feltérképezése, és ez alapján egyénre szabottan az elsődleges prioritást élvező fejlesztendő területek meghatározása érdekében. A felhívás 3.2.12. pontjával összhangban a tevékenység ellátása folyamatos, a problémák feltérképezése alapján elkészített egyéni fejlesztési tervekben foglalt célok megvalósítását és legalább háromhavonta történő felülvizsgálatát is magában foglalja. Komplex családszervezés keretében: 1. Családi kapcsolatfejlesztő gyermekklub: A klubfoglalkozást a projekt szakmai megvalósításában közreműködő szociális munkások tartják. A foglalkozások keretében a családi problémák feltárása és kiküszöbölése által a családi kapcsolatok erősítése, a család szerkezetének, a benne előforduló szerepek megvizsgálása, tudatosítása, a szülői minták, a családi kapcsolati formák, a nyitott kommunikáció megismertetése történik meg. 2. Szülők nevelési klubja: A szolgáltatás célja az újvárosban élő szülők és leendő szülők részére egy olyan hely biztosítása, ahol az élethelyzetükből adódóan közös érdeklődésű, hasonló problémákkal küzdő szülők találkozhatnak, megbeszélhetik a párkapcsolat során, a gyermekneveléssel kapcsolatban felmerülő kérdéseket, problémákat, örömöket, megoszthatják egymással a személyes tapasztalatokat. A szülők számára hasznos ismeretszerzési lehetőséget biztosít, gyermekneveléssel kapcsolatosan szakembertől kaphatnak tanácsot. 3. Családi nap: A program lehetőséget nyújt az értékorientált szabadidős tevékenység megvalósítására. A szegénységben élő családoknak, olyan tevékenységben való részvételt biztosít, mely pozitív élményekkel gazdagítja őket. A program továbbá segíti a gyermekek társas kapcsolatok kiépítésének készségeit, konfliktusmegoldó képességeinek erősödését, alapvető társadalmi normák elsajátítását, amely a későbbiekben a gyermek társadalmi beilleszkedésének alapvető elemét képzik. A program feladatai fejlesztik a kézügyességet, kreativitást, a felelősséget, a közösségi szellemet, az összetartást, oldja a szülő- gyermek közötti konfliktust. A rendezvény segíti a kommunikációt és a partneri viszony kialakulását, egységes közösségi viselkedésmintát ad, értékeket közvetít a családok felé. Komplex életvezetés: A projekt keretében eseti életvezetési tanácsadás nyújtására kerül sor, az egyéni fejlesztéssel párhuzamosan, azzal szoros összefüggésben, melyet a projekt megvalósításában szakmai közreműködő szociális munkások látnak el. Ennek során a szociális esetkezelés folyamatát fázisokra bontják, a munkához szükséges időt strukturálják, hiszen az esetkezelés, mint minden munkafolyamat, megkívánja a megfelelő lépések tervezett sorrendjét. Egy-egy fázishoz különböző célokat és feladatokat rendelnek, így követi pl. az első (néhány) találkozáskor lezajló tájékozódó beszélgetést a probléma enyhítését vagy megszüntetését célzó közös munkaterv elkészítése. Háztartásvezetési és adósságkezelési tanácsadás keretében: 1. A háztartásvezetési tanácsadás a családokkal végzett szociális munka és az egyéni fejlesztés keretében családonként, folyamatosan történik és mindaddig tart, amíg a család az önálló háztartásvezetésre alkalmassá nem válik. A háztartásvezetés az alábbi témakörökkel foglalkozik: egészséges életmód és táplálkozás lehetőségeinek feltárása és elérése, tudatos vásárlás, rezsiköltség csökkentés a környezettudatosság figyelembevételével, munkamegosztás a családban, háztartási napló vezetése. A tanácsadás a felhívás 3.2.11. pontjában foglaltakkal összhangban történik. 