Baranya.hu

Közgyűlés tevékenységének bemutatása

A KÖZGYŰLÉS FELADATA ÉS HATÁSKÖRE

2. §

 

A megyei önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.), valamint a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény rendelkezései alapján területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el.

A megyei önkormányzat ellátja továbbá a számára törvényben meghatározott, a nemzetiségekkel, valamint a sporttal kapcsolatos, illetve egyéb feladatokat is. Az ellátandó feladat- és hatásköröket a helyi önkormányzatok és szerveik feladat- és hatásköri jegyzéke tartalmazza (Függelék).

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésével megyei területfejlesztési konzultációs fórumot működtet a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 14/B. §-a alapján.

 

3. §

 

A közgyűlés önként vállalhat közfeladatot az Mötv. 10 §-ban foglaltak szerint.

 

4. §

 

A közgyűlés hatásköréből nem ruházható át:

az Mötv.-ben megállapított kizárólagos közgyűlési hatáskörök gyakorlása,

a közgyűlés rendeleteiben megállapított kizárólagos közgyűlési hatáskörök gyakorlása,

50 millió forint értékhatár fölötti megállapodás belföldi önkormányzattal és egyéb szervezettel, illetve annak felmondása.

A közgyűlés évente VII. hó 1. napjától VIII. 31. napjáig nyári szünetet tart. A nyári szünetben – a közgyűlés törvényben meghatározott át nem ruházható hatáskörét kivéve - az Ügyrendi Bizottság, tisztségviselő részvételével gyakorolja a közgyűlés hatáskörét.

[1]A közgyűlés elnöke – a közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett – az Mötv. 42. §-ban meghatározott ügyek kivételével, dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő halaszthatatlan, a közgyűlés hatáskörébe tartozó, területfejlesztéshez kapcsolódó, illetve a pályázati tevékenységet érintő ügyekben.

 

[1] Módosította a 8/2016. (VI. 09.) önkormányzati rendelet 1. §-a (Hatályba lépett: 2016.06.12.)