2. Az adósságkezelési tanácsadás célja, hogy a szolgálatot felkereső adósok szándékait megismerve, egy közösen felállított adósságrendezési terv segítségével hátralékuk megszűnjön és fizetőképességük helyreálljon. Ehhez meg kell ismerni az adós háztartás működését, az együttműködés lehetséges formáit, illetve a rendezést segítő támogatási lehetőségeket és a hozzájutás feltételeit. Fontos feladat a szolgáltatókkal – hitelezőkkel – történő jó együttműködés kialakítása annak érdekében, hogy az adósságrendezési, törlesztési megállapodás az érintettek teherbíró képességét is szem előtt tartsa. Az egyéni esetkezelés során a klienssel együttműködve – a vele egy háztartásban élők bevonása mellett – lehet kidolgozni olyan egyénre szabott stratégiákat, melyek alkalmasak lehetnek az adósság csökkentésére és/vagy rendezésére. Ennek első lépése a problémafeltárás, amit hátralékkezelési terv készítése, majd a szükséges gyakorlati lépések megtétele követ. Az utógondozás során további tanácsadásra kerülhet sor. A tanácsadás az érintettekkel végzett szociális munka és egyéni fejlesztés keretében folyamatosan, a felhívás 3.2.11. pontjában foglaltakkal összhangban történik. 3. Gazdálkodj okosan klub keretében a gyermekek játékos feladatok, szituációs játékok, helyzetgyakorlatok segítségével tanulják meg a helyes pénzgazdálkodás szabályait, a hátralékos helyzet elkerülését, valamint a takarékoskodás lehetséges alternatíváit. A tervezettek szerint a klub a projekt megvalósítása során folyamatosan működik, kéthavonta egy alkalommal, 1-1,5 órás foglalkozások keretében. Komplex munkaerő-piaci program A programelem keretében a projekt megvalósításában szakmai közreműködőként résztvevő szociális munkások egyéni fejlesztésen keresztül látják el a célcsoport tagjainak munkaerő-piaci mentorálását, az állást keresők munkába állásának elősegítése, munkaképes állapot elérése, karriertervezés és előmenetel biztosítása, valamint a munkában maradás elősegítése érdekében. A program folyamata: 1. Mohácson, ellátási területünkön a fellelhető iskola rendszerű képzések, tanfolyamok, álláslehetőségek feltérképezése. 2. Kapcsolatfelvétel a feltérképezett munkaadókkal, rehabilitációs cégekkel, képzési központokkal és adatbázis készítése az általuk meghirdetett képzésekről, támogatott foglalkoztatási lehetőségekről, azonnal vagy a közeljövőben betöltendő állásokról. 3. Általános tevékenységek: Naprakész adatbázis, nyilvántartás vezetése, változások nyomon követése. Folyamatos kapcsolattartás és együttműködés a munkaügyi kirendeltséggel, a képzőhelyekkel, valamint a helyben működő segítő szolgáltatásokkal, civil szervezetekkel, egyesületekkel, nonprofit gazdasági társaságokkal. Az ügyfél és a munkaerő piaci mentor között kötött megállapodás tartalmának és az előírt vállalások teljesítésének folyamatos figyelemmel kísérése. (Megállapodás és az egyéni fejlesztési terv szerint) 4. Helyzetfelmérés: Kapcsolatfelvétel, adatrögzítés: az ügyfél személy és ügyfél azonosító adatainak rögzítése. Helyzetfelmérés: az ügyfél élethelyzetének megismerése, személyes faktorainak, készségének, képességének és egyéni céljának megismerése. A mentorálás kezdő időpontjának megállapítása. 5. Egyéni fejlesztési terv megvalósítása: A mentorálás által az álláskereső képessé tevése személyes céljainak teljesítésében. Az egyéni fejlesztési terv egyrészt az egyén fejlődését regisztráló esetnapló, másrészt eszköz ahhoz, hogy az álláskereső fejlesztését, s a fejlesztést segítő szolgáltatásokat megtervezzük továbbá, hogy rögzítésre kerüljenek az egyéni fejlődés szakaszai, és azok ügyféllel együtt történő értékelése. A folyamat lépései: o Egyéni fejlesztési terv készítése: Segítségnyújtás az egyéni fejlesztési terv megvalósítását segítő reális pályaterv végiggondolásában: érdeklődés, értékek, kompetencia, alkalmasság, motivációs kép és korlátok, fejlesztendő képességek felmérése. Iskolai végzettség, szakértelem, szakmai tudás feltérképezése. Pályaorientációs tanácsadás. A mentorálás során az egyéni igények és szükségletek felmérése során felszínre kerülő problémák kezelése érdekében a tervben kerülnek meghatározásra azok a feladatok, amelyeket az álláskeresés sikeressége, foglalkoztathatóságának javítása érdekében el kell végezni. Egyéni fejlesztési terv az álláskeresővel közösen elkészítése. o Közös munka: Támogatás a munkahelyvesztés, illetve a hosszantartó munkanélküliség következményeinek enyhítésében: az ügyfél élethelyzetének kezelésére megfelelő szociális és munkaerő-piaci szolgáltatások bemutatása, alkalmazása. Az ügyfél feltárt szükségleteihez igazodó – egyéni fejlesztési tervének megfelelő – lehetőségek ajánlása, és az ügyfél bevonása, aktivizálása. Mentorálás - egyéni esetkezelés, csoportos tréning, álláskereső klub tevékenységek - megvalósítása a fejlesztési terv alapján. o Képzés: Ügyfeleink korábban félbehagyott iskolai tanulmányai befejezésének támogatása. Segítségnyújtás annak végiggondolásában, hogy az ügyfélnek mely képzésre van szüksége terveinek megvalósításához. Munkaerő piaci szempontból előnyös képzési szakirányok ajánlása. Szakmai ismereteket felújító, szakképesítést nyújtó képzések megismertetése. Képzésben való részvétel elősegítése, képzési támogatáshoz való hozzájutás segítése, folyamatos figyelemmel kísérés a képzés eredményes elvégzése érdekében. o Álláskeresés: Az elhelyezkedést akadályozó körülmények feltárása (családi, egészségügyi, oktatási, szociális, gazdasági, jogi, mentálhigiénés, kulturális okokból eredő problémák) és segítségnyújtás a problémakezelésben, valamint szükség esetén a megfelelő szolgáltatások eléréséhez. Támogatás az ügyfél álláskereséshez kötődő viselkedésének feltárásában, formálásában. (lásd: komplex életvezetési tevékenység) Az álláskereső informálása az álláslehetőségekről, munkáltatókról, a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról és igénybevételük módjáról. Aktív közreműködés az álláskeresésben, a megfelelő munkahely megtalálásában (pl. interneten álláskeresés, személyes kísérés, önéletrajzírás). Később képessé tevés ezekre a kompetenciákra. Személyes és folyamatos kapcsolattartás potenciális munkáltatókkal az ügyfelek elhelyezkedése érdekében. o Munkahelyi beilleszkedés, munkahely megtartás: Munkahelyi társas kapcsolatok, munkafolyamatok, a munkahelyi beilleszkedés támogatása. A munkahely megtartás támogatása: kapcsolatépítés támogatása munkatársakkal, vezető-beosztott viszony. 6. Utánkövetés: A képzésben elhelyezkedés, munkába állás megvalósulásának követése. A munka erőpiaci részvételt erősítő program lezárása utáni 180. napon az ügyfél munkaerő piaci helyzetének rögzítése és elemzése. Ez az idő intervallum a korábban megállapított egyéni fejlesztési terv alapján módosulhat. A program módszertana: 1. Egyéni, csoportos szociális munka, segítő tanácsadás: • Álláskeresési tanácsadás o A tréning során az önismeret, a reális énkép fejlesztése, az álláskereséshez, a változáshoz szükséges tudások bővítése, készségek, viselkedésminták fejlesztése, az egyéni pályatervhez szükséges információk összegyűjtése történik. o A támogatottak segítséget kapnak a munkaerő piaci tájékozódáshoz, kapcsolatépítéshez, az öneladási technikák sikeres alkalmazásához, megtanulják az álláskeresés lépéseinek megtervezését, az állásinformációk gyűjtését, gyakorolják a felvételi interjún való szereplést. Csoportos foglalkozás keretében a támogatottak szakszerű irányítással gyakorolják be, illetve alkalmazzák a tréningen tanult álláskeresési technikákat (a meg nem hirdetett állások feltárása, telefonálás munkaadónak, felkészülés a személyes találkozókra, stb.). Csoportmunka keretében lehetőség van a tapasztalatok elemzésére, a szükséges változtatások kidolgozására. o Készség- és kompetenciafejlesztő tréningeken megtanítjuk az önéletrajzírást, az állás jellegéhez igazodó önéletrajz és motivációs levél elkészítését. Ügyfeleink képesek lesznek bármilyen álláshelyre történő jelentkezéshez illeszkedő pályázati dokumentációt készíteni. o Ismereteket szereznek saját - belső és külső - munkamotivációs jellemzőikről, a motivációt erősítő és gyengítő tényezőkről. • Mentális tanácsadás A szolgáltatás célja a munkaadói és munkavállalói igények összetalálkoztatása, a támogatottak mielőbbi elhelyezkedésének segítése a munkaerő piacon. Az egyén pályamódosításának, a változásokhoz való eredményes alkalmazkodás támogatása, olyan tudások, készségek bővítése, fejlesztése, melyek lehetővé teszik a folyamatos eligazodást a munka világában. A mentális tanácsadás tartalma egyéni és csoportos tanácsadás keretében: o az egyén szakmai életútjának megtervezése, az szakmai újrakezdésének támogatása, o munkavállalásra, elhelyezkedésre képes állapotba hozása, o az életszerepek optimalizálása, az élethelyzetekben való eligazodás segítése, o önálló döntések meghozatalának támogatása, azokért való felelősségvállalás erősítése. Egyéni és csoportos tanácsadás keretében a munka erőpiaci igényekhez illeszkedő,az egyén tudását, érdeklődését, képességeit szem előtt tartó karrierterv kidolgozása. Célja, hogy a támogatott képes legyen saját maga számára tudatosítani erőforrásait, akadályoztató tényezőit. Legyen tisztában a reális képzési és elhelyezkedési irányokkal, a munkaerő-piac működésével. Képes legyen önállóan mérlegelni, döntést hozni, döntésiért felelősséget vállalni. A tanácsadás célja a munkavállalással kapcsolatos életvezetési nehézségek, lelki problémák feltárása, megoldása. A szakmai újrakezdés során az ön-és helyzetmegértés támogatása, a felelős cselekvés útjában álló akadályok elhárítása. A támogatott lehetőséget kap arra, hogy jobban megismerje önmagát, működésének jellemzőit, mozgatórugóit, megértse viselkedése, gondolkodása, érzelmi világának hátterét. 2. A fiatal munkanélküliekkel végzett szociális munka: Mohács újvárosi városrész specifikus ügyfélcsoportja a pályakezdő, munkatapasztalattal nem rendelkező fiatalság. • Pályaválasztási, pályamódosítási tanácsadás: Lehetőséget teremtünk és támogatjuk az ügyfelek korábban félbehagyott iskolai tanulmányainak befejezését, illetve aktivizáljuk, hogy különböző szakképzéseken vegyenek részt. • Pályaorientáció, pályaválasztásai tanácsadás, meghirdetett képzésekről, szakmákról, tanfolyamokról tájékoztatás nyújtása • Álláskeresési technikák tanítása, állásban maradás segítése egyéni és csoport tréninggel • Mentálhigiéné, egészségtudatosság fejlesztése (fiataloknak, kortárs segítőknek) • Önértékelés, önfejlesztés, motiváció erősítő technikák • Tanulás tanítása egyéni esetkezeléssel • Tehetséggondozás, ösztöndíjazási lehetőségek, támogatott képzések feltérképezése • Kooperatív tanulási technikák oktatása • Vállalkozóvá válás támogatása elérhető képzések felkutatásával • Szülők bevonása, szülői kapcsolattartás módszertana, a mi megközelítésünk épít a családra, szülőkre • A fiatalok kortársainak segítségére épülő támogatási rendszer: meggyőződésünk, hogy a saját korosztályban levők egymásnak tudnak igazán segíteni a leszakadás megelőzésében. Tapasztalataink szerint a korcsoport-kapcsolatok megerősítése, a közösségépítés az egyik kulcsa a fiatalok motivációjának megerősítésében, valamint a munka vagy a képzés világába történő visszavezetésében is. A fiatalokkal végzett munkaerő piaci program célja a lemorzsolódás megakadályozása, a szakmához juttatás támogatása, a hátrányos helyzetű tanulók felsőoktatásba jutásának támogatása, valamint az állásban tartás vagy vállalkozás indítása. 3. Álláskereső klub Álláskereső klub olyan csoportos foglalkozás, melynek ideje alatt az álláskeresők szakszerű irányítással és rendszeres tevékenységgel sajátítják el az álláskeresés módszereit, hogy a lehető legrövidebb időn belül megtalálják a számukra legmegfelelőbb munkahelyet. Elsődleges célja az álláskeresésben eredményesen hasznosítható technikák (a meg nem hirdetett állások feltárása, önéletrajzírás, telefonálás munkaadónak, felkészülés a személyes találkozókra, stb.) megismerése, elsajátítása, gyakorlása, valamint aktív és eredményes alkalmazása. Operatív cél, hogy az ügyfél álláskeresésben eredményesen hasznosítható technikákat ismerjen meg, sajátítson el, gyakoroljon, valamint aktívan és eredményesen alkalmazzon. A csoportfoglalkozás keretében az álláskereső személyiségbeli és álláskeresési képességei és készségei javulnak. A klub célcsoportja: aktív korú nem foglalkoztatott és nem tanuló álláskeresők; pályakezdők, akik először szembesülnek a munkaerőpiac kihívásaival; tartósan munkanélküliek, akiknek az eddigi elhelyezkedésükkel kapcsolatos próbálkozásaik többnyire sikertelenek voltak; akik munkát akarnak vállalni, de nem rendelkeznek a szükséges ismeretekkel és a kellő gyakorlattal az álláskeresés terén, ezért a sikeres álláskereséshez várnak módszerbeli segítséget, valamint irányított gyakorlási, illetve valós kipróbálási lehetőséget. Az Álláskereső Klub az álláskeresés folyamatának megismertetésén túl folyamatos segítséget nyújt a tanult módszerek gyakorlásához, alkalmazásához, és a csoport tagjai egymást segítve, erősítve keresnek megfelelő munkahelyet maguknak. Önismereti technikákkal, szituációs játékokkal kommunikációs készségük fejlesztését megcélozva olyan tematikát alkalmaz, melyben a tanuláshoz nélkülözhetetlen, s a munka világában is feltétlenül szükséges kommunikációs szabályoknak meg tudnak felelni. Közvetett cél, hogy megtanulják az egymás közti, tiszteletteljes „kommunikálás” alapjaira. A szolgáltatás eredményeképpen az ügyfelek képessé válnak az önálló álláskeresésre és az elhelyezkedésre. Álláskereső klub tervezett tematikája: Az első hónap tematikája • Az Álláskereső Klub programjának elindítása, ismerkedés • Az egyéni képességek, készségek, kompetenciák feltárása, a munkavállalással kapcsolatos problémák tisztázása • A cél (egyéni és csoportos) meghatározása • Az álláshelyek feltárásának technikái, a személyes kapcsolatok hálózatának kialakítása, az állásinformációk elemzése A második hónap tematikája: • Álláskeresői profil kialakítása • Kapcsolatfelvétel a munkaadóval (annak gyakorlása szituációs játékokkal) • Az álláshirdetésekre történő válaszadás, megfelelő önéletrajz és motivációs levél • A telefonálás gyakorlása az álláskeresés ügyben • Az elsajátított álláskeresési technikák gyakorlása A harmadik hónap tematikája: • Saját maguk által elkészített írásos pályázati anyagok: önéletrajz, motivációs levél áttekintése • Aktív álláskeresés a mentor, és a csoport többi résztvevőjének segítségével, visszajelzéseivel A negyedik hónap tevékenységei: • Állásinterjú film megtekintése, elemzése csoportmunkával • Felkészülés az állásinterjúra • Az Álláskereső Klub munkájának zárása A tervezettek szerint az Álláskereső klub négyhavi rendszerességgel ismétlődve működik a projekt megvalósítása alatt. 4. Munkaközvetítés, képzésbe delegálás • Az ellátási területünkön feltérképezett fellelhető álláshelyek alapján a munka erőpiaci programban részt vevő álláskereső személy egyéni faktorainak, karriercéljainak megfelelő állások feltárása. • A már feltárt álláshelyre, konkrét munkakörre, képzésre történő delegálás. A munkahellyel, munkakör betöltésével, képzéssel kapcsolatos információnyújtás munkahelyi és képzési adatbázisunk szerint. 5. Pályaválasztási tanácsadás A tanulóknak is, és a társadalom érdekeinek is leginkább megfelelő életpálya megtalálásához, az arra való felkészüléshez segítségre van szükség. Ezt a segítséget a diákoknak egyrészt az iskolától, másrészt pedig iskolán kívüli tanácsadó intézményektől kell megkapniuk. E tevékenység célja, hogy az iskolát elvégezve a tanulók a felsőfokú tanulási utak és elhelyezkedési lehetőségek pontos ismeretében képesek legyenek az önmeghatározásra, illetve a megfelelő képzési programok kiválasztására. Szükséges az egyéni adottságok, képességek megismerésén alapuló önismeret fejlesztése, a legfontosabb pályák, foglalkozási ágak tartalmának, követelményeinek és a hozzá vezető utaknak, lehetőségeknek megismerése. A tanácsadással kapcsolatban a szociális munkás feladatai: iskolák nyílt napjairól informálódni, iskolai szórólapok begyűjtése, iskolákkal egyeztetés képzési formákról, képzés idejéről. Képzés Célcsoport: a szegregátumban élő alacsony iskolai végzettséggel rendelkező munkanélküliek. Cél, lehetőséget teremteni és támogatni a korábban félbehagyott iskolai tanulmányainak befejezését, illetve aktivizálni őket, hogy különböző piacképes szakképzéseken vegyenek részt. A projekt keretében a felhívás 3.2.12. pontjában foglaltakkal összhangban, a célcsoport érintett tagjainak képzését tervezzük, az alábbiak szerint: 1. Felzárkóztató képzés: a hat osztályt elvégzett munkanélküliek számára 7-8 osztály elvégzését támogató képzés 2. OKJ-s képzés, tanfolyamok, 8 osztályt végzett munkanélküliek számára A képzési programelem eredményeképpen az abban résztvevők a versenyképes szakképesítés megszerzését követően nagyobb eséllyel helyezkedhetnek el a munkaerőpiacon, mely a megélhetésüket biztosítaná. Az igényfelmérésben feldolgozott kérdőíveknél az látható, hogy vannak 8 osztályt be nem fejezett, 8 osztályt végzett, szakképesítés nélküliek. A projekt megvalósítása folyamán az egyéni fejlesztési terv elkészítésekor egy pontos, személyre szabott felmérés készül, ami alapján megállapítható válik, hogy ki, milyen képzésbe delegálható. A képzések lebonyolítására akkreditált képző intézmény közreműködésével kerül sor. Közösségi kert Az akcióterületen jelenleg is működik közösségi kert. A projekt megvalósítása során ennek fenntartását, fejlesztését, hatókörének kiterjesztését tervezzük. A közösségi kertben termesztett növények kizárólag foglalkoztatási célt szolgálnak, nem kerülnek értékesítésre. Egészségfejlesztés: 1. Egészséges életmód klub az alábbi tematika mentén: Egészség fogalma, egészséges életmód 8 alappillére. Egészséges táplálkozás a családi kassza megterhelése nélkül. Káros szenvedélyek veszélyei, kialakulása, egészségügyi következményei, hatása a családra. Filmvetítések (témákhoz illő, tanulságos filmek), majd azt követő beszélgetés. A program tervezett ideje: havi rendszerességgel, összesen 4-6 alkalommal, alkalmanként 1-1,5 órás foglalkozások keretében. A program a projekt megvalósításának időtartama alatt félévenként ismétlődik, ugyanezen tematika mentén, más résztvevők bevonásával. A klubot a szakmai közreműködőként bevont szociális munkások vezetik. 2. Egészségnap, Egészségmegőrző és prevenciós rendezvények, közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott rendezvényszervező bevonásával történik ezen tevékenységek megvalósítása. A tervezett tematika:Játékos egészségmegőrző vetélkedők,Csoportfoglalkozások szervezése a dohányzás leszokást, alkohol- és drog-problémák megoldását segítő programok bemutatásával,egészségügyi szűrővizsgálatok szervezése,egészség témájú előadások (pl.:mozgás tanácsadás, stresszkezelés, stb.) Az érintett lakosság bevonását, beilleszkedését segítő programok keretében: 1. Önismereti, személyiségfejlesztő csoportfoglalkozás: A csoportkohézió erősítését, a társakkal szembeni bizalom növelését megcélzó játékos foglalkozások, valamint lehetővé teszi a csoporttagok egymással szembeni bizalmi szintjének megállapítását, az egymásrautaltság megtapasztalását. A csoportfoglalkozás az esti órákban kerül megszervezésre, annak érdekében, hogy minél többen meg tudjanak jelenni. A tervezettek szerint a klub a projekt megvalósítása során folyamatosan működik, havi egy alkalommal, 1-1,5 órás foglalkozások keretében. 2. Ifjúsági klub: A szolgáltatás célja: a szabadidő hasznos eltöltésének segítése; a csellengő fiatalok segítése; az ifjúságvédelmi jelzőrendszer kiterjesztése. Előzetes bejelentkezés nélkül, bármely fiatal számára ingyenesen igénybe vehető klubjellegű szolgáltatások biztosítása. 3. „Fészekrakó” Klub: Családalapítás előtt állók részére életvezetési, háztartásgazdálkodási szokások változtatásához, kifejlesztéséhez nyújt segítséget. Családi életre felkészítés, szülői szerep erősítése, gyermekgondozás. Cél: a tudatosabb családtervezés elősegítése, az önismereti érdeklődés felkeltése, az önértékelésének javítása, a felelősségvállalás mélyítése. 4. Szülők Klubja: Célunk: a városrészben élő gyermekeket nevelő szülők számára találkozási lehetőséget szervezni, ahol együtt lehetnek szülőtársaikkal és olyan szakemberekkel, akik segítik a klubtagokat szülői és más szerepeik jobb megélésében. Témák: kapcsolati (házastársi, szülő-szülő, szülő-gyermek), gyermeknevelési, életmódot, életvitelt, táplálkozást, testkultúrát érintő kérdések, illetve a tagok javasolta témák. 5. Generációk találkozása: Célja a fiatalok és az idősebb generáció közötti kapcsolat erősítése, a közös gondolkodás, az együttérzés kialakítása. Azokat az aktív időseket célozzuk meg, akik szívesen töltenék szabadidejüket gyerekközösségekben. Szívügyük a fiatal generáció nevelése, oktatása. Szeretnék életük tapasztalatait átadni, mesét olvasni, kézműveskedni, sütni-főzni, varrni, vagy bármi olyan tevékenységet együtt végezni, ami örömet okoz. Nyugdíjas pedagógusok segíthetik az iskolai felzárkóztatásban a tanulási vagy beilleszkedési nehézségekkel küszködő fiatalokat. „Cserébe” a fiatalok megismertetik az idősebbeket a számítógép használatával. Közösségfejlesztés A tevékenység keretében közbeszerzési eljárás eredményeképpen kiválasztott külső rendezvényszervező bevonásával, a projektfejlesztés során kidolgozandó részletes tematika és ütemezés alapján különböző közösségfejlesztő programok megvalósítására kerül sor. Az egyes programok a tervezettek szerint az alábbi területekhez kapcsolódnak, és azon belül az alábbi tervezett programelemeket tartalmazzák: Kulturális, művelődési és hagyományőrző közösségi programterület Az ünnep együttes örömeihez, az életminőség gazdagításához, az esztétikai élményekhez, az egyetemes, a nemzeti, a kisebbségi és egyházi kultúra értékeinek megismeréséhez kapcsolódó szolgálatok, előadások, rendezvények, bemutatók, hagyományőrző programok, találkozók, fesztiválok megvalósítása. A népművészet hagyományos tevékenységeinek gyakorlásához műhelyek, alkotóházak, bemutatók, kiállítások szervezése, működtetése. Tervezett rendezvények: - Tárgyi emlékek gyűjtése, helytörténeti kiállítás, - Generációk találkozása – Generációs Nap, - Játszóház, - Kreatív műhelyek, kézműves foglalkozások, ünnepkörökhöz kötődő rendezvények - Bolhapiac. Ismeretfejlesztési és kommunikációs közösségi programterület Oktatási, képzési, ismeretbővítési, ismeretterjesztési és tájékoztatási eszközök, alkalmak, projektek és tevékenységek megvalósítása. A településrész identitását formáló, meghatározó speciális természeti, környezeti, történelmi, kulturális, gasztronómiai, turisztikai, szabadidős, rekreációs, sport lehetőségek feltárása, közismertté tétele, ezekhez kapcsolódó turisztikai és rekreációs lehetőségek felkutatása, ösztönzése. Tervezett rendezvények: - Párbeszédkör: Közügyek kapcsán beszélgetések. Az élet különböző területeiről előadók meghívása. - Lakossági fórumok: A közvéleményt aktuálisan foglalkoztató és érintő témákban, melyre meghívást kapnak az adott téma képviselői és szakértői, valamint a lakosság. Célja a lakosság, a szakemberek, a döntéshozók és a képviselők közötti párbeszéd megteremtése, cselekvés elindítása. - Kerekasztalok szervezése: Különböző témakörökben (pl. díjhátralékosok kapcsán). A kerekasztalok célja, hogy a résztvevők körében rövid és hosszú távon egyaránt érintő kérdésekben elősegítse a konszenzus létrejöttét, párbeszédet indítson el, cselekvésre ösztönözzön. - Idősek Napja: Programok: egyéni és csoportos beszélgetések, olvasás, keresztrejtvényfejtés, TV nézés, társasjáték. Előadások, bemutatók szervezése irodalmi, egészségügyi, tudományos stb. témában. - Repair Café - Közbiztonsági, rendőrségi, tűzoltó bemutató Sport és rekreációs közösségi programterület Korosztály specifikus sport- és rekreációs programok, lehetőségek feltárása, aktualizálása. Az egészséges életmód, a hasznos szabadidő eltöltés lehetőségeinek fejlesztése. Tervezett rendezvények: - sportnap - környezetvédelmi nap Egyházmissziós és evangelizációs közösségi programterület A hitéleti rendezvények célja az egyház társadalmi és szociális tanításának népszerűsítése, gyakorlati aktualizálása. Az egyház társadalmi és szociális tanításából adódó kezdeményezések megvalósítása. Antidiszkriminációs programterület Az antidiszkrimináció, a nemek közti egyenlőség, az egyenlő bánásmód előmozdítását és a fogyatékossággal élő személyeket képviselő szervezetek bevonásával és részvételével antidiszkriminációs napok szervezése. A projekt keretében megvalósítandó, alábbi programokhoz szükséges eszközök beszerzésére is sor kerül: folyamatos szociális munka megteremtése keretében a szakmai közreműködő szociális munkások által végzett tevékenységekhez szükséges irodatechnikai, irodai eszközök (pl.: laptop, nyomtató) és irodai fogyóeszközök (pl.: papír, toll) beszerzése, a családi naphoz, gazdálkodj okosan klubhoz (szociopoly társasjáték), ifjúsági és nyugdíjas klubokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés, közösségi kert működéséhez szükséges eszközök beszerzése (pl.: ásó, kapa, gereblye, szegélyníró, stb.). Az eszközök tételes meghatározására a projektfejlesztés során kerül sor. Az akcióterületi lakosság bevonása, tájékoztatása és integrálódása érdekében pályázó, a felhívás 3.1.2. pontjával összhangban e költség keretében az alábbi tevékenységek megvalósítását tervezi: az egyes a projektben megvalósuló programokhoz, eseményekhez kapcsolódó tudásmegosztó és kommunikációs platformok, elsősorban nyomtatott felületek, így hirdető plakátok, szórólapok elkészítése és terjesztése, helyi újság szerkesztése a projekt keretében megvalósuló programokról, rendezvényekről, facebook-oldal létrehozása és működtetése, információs pontok kialakítása és működtetése. A marketing tevékenységek pontos, a felhasználók igényeihez illeszkedő meghatározása a projekt jelen fázisában nem lehetséges, arra a projektfejlesztés szakaszában kerül sor. A tevékenységet külső vállalkozó bevonásával tervezzük megvalósítani. A projekt egyes tevékenységeinek részletesebb bemutatását a pályázat részeként csatolt projekt-előkészítő tanulmány tartalmazza.


Vissza


További projektjeink

Leromlott városi területek rehabilitációja Mohács Újvárosban

Projekt megvalósításának összege:

499 999 999 Ft TOP - Terület- és Településfejlesztési Operatív Program MOHÁCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

"Élhetőbb lakókörnyezetünkért" Mágocson

Projekt megvalósításának összege:

200 000 000 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Egészségügyi alapellátás fejlesztése Garé településen

Projekt megvalósításának összege:

41 840 270 Ft Terület- és Településfejlesztési Operatív Program GARÉ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